Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Montessoripedagogik – implementering och utvecklingsarbete

Montessoripedagogik – implementering och utvecklingsarbete vänder sig till dig som tidigare läst Montessoripedagogik 30 hp och som som vill komplettera din grundutbildning och bredda din montessoripedagogiska kompetens.

Kursen ger en fördjupad förståelse för montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning. Under kursen fördjupas ämnesdidaktiska områden. I relation till montessoripedagogikens mål behandlar kursen hur en undervisning praktiskt kan genomföras för att barn ska erhålla de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som möjliggör ett mer hållbart och rättvist samhälle. Under kursens gång kommer du att genomföra ett utvecklingsarbete i förskolans alternativt skolans verksamhet.

Undervisningen är upplagd för att kunna kombineras med arbete

Studierna bedrivs på halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Under höstterminen är fyra campusförlagda träffar om två sammanhängande dagar vardera inplanerade och under vårterminen fem campusförlagda träffar om två sammanhängande dagar. Kursen är avgiftsfri.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning inklusive litteraturlista VT22 (225 Kb)

  Undervisning

  Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  27/1 kl. 9-14 och 28/1 kl. 9-14
  24/2 kl. 9-14
  24/3 kl. 9-14
  28/4 kl. 9-14

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Eva Maria Ahlquist

  Eva Maria Ahlquist

  Jag är universitetslektor i didaktik. Mitt forskningsintresse omfattar skolans fysiska miljö, skolbyggnadernas arkitektur och montessoripedagogik samt frågor som rör lärande och meningsskapande. Jag deltar i forskningsgruppen ERiCC, Educational Research in Citizenship Competences. Jag har en grundskollärarexamen samt en internationell montessorilärarexamen vid AMI (Association Montessori Internationale) och disputerade vid Stockholms universitet år 2012. Under åren 2008-2012 var jag redaktör för den svenska tidskriften ”MER om Montessori”. Sedan 2016 är jag redaktör för Open Access-tidskriften ”Montessori Research & Education” vilket inbegriper ett internationellt engagemang. Förutom en del bokkapitel inom området montessoripedagogik har jag tillsammans med amerikanska kollegor varit redaktör för en handbok om montessoripedagogik som utkommer i april 2023. Därutöver har jag utvecklat ett flertal läromedel.

  Mitt nuvarande kursansvar på institutionen för pedagogik och didaktik är kursen Utveckling av undervisning som ingår i lärarprogrammet och de fristående kurserna Montessoripedagogik samt Montessoripedagogik – Implementering och Utvecklingsarbete. Mitt intresse för utveckling av skola och undervisning innebär att kurserna där jag är involverad ska leda till att studenterna kan omsätta teorier de studerat till praktiken. De ska också utveckla ett reflekterande förhållningssätt till lärarprofessionen.

  År 2012 disputerade jag med avhandlingen ”Skolans levda rum och lärandets villkor –  Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö”. Avhandlingen har en livsvärldsansats. Tolkningsram för att identifiera barns och ungas erfarenheter, intentioner och uttryck för mening utgörs av Heideggers ontologi och Merleau-Pontys fenomenologi som i motsats till en dualistisk syn på kropp och intellekt betonar dess odelbarhet. Avhandlingen uppenbarar att elever söker sig till inspirerande miljöer där de kan vara kroppsligt aktiva. Slutsatsen är att väl fungerande planering av den fysiska miljön, vilket inkluderar en rik uppsättning av didaktiskt material och andra artefakter, är en av de grundläggande förutsättningarna för att barn och unga ska erbjudas en meningsskapande skolverksamhet.

  Per Gynther

  Per Gynther

  Min bakgrund har jag som utbildad mellanstadielärare och montessorilärare. Jag har också arbetat som skolledare inom grundskolan. Jag har lång erfarenhet av fortbildning för lärare och handledning av skolor och arbetslag inom såväl förskolan som grundskolan.  Som universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik är jag för närvarande kursansvarig för kurser i utvärdering och skolutveckling, bedömning och montessoripedagogik samt handleder och examinerar studenters examensarbeten på grund och avancerad nivå. Mitt forskningsintresse är undervisning och lärande inom skolan och då särskilt inom det montessoripedagogiska fältet. Sedan flera år tillbaka ingår jag i det internationella nätverket MORE som består av forskare från ett flertal länder som särskilt intresserat sig för montessoripedagogik. Jag är också biträdande redaktör för den nyligen startade tidsskriften Journal of Montessori Research and Education.

  2016 disputerade jag med avhandlingen ”Möjligheter och begränsningar – om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken”. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till att de i studien medverkande montessorilärarna utförde arbetet i enlighet med de intentioner som de uttryckte samt vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till lärande i arbetet. I studien deltog nio montessorilärare fördelade på fyra olika verksamheter vilka alla hade en tydligt uttalad ambition att bedriva verksamhet i enlighet med montessoripedagogiken. Genom en analys av klassrumsobservationer och intervjuer visar jag hur möjligheter och begränsningar var relaterade till huruvida lärarna hade tillgång till montessorimaterial eller inte. Studien visar också hur en förutsättning för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var att lärarna gjorde sin privata förståelse för pedagogikens teori och praktiska tillämpning tillgänglig för varandra. Vid tillfällen kom detta emellertid inte att äga rum bl.a. beroende på att handlingssätt tagits för givna och/eller sågs som de enda ”rätta”. Då lärarnas handlingsutrymme därigenom begränsades skapades villkor som försvårade en möjlig utveckling av arbetssätt. I de fall då villkoren för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var mer gynnsamma var det tydligt att lärarna inte uppfattade montessoripedagogiken som en “metod” utan snarare som en “modell” som lärarna hade att skapa sin egen metod utifrån. Lärarna kom då tillvarata ett potentiellt handlingsutrymme som annars inte uppmärksammades.

 • Kontakt

  Kursansvariga

  Eva-Maria Ahlquist
  E-post: eva-maria.ahlquist@edu.su.se 

  Per Gynther
  E-post: per.gynther@edu.su.se

  Kursadministratör

  Lotta Engcrantz
  E-post: lotta.engcrantz@edu.su.se