Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konferenstolkning I

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina färdigheter i konsekutivtolkning genom användning av en särskild anteckningsteknik. Vidare ges du möjlighet att tillägna dig grundläggande färdigheter i simultantolkning i kabin, inklusive användning av tekniska hjälpmedel som stöd vid tolkning.

Övningarna innehåller tolkningar som är både längre och språkligt/kommunikativt mer komplexa än under kursen Introduktion till konferenstolkning. Kursen ger samtidigt färdighet i att tillämpa adekvat terminologi inom olika fackområden i konferenstolkningssituationer. På kursen diskuteras dessutom de etiska krav som ställs på en professionell konferenstolk.

Kursen utvecklar slutligen din förmåga att analysera din egen och andras tolkprestation, vilket ger dig möjlighet att identifiera dina behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för din fortsatta kunskapsutveckling och färdighetsinlärning. Kunskaperna i informationssökning tillämpas vid konferenstolkning.

Kursen ges på termin 2 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).