Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i folkhälsovetenskap

Syftet med kursen är att självständigt skriva ett examensarbete, med utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter som förvärvats under tidigare kurser inom programmet. I den första delen av kursen väljer studenten en forskningsfråga samt identifierar datamaterial, analysmetod och litteratur av relevans för forskningsfrågan. Detta arbete sammanfattas i en skiss som diskuteras vid ett seminarium. I den andra delen av kursen färdigställer studenten arbetet, vilket inkluderar problemformulering, genomgång av relevant litteratur, förvärv och analys av datamaterial, samt tolkningar och diskussion av resultaten. De självständiga arbetena diskuteras vid seminarier.

  • Kursupplägg

    Mer information om kursen hittar du på kursens engelska webbplats.