Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius
Anna Vogel. Foto: Pia Nordin

Rädda Barnen har främst (inom Sverige) arbetat med påverkan och opinionsbildning genom olika texter som t.ex. berättelser på webbplatsen, brev till givare och pressmeddelanden. Sedan ett par år erbjuder Rädda Barnen även välfärdstjänster inom utbildning, arbete/försörjning och vård och omsorg, t.ex. kurs i traumamedveten omsorg som erbjuds till skolpersonal.

I och med denna förändring blir medvetenhet om och arbete med verksamhetens inramning och berättelser av yttersta vikt för organisationen. Inramning är inte bara vilka nyckelbegrepp som används utan också med vilken inbördes logik, hur stycken och meningar är uppbyggda samt hur grammatik och ordförråd samspelar med det önskade budskapet.

Hur måste Rädda Barnens inramning och berättelser förändras ?

Syftet med den planerade undersökningen är att studera hur Rädda Barnen i nuläget ramar in och berättar om sin verksamhet, såväl externt som internt, och hur inramningen och berättelserna behöver förändras i takt med att organisationens identitet utvecklas.

För att genomföra detta kommer två delmaterial att samlas in, dels texter, inklusive bilder och filmer, från Rädda Barnen, dels ett etnografiskt material bestående av intervjuer och observationer av organisationens medlemmar och anställda.

Metodiskt kommer materialet att undergå flera olika analyser, bl.a. begreppsanalys, retorisk analys och narrativitetsanalys. Arbetet kommer att utmynna i rekommendationer till Rädda Barnen om en möjlig modifierad ram och möjliga alternativa berättelser, för att kunna stödja organisationen att stärka och kommunicera sin nya identitet.

Anna Vogel

Anna Vogel är forskare och universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Om RJ:s Flexit

Forskningsprojekten [inom Flexit] har definierats av forskarna, baserat på verksamheternas kunskapsbehov. Förutom forskningsresultaten får organisationerna tillgång till forskarnas kompetens då dessa även är delaktiga i det löpande arbetet.

Flexit har pågått sedan 2010 och är en satsning där RJ söker nya vägar för samverkan mellan forskning och näringsliv, offentlig sektor samt civilsamhälle. De antagna forskarna anställs i två år av organisationen och tillbringar sedan det sista året på en akademisk institution.

Text om Flexit från RJ-sajten: Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning inom organisationer utanför akademin

Läs även SU:s artikel: 15 nya anslag från Riksbankens Jubileumsfond