Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap - kurs inom VAL-projektet

Kursen ingår i VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen).

Syftet med det självständiga arbetet är att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket inom fritidshem/förskola/skola. Kursen ska även ge dig redskap för att kunna genomföra kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys av den pedagogiska verksamheten.

I kurserna ingår att du självständigt genomför en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen. Under arbetet får du stöd av en handledare (forskare/lärare vid institutionen). Problemställningen i ditt arbete ska vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området, gärna med koppling till verksamhetsbaserade frågeställningar eller projekt på din VFU-plats.

Det finns möjlighet att skriva arbetet tillsammans med en annan student.

Examinationen innebär att uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium. Det ingår även att du kritiskt granskar (opponerar) på en annan students självständiga arbete.

Ansökan till eller omregistering på kursen görs via mejl till kursadministratören senast den 15 oktober inför vårtermin samt senast 15 april för hösttermin. Se kontaktuppgifter under kontakt nedan.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Självständigt arbete, som bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
  • Opponering, som bedöms enligt en tvågradig betygsskala;
   G = Godkänd, U = Underkänd.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Camilla Rindstedt, e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

  Kursadministratör: Emma Lundhag, e-post: emma.lundhag@buv.su.se