Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med åldrande och funktionshinder

Kursen är en generell introduktion till utvecklingen av den svenska välfärdsstaten, med speciellt fokus på välfärdsstatens betydelse för socialt arbete.

Kursen består av tre delar. I en första del behandlas de historiska och politiska omständigheter som skapat grunden för den svenska välfärdsmodellen. I en andra del behandlas den socio-ekonomiska situationen och levnadsvillkor för äldre i Sverige, relaterat till riktlinjer och lagstiftning på området. I en tredje del tar vi upp villkoren och formerna för socialt arbete för personer med funktionshinder i det svenska samhället. 

Du kan läsa mer om kursen i den engelskspråkiga kurskatalogen.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar 

  • Den historiska utvecklingen av den svenska välfärdsstaten
  • Politiska teorier om välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv
  • Organiseringen av och aktuella utmaningar för den svenska välfärdsstaten och socialt arbete i Sverige
  • Den svenska modellen för omsorg, stöd och service för äldre personer och personer med funktionsnedsättning
  • Levnadsvillkor och socioekonomisk situation för äldre personer och personer med funktionsnedsättning
  • Grundläggande rättsliga och socialpolitiska riktlinjer gällande äldre personer och personer med funktionsnedsättning
  • Organisering och genomförande av omsorg, stöd och service för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Sverige

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva den historiska utvecklingen av den svenska välfärdsstaten
  • Identifiera och beskriva drivkrafter och aktörer centrala för den svenska välfärdsstaten utifrån politiska teorier om välfärdsstaten
  • Beskriva och reflektera över organisering av och aktuella utmaningar för den svenska välfärdsstaten och socialt arbete i Sverige
  • Beskriva och reflektera över den svenska modellen för omsorg, stöd och service för äldre personer och personer med funktionsnedsättning
  • Beskriva och reflektera över levnadsvillkor och socioekonomisk situation för äldre personer och personer med funktionsnedsättning
  • Beskriva och reflektera över grundläggande rättsliga och socialpolitiska riktlinjer gällande äldre personer och personer med funktionsnedsättning
  • Beskriva och reflektera över organisering och genomförande av omsorg, stöd och service för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Sverige

  Delkurser

  Delkurs 1: Den svenska modellen, 5 hp
  The Swedish model

  Innehåll:

  • Den historiska utvecklingen av den svenska välfärdsstaten
  • Politiska teorier om välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv
  • Organiseringen av socialpolitiken och det sociala arbetet i Sverige
  • Aktuella förändringar och utmaningar för den svenska välfärdsstaten och socialt arbete i Sverige

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • Beskriva den historiska utvecklingen av den svenska välfärdsstaten
  • Identifiera och beskriva drivkrafter och aktörer centrala för den svenska välfärdsstaten utifrån centrala välfärdsstatsteorier
  • Beskriva och reflektera över organisering och aktuella utmaningar av den svenska välfärdsstaten och det sociala arbetet i Sverige

  Delkurs 2: Åldrande och samhälle, 5 hp
  Aging and society

  Innehåll

  • Den svenska modellen för omsorg, stöd och service för äldre personer
  • Levnadsvillkor och socioekonomisk situation för äldre personer
  • Grundläggande rättsliga och socialpolitiska riktlinjer gällande äldre personer
  • Organisering och genomförande av omsorg, stöd och service för äldre personer i Sverige

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva och diskutera den svenska modellen för omsorg, stöd och service för äldre personer
  • Beskriva och reflektera över levnadsvillkor och socioekonomisk situation för äldre personer
  • Beskriva och reflektera över grundläggande rättsliga och socialpolitiska riktlinjer gällande äldre personer
  • Beskriva och reflektera över organisering och genomförande av omsorg, stöd och service för äldre personer i Sverige

  Delkurs 3: Funktionshinder och samhälle, 5 hp
  Disability and society

  Innehåll

  • Den svenska modellen för omsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättning
  • Levnadsvillkor och socioekonomisk situation för personer med funktionsnedsättning
  • Grundläggande rättsliga och socialpolitiska riktlinjer gällande personer med funktionsnedsättning
  • Organisering och genomförande av omsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i Sverige

  Förväntade studieresultat

  • Beskriva och reflektera över den svenska modellen för omsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Beskriva och reflektera över levnadsvillkor och socioekonomisk situation för personer med funktionsnedsättning
  • Beskriva och reflektera över grundläggande rättsliga och socialpolitiska riktlinjer gällande personer med funktionsnedsättning
  • Beskriva och reflektera över organisering och genomförande av omsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i Sverige

  Undervisning

  Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Vissa moment under kursen är obligatoriska och kräver närvaro och/eller skriftlig komplettering. Kursen ges på engelska. 

  Begränsningar

  I en examen får inte denna kurs överlappa kunskapsmässigt med andra delkurser/kurser med liknande innehåll.

  Den student som tidigare examinerats i kurs med delkursen MOD1, MOD2, MOD3 eller MOD4 erhåller en särskild instruktion om instudering av litteratur samt särskild examinationsuppgift som innebär fördjupning/breddning av innehåll och förväntade studieresultat i MOD4. Studenten ska också få ett intyg där det finns en redogörelse av innehållet i den särskilda uppgiften.

  Examination

  Närvaro är obligatorisk vid seminarier och examinationer. Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala

  A= Utmärkt
  B= Mycket bra
  C= Bra
  D= Tillfredsställande
  E= Tillräckligt
  Fx= Underkänd, något mer arbete krävs
  F= Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer kommuniceras muntligt och skriftligt vid kursstart. 

  För godkänt krävs lägst betyget E samt uppfyllande av övriga kurskrav. 

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare kurstillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs. 

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Grund för kursens betyg:
  Kursbetyget baseras på betyget på delkursernas betyg.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  - Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Delkurs 1: Den svenska modellen, 5 hp.
  The Swedish model

  Examination med graderat betyg: Individuell skriftlig tentamen.
  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Delkurs 2: Åldrande och samhälle, 5 hp
  Aging och society 

  Examination med graderat betyg: Individuell skriftlig tentamen.
  vriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Delkurs 3: Funktionshinder och samhälle, 5 hp
  Disability and society

  Examination med graderat betyg: Individuell skriftlig tentamen.
  Övriga kurskrav: Obligatorisk och aktiv närvaro på seminarier.

  Examinator

  Den svenska modellen: Katarina Thorén (katarina.thoren@socarb.su.se)
  Åldrande: Petra Ulmanen (petra.ulmanen@socarb.su.se)
  Funktionshinder: Ulla-Karin Schön (ulla-karin.schon@socarb.su.se)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Den svenska modellen: Katarina Thorén (katarina.thoren@socarb.su.se)
  Åldrande: Petra Ulmanen (petra.ulmanen@socarb.su.se)
  Funktionshinder: Ulla-Karin Schön (ulla-karin.schon@socarb.su.se)