Stockholms universitet

VFU-handledare

Du som är lärare och vill dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, kan bli VFU-handledare.

Ämnesbeskrivning

Den verksamhetsförlagda delen av lärarstudenternas utbildning är mycket viktig och uppskattad, och som VFU-handledare har du en central roll i studenternas utbildning.

VFU-handledarens roll är att finnas som rådgivare och stöd för lärarstudenten. Handledningen är en viktig del i studenternas utveckling, samtidigt som du själv också får möjlighet att utvecklas. Lärarstudenterna och kontakten med Stockholms universitet fungerar ofta som en inspirerande resurs för hela skolan, förskolan respektive fritidshemmet. Genom att ta emot lärarstudenter får du och resten av skolans eller förskolans personal kontakt med lärarutbildningarna och tillgång till aktuell ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning vid universitetet.

Kurser speciellt framtagna för VFU-handledare 

Stockholms universitet erbjuder ett utbud av kurser speciellt framtagna för de som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildningarna. Kurserna syftar till att du som kursdeltagare ska utveckla din förmåga att handleda, men också få möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms.

Arbetsmarknad och karriär

Universitetet och kommunerna/stadsdelarna har ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenters VFU och att utveckla lärarutbildningarna. Den här samverkan sker med syftet att skapa en ömsesidig utveckling för såväl lärarstudenter och lärarutbildningar som för läraryrket i stort och den pedagogiska verksamheten i skolor, förskolor och fritidshem. VFU-handledare är en viktig del i detta långsiktiga arbete.

Utbildningar inom ämnet

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.

Forskning om skola, utbildning och lärande