Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Politik och förvaltning II

Kursen ger vidgade och fördjupade kunskaper om delar av de kunskapsområden som studerats inom Politik och förvaltning I. I kursen behandlas specifikt teman som olika perspektiv på politik, förvaltningens makt, professioner i offentlig förvaltning samt tjänstemannarollen.

Kursen innehåller grunder för datainsamling och analys. Teoretiska ämneskunskaper integreras med praktiska tillämpningar.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Perspektiv på politik, 7.5 hp
  Delkursen behandlar teorins roll i samhällsvetenskapliga studier samt ger kännedom om inflytelserika teoretiska traditioner. Vidare ger kursen kännedom om hur teorier används och kommer till uttryck i empiriska studier. Syftet med kursen är att ge insikter i hur teori påverkar ämnesval, formulering av forskningsfrågor, studiedesign samt vilket slags resultat som kan förväntas. Delkursen syftar till att öka kännedomen/fördjupa kunskapen om relationen mellan teoretisk ansats och analys av empiriskt material samt uppmuntra till kritisk reflektion kring en teoris implikationer för studiens upplägg.

  Att studera demokrati, 7.5 hp
  Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och förståelse av demokrati i såväl teoretiska som empiriska sammanhang. Syftet med kursen är att ge insikter om hur demokrati kan definieras, varför demokrati kan anses önskvärt, vilka demokratimodeller som existerar och hur demokrati kan förstås i olika politiska sammanhang, t.ex. i internationellt samarbete. Delkursen ger också kunskaper om hur och varför demokrati sprids, upprätthålls eller undergrävs i ett globalt perspektiv. Särskilt fokus läggs vid att tillämpa demokratiteori i statsvetenskapliga studier.

  Förvaltningspolitiska dilemman, 7.5 hp
  Förvaltningens roll i den representativa demokratin står i centrum i denna kurs. Relationen mellan politik och förvaltning, och mellan politiker och tjänstemän, studeras teoretiskt och empiriskt på såväl statlig som kommunal nivå. Tre frågor ägnas särskild uppmärksamhet. Den första handlar om förvaltningens makt och frågan om, och i så fall hur, politiskt valda företrädare kan styra förvaltningen. Den andra handlar om professioner i offentlig förvaltning. Den tredje handlar om tjänstemannarollen och de olika förvaltningspolitiska värden som tjänstemännen har att värna i sitt dagliga värv.

  Valbar specialkurs, 7.5 hp
  Information om valbara specialkurser publiceras senast två månader före kursstart.

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Samtliga delkurser examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt