Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konferenstolkning II

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina färdigheter i konsekutivtolkning genom användning av en särskild anteckningsteknik. Vidare ges du möjlighet att tillägna dig fördjupade färdigheter i olika former av simultantolkning och i användning av tekniska hjälpmedel som stöd vid tolkning.

Övningarna innehåller tolkningar som är både längre och språkligt/kommunikativt mer komplexa än under kursen Konferenstolkning I. Färdigheterna i att tillämpa adekvat terminologi inom olika fackområden i konferenstolkningssituationer fördjupas.

På kursen diskuteras dessutom de etiska krav som ställs på en professionell konferenstolk. Kursen ger slutligen fördjupad kunskap om analys av tolkning på professionellnivå.

Du som student medvetandegörs om dina behov av att tillägna dig ytterligare kunskap och ta ansvar för din fortsatta kunskapsutveckling och färdighetsinlärning. Kunskaperna i informationssökning fördjupas och tillämpas vid konferenstolkning.

Kursen ges på termin 2 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).