Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Som ämneslärare får du ett intressant självständigt, kreativt och omväxlande yrke och blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet och ett framtida arbetsliv. Genom att utbilda dig till ämneslärare får du möjlighet att fördjupa och vidareutveckla dig inom de ämnen som du är intresserad av.

Oavsett vilken utbildning du går lär du dig det som behövs för att kliva in i lärarrollen. Utbildningen ger dig djup och gedigen ämneskunskap och redskap för att arbeta med de många sociala relationerna varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

En uppskattad och viktig del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten.

Genom studierna på något av våra ämneslärarprogram blir du en kompetent ledare som kan skapa förutsättningar för att alla dina elever ska lära sig och utvecklas.

Bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

För att bli ämneslärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du först ett kandidatprogram (180 hp) inom det ämne som du är mest intresserad av.

Följande kandidatprogram går att välja mellan:

  1. Astronomi - ges av Institutionen för astronomi
  2. Biologi – ges av Institutionen för biologisk grundutbildning
  3. Fysik – ges av Fysikum
  4. Kemi – ges av Kemiska sektionen
  5. Matematik – ges av Matematiska institutionen

Kandidatprogrammen ger dig en gedigen ämneskunskap på samma höga akademiska nivå som andra studenter i ämnet. På så vis får du den djupa förståelsen för ämnet som ämnesläraryrket kräver. 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – för dig som redan har genomfört akademiska ämnesstudier och vill bli ämneslärare

Efter fullgjorda studier på kandidatprogrammet ansöker du till en kompletterande pedagogisk utbildning som ger dig den yrkesspecifika praktiska och teoretiska kunskap du behöver för att kunna arbeta som lärare. 

Du som redan har en utbildning från universitet eller högskola inom något eller några relevanta skolämnen kan ansöka till samma kompletterande pedagogiska utbildning för att bli ämneslärare.

Här hittar du mer information om KPU för lärarexamen inom naturvetenskapliga ämnen och matematik

Bli ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

För att bli ämneslärare inom humaniora, samhällsvetenskap och språk finns ämneslärarprogram med olika ämneskombinationer med inriktningar mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Ämneslärarprogrammet ger dig en gedigen ämneskunskap och kompetens. Genom studier i ämnen som ämnesdidaktik, ledarskap och sociala relationer lär du dig också konsten att lära ut och hantera situationer som uppstår under en dag som lärare.
 
Du som redan har tillräckliga ämnesstudier i några av ämnena kan läsa en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till lärarexamen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – för dig som redan har genomfört akademiska ämnesstudier och vill skaffa dig en ämneslärarexamen

Du som redan har tillräckliga och relevanta ämnesstudier från universitet/högskola kan gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att bli lärare. 

Då läser du en mängd olika ämnen, till exempel ämnesdidaktik (konsten att lära ut), ledarskap, pedagogik, teorier om lärande, ungdomars utveckling, skoljuridik, etik och retorik. Utöver det ingår verksamhetsförlagd utbildning där du får praktisera dina kunskaper och kompetenser på en skola. 

Här hittar du mer information om KPU för lärarexamen inom humaniora, samhällsvetenskap och språk

Ämneskombinationer inom humaniora, samhällsvetenskap och språk

Under ditt första år på ämneslärarprogrammet läser du ditt ingångsämne. Det är det ämne som du läser mest av, välj därför det ämne du har störst intresse för. Ämnena du kan välja som förstaämne är engelska, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska och svenska som andraspråk. Du väljer också ett andraämne som kan vara något av ämnena ovan, men även franska, tyska och matematik.

Alla ämnen kan inte kombineras med varandra. Därför är det enklast att först bestämma sitt ingångsämne och sedan välja bland de kombinationer som erbjuds tillsammans med det. 

Det är viktigt att du tar reda på den särskilda behörigheten som krävs för de ämneskombinationer du vill läsa

Utbildningen till ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk i årskurs 7-9 är fyra år. För att bli ämneslärare på gymnasieskolan läser du i fem eller fem och ett halvt år.

Arbetsmarknad och karriär

Du möter en ljus arbetsmarknad med stor valfrihet. Skolan har ett stort behov av kunniga ämneslärare, men efterfrågan varierar regionalt och utifrån det ämnesområde du väljer. Ämneslärare i svenska som andraspråk, moderna språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik kommer att behövas under en lång period framöver.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Här finns aktuell forskning med anknytning till lärarutbildningarna