Stockholms universitet logo, länk till startsida

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Den skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. Under VFU kommer du som är lärarstudent att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare.

Du kommer att få erfara och utveckla läraryrkets alla sidor genom att delta, utforska, observera, samtala, dokumentera, pröva, genomföra, undervisa, bedöma och utvärdera under VFU-kurserna.

 

VFU under coronapandemin

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2021 

Några vanliga frågor och svar om VFU hösten 2021

Reportage och nyheter

Fem frågor till den nya ordföranden för VFU-kollegiet

Jag är en stolt nyvald ordförande säger Elisabeth Wåghäll Nivre

Ingrid Katzler ny studentrepresentant i VFU-kollegiet

Ta del av Ingrids svar på våra nyfikna frågor

De allra flesta lärarstudenter genomför VFU under pandemin

Läs hela intervjun med Astri Muren från den 4/12 2020

Att plugga i Zaragoza gav mersmak

Kerstin Cronholm var i Zaragoza i Spanien som Erasmusstudent


 

Vad du som är lärarstudent bör tänka på inför-, under- och efter VFU-kurserna

Nedan kan du som är lärarstudent läsa om vad VFU innebär, hur du får din VFU-placering, vad du bör tänka på inför-, under- och efter VFU-kurserna. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som du genomför på förskolor och skolor. Kurserna ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet i lärarutbildningen genom att det du läser i de teoretiska kurserna på universitetet omsätts i praktiken under VFU. Oavsett vilken lärarutbildning du läser så ingår VFU, som ger dig möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. 

 • Från början har du en mer observerande roll. Allt eftersom får du med stöd av din VFU-handledare ta mer ansvar och planera och genomföra lektioner och annan pedagogisk verksamhet och på så sätt pröva dina teoretiska kunskaper.
 • ​​​Du får träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten, och att reflektera över detta, självständigt och tillsammans med andra.
 • Din VFU-handledare på skolan/förskolan och universitetets lärarutbildare (VFU-kursansvarig) samarbetar för att du ska få stöd i att utvecklas i din roll som professionell lärare. 
 • VFU-kurserna är obligatoriska och omfattar totalt 30 högskolepoäng och är fördelade på tre till fem kurser. 

Läs mer om vad du ska tänka på inför din första VFU-kurs och hur du får en VFU-placering under fliken nedan, "Inför VFU" och "VFU-placering".

 

 

 

 

VFU-placering 

Ta reda på hur du får din placering, om du har särskilda skäl som bör tas hänsyn till vid placering, om du behöver byta placering och om du kan göra VFU på din arbetsplats. 
VFU-placering

Informationsträff om VFU-placering 

Är du ny lärarstudent och undrar hur det går till när du får din VFU-placering? Välkommen till en informationsträff den 3/11 kl. 12.15-12.45!

Rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att kontrollera att vi har rätt postadress och e-postadress till dig. Kolla din studentmejl ofta. Det är via den som institutionen, VFU-platsen och VFU-sekretariatet (som jobbar med VFU-placeringar) håller kontakt med dig.
Här ska du dubbelkolla så att vi har rätt kontaktuppgifter till dig i Ladoksystemet

Beställ registerutdrag från Polisen 

Du måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska påbörja en VFU-kurs. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra den obligatoriska VFU:n. Registerutdraget är giltigt ett år – tänk på att förnya ditt registerutdrag varje år! 
Här hittar du blanketten för registerutdraget

Förkunskapskrav innan VFU-kursstart

Alla VFU-kurser har förkunskapskrav som ska vara uppfyllda senast fyra veckor innan kursstart. Vilka förkunskapskrav som gäller står i VFU-kursens kursplan. Om förkunskapskravet inte är uppfyllt får du inte genomföra din VFU.

Vem ansvarar för vad under VFU

Ta reda på vilket ansvar student, VFU-handledare, kursansvarig och kurslärare har

Checklista inför din första VFU-kurs

 1. Se över dina kontaktuppgifter i Ladoksystemet, så att de är korrekta och aktuella senast två veckor efter terminsstart.
 2. Skicka in eventuella särskilda intyg senast två veckor efter terminsstart till e-post: vfu@su.se, om särskilda skäl ska beaktas vid VFU-placeringen.
 3. Beställ ett registerutdrag hos polismyndigheten i god tid innan VFU-kursstarten, ansökningsblankett finns på polisens webbplats polisen.se.
 4. Kontakta din VFU-handledare och bjud in hen till VFU-portföljen, så snart din VFU-placering är klar. Kontaktuppgifter till VFU-handledaren finns i din VFU-portfölj under fliken ”Min placering”.
 

 

 

Sekretess och tystnadsplikt 

Under VFU har du sekretess och tystnadsplikt gällande barn och elever som du möter. Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas till exempel vid resa till och från förskolan eller skolan, vid samtal i det egna hemmet och vid återkomsten till universitetet.
Läs mer om sekretess och tystnadsplikt

Vikariat

Att vikariera och göra VFU samtidigt är inte tillåtet. Om din VFU-handledare är frånvarande är det därför viktigt att en annan handledare tillfälligt kan stötta tills VFU-huvudhandledaren är tillbaka i tjänst igen. 

Regler under VFU-placeringen

Under VFU-perioden betraktas din VFU-placering som din arbetsplats och arbetsplatsens regler gäller även för dig. Det kan till exempel gälla regler kring kostnaden för lunch, klädregler eller användande av mobiltelefon. 

Närvaro

 • Närvaro under VFU-perioden är obligatorisk och på heltid. En tumregel är att du följer din VFU-handledares tider, under förutsättning att din VFU-handledare arbetar heltid. Annan tid får du annars tillbringa med utsedd ersättare för VFU-handledaren.
 • Frånvaro som går att komplettera enligt kursdokumentation ska tas igen enligt kursplan efter avslutad VFU-kurs för att du ska få betyg på VFU-kursen. Om du inte tar igen frånvaro så är aktuellt kurstillfälle förbrukat och ses som en avbruten VFU. Kursen måste då göras om i sin helhet och ett av två möjliga tillfällen att genomföra VFU-kursen är förbrukat.

Handledningssamtal under kurserna

Under VFU-kurserna har du regelbundna samtal med din VFU-handledare. I samtalen får du också stöd i planeringen av ditt arbete och i din undervisning och möjlighet att reflektera över gjorda erfarenheter. Din kompetens utvecklas genom konkreta situationer som under handledningen problematiseras, belyses och analyseras ur olika perspektiv. Handledningen ska medverka till att du utvecklar din analys- och reflektionsförmåga i förhållande till ditt blivande läraryrke. 

Avbruten VFU

Om du inte slutför en påbörjad VFU-period måste VFU-handledaren meddela detta till VFU-kursansvarig snarast möjligt. Du får då inte något betyg för VFU-kursen. Om du inte kan visa upp ett läkarintyg gällande frånvaron görs en notering i Ladok att ett av dina två tillfällen att genomföra VFU-kursen är förbrukat.

Risk för underkännande

Alla förväntade studieresultat behöver uppnås för att få godkänt på VFU-kursen. Så fort VFU-handledaren bedömer att det finns en risk att du inte kommer att uppnå alla förväntade studieresultat ska VFU-handledaren snarast kontakta VFU-kursansvarig. Om inte alla förväntade studieresultat är uppnådda vid VFU-kursens slut ska hela VFU-perioden göras om.

Trepartssamtal och tvåpartssamtal

I VFU-kurser kan så kallade två- och trepartssamtal på förskolan eller skolan förekomma.
Läs mer om två- och trepartssamtal

Försäkring vid skada under VFU

Du är försäkrad när du gör VFU på en arbetsplats godkänd av universitetet.
Läs mer om studentförsäkring

VFU-utomlands

Att åka på VFU utomlands är utvecklande både akademiskt och på det personliga planet. Du kommer få många erfarenheter som du kommer ha nytta av i ditt framtida yrke som lärare. Du kommer att lära känna en ny kultur och nya människor och du kommer att få inblick i hur skolor och skolsystem i andra delar av världen fungerar.
Se vilka möjligheter du har att göra VFU utomlands

VFU-rapport

Efter avslutad VFU ska din VFU-handledare skicka in VFU-rapporten. Du ansvarar för att tilldela VFU-rapporten till din VFU-handledare vid varje ny VFU-kurs samt påminna din handledare i VFU-portföljen, om rapporten inte har skickats in när kursen är slut. När rapporten är inskickad markerar du att du har tagit del av VFU-handledarens bedömning genom att klicka i rutan ”Jag har läst dokumentationen”, längst ner i rapporten. Då ser din kurslärare att du har tagit del av VFU-handledarens utlåtande.

Frånvaro

Om du har varit frånvarande en eller flera dagar under VFU-perioden, ska VFU-rapporten fyllas i när du har tagit igen dessa dagar. Du och VFU-handledaren kommer överens om när dagarna ska tas igen. Hur många dagar som kan tas igen och när, regleras i gällande kursbeskrivning. Du kommer inte att få något betyg på VFU-kursen innan alla dagar är genomförda.

Underkänd VFU

Vid underkännande av VFU-kurs gäller följande

 1. du kallas till samtal med kursansvarig/examinator, VFU-studierektor och ibland även studievägledare,
 2. du har möjlighet att kontakta Stockholms universitets studentkår (SUS), för att få stöd av kårens studentombud,
 3. ett protokoll upprättas, 
 4. en individuell handlingsplan upprättas.

Examination

Utsedd examinator betygssätter enligt gällande betygsskala, se VFU-kursplanen för regler för examination. Betyget baseras på uppgifter i VFU-portföljen.

 

Ta reda på hur du får din placering, om du har särskilda skäl som bör tas hänsyn till vid placering, om du behöver byta placering och om du kan göra VFU på din arbetsplats. 
VFU-placering

 

VFU-handboken riktar sig till lärarstudenter och VFU-handledare. I den finns viktig information och rutiner kring VFU. Du som är lärarstudent kommer att behöva läsa den flera gånger under din utbildning. 

VFU-handbok, Från novis till professionell, VT21.pdf (1236 Kb)

VFU-handbok gällande Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Den här handboken riktar sig till lärarstudenter inom Utländska lärares vidareutbildning, VFU-handledare och VFU-kurslärare. Syftet med handboken är att informera om rutiner kring VFU och de särskilda förutsättningar som gäller för studerande inom Utländska lärares vidareutbildning.

ULV VFU-handbok.pdf (436 Kb)

 

VFU-portföljen är ett digitalt pedagogiskt verktyg som används av alla lärarstudenter och kurslärare vid Stockholms universitet, Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan samt av studenternas handledare. I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens egen VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.
Läs mer om VFU-portföljen

Logga in i VFU-portföljen

 

En VFU-handledare är en behörig lärare/förskollärare som handleder lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Uppdraget är mycket viktig för lärarstudentens utveckling, samtidigt som handledaren får möjlighet att utvecklas själv och bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta.

VFU-handledarens uppgift är att:

 1. planera och genomföra VFU-kurser tillsammans med lärarstudenten utifrån VFU-kursernas förväntade studieresultat,
 2. vara en reflektionspartner till lärarstudenten och ansvara för att handleda och handleda professionsutveckling,
 3. ansvara för att vid VFU-kursens slut skriva ett utlåtande som underlag för bedömning.

Bli VFU-handledare

Utveckla dig själv och ditt arbetslag genom att vara VFU-handledare.
Bli VFU-handledare

Introduktion till VFU-handledning – 13 utbildningsfilmer

Vid SU används en särskild modell för att bedöma lärarstudenterna under deras VFU-kurser. Du som är VFU-handledare behöver därför sätta dig in i den här modellen. Till din hjälp har vi tagit fram en introduktion i form av 13 stycken utbildningsfilmer.
Se utbildningsfilmerna

Kurser och utbildningar för handledare

Universitet erbjuder kurser speciellt framtagna för VFU-handledare. Kurserna syftar till att du som kursdeltagare ska utveckla din förmåga att handleda, men också få möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms.
Se vilka olika handledarkurser universitetet erbjuder

VFU-handbok

Handboken riktar sig till lärarstudenter och VFU-handledare. I den finns viktig information och rutiner kring VFU.
VFU-handbok, Från novis till professionell, VT21.pdf (1236 Kb)

VFU-handbok gällande Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Den här handboken vänder sig till studerande inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV), VFU-handledare och VFU-kurslärare.
VFU-handbok , ULV, 211027.pdf (622 Kb)

Professionsutvecklingsmatrisen "Från novis till professionell"

I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling använder Stockholms universitet sig av matrisen ”Från novis till professionell”. Matrisen är ett underlag för samtal om och bedömning av studentens professionsutveckling. 
Professionsutvecklingsmatrisen "Från novis till professionell"

 

Information för dig som är lärarstudent 

Vad gör en VFU-samordnare

Information och material för dig som är VFU-samordnare

Här finns material och information för dig som är VFU-samordnare

Cirka 1 000 skolor i 26 kommuner tar årligen emot ungefär 4 000 lärarstudenter från Stockholms universitet under deras VFU. För att hålla så hög kvalitet som möjligt på utbildningen har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal för att reglera detta samarbete. 
Läs samverkansavtalet "Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen"

 

Drygt 70 procent av alla universitetets studenter som gör sin första VFU-kurs är idag placerade inom ett VFU-kluster.
Läs mer om VFU-kluster

 

VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar. VFU-portalen används av sju lärosäten som bedriver lärarutbildning samt av kommunerna i Stockholms län. 
Läs mer om VFU-portalen

Logga in i VFU-portalen

 

VFU-sekretariatet

Frågor gällande din VFU-placering skickas till VFU-sekretariatet, till e-post: vfu@su.se
Vad ansvarar VFU-sekretariatet för

VFU-portföljen

Frågor gällande VFU-portföljen skickas till e-post: portfoljvfu@su.se

VFU-portalen

E-post: portalvfu@su.se

VFU-samordnare i Stockholms län

Du som är student hittar kontaktuppgifter till VFU-samordnaren i din kommun under fliken "Min placering" i VFU-portföljen.

VFU-ansvarig på förskolan eller skolan

Du som är student hittar kontaktuppgifter till VFU-ansvarig på din förskola eller skola under fliken "Min placering" i VFU-portföljen.

VFU-handledare

Du som är student hittar kontaktuppgifter till din VFU-handledare hittar du under fliken "Min placering" i VFU-portföljen.

Kontaktuppgifter till programansvariga institutioner
 

Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) 
E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: vfu@isd.su.se

Grundlärarprogrammet med med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning språk

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: vfu@isd.su.se

Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning mot humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
E-post: eva.eliasson@edu.su.se

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Se kontaktuppgifter till ULV på deras webbsidor

På denna sida