Stockholms universitet

Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i årskurs 7-9 eller på gymnasiet och blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet. Du kan även undervisa inom vuxenutbildningen. Vid Stockholms universitet erbjuder vi olika vägar till en ämneslärarexamen.

Man undervisar på högstadiet
Skolan har ett stort behov av kunniga ämneslärare, men efterfrågan varierar regionalt och utifrån det ämnesområde du väljer. Ämneslärare i svenska som andraspråk, moderna språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik kommer att behövas under lång tid framöver. Foto: Mimi Thian/Unsplash

Ämnesbeskrivning

För att bli lärare inom humaniora, samhällsvetenskap eller språk kan du gå ämneslärarprogrammet eller en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). När du anmäler dig till ämneslärarprogrammet väljer du om du vill arbeta i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan, samt vilka ämnen du vill undervisa i.

Du som vill undervisa i matematik eller naturvetenskapliga ämnen läser först ett kandidatprogram i ditt ämne, och därefter går du en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Du kan välja mellan följande kandidatprogram: Astronomi och astrofysik, Biologi, Fysik, Kemi, Matematik.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är för dig som redan har tillräckliga och relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola. Programmet innehåller varierade kurser inom pedagogik och ämnesdidaktik. Du har även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola.

Arbetsmarknad och karriär

Du möter en ljus arbetsmarknad med stor valfrihet. Skolan har ett stort behov av kunniga ämneslärare.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Forskning om skola, utbildning och lärande