Handledare inom verksamhetsförlagd utbildning

Här hittar du information om kurser för dig som ska handleda lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). Du hittar också information och schema för alla våra VFU-kurser inom förskollärarprogram och grundlärarprogrammet - fritidshem.

 

Att handleda lärarstudenter under VFU

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans- eller fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du en nyckelperson för lärarstudenternas professionsutveckling.

Läs mer om vad uppdraget som handledare innebär

 

Till vem riktar sig Utländska lärares vidareutbildning (ULV)?

ULV är en kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärarutbildning eller för personer med en utländsk ämnesutbildning med ett undervisningsämne som finns i den svenska skolan.

Utbildningen har funnits sedan 2007 och det är sex universitetet i Sverige som erbjuder program inom ULV. Vid Stockholms universitet antas ca 80–100 personer per termin till utbildningen.

Om utbildningens upplägg och examen

Utbildningen varierar i längd och innehåll, men vanligtvis läser den studerande mellan 3–5 terminer. Varje student har en egen studieplan och i den ingår lärarförberedande
kurser och ämnesspecifika kurser. Antal VFU-perioder varierar från person till person.
Det finns personer som läser för att få en svensk lärarexamen och de får, efter godkända avslutade kurser, ett examensbevis som i sin tur leder till en legitimation och ämnesbehörighet. Det finns också personer inom utbildningen som redan har
ansökt om legitimation hos Skolverket och fått ett beslut från Skolverket om att hen behöver komplettera en eller flera kurser för att få sin legitimation och ämnesbehörighet.

En heterogen grupp med olika förutsättningar och behov

De som läser inom ULV är en mycket heterogen grupp. Det finns de som har lång
yrkeslivserfarenhet (både från annat land och från Sverige) medan andra är relativt nyexaminerade och inte har arbetat som lärare eller förskollärare varken i Sverige eller i något annat land.

Även de språkliga förutsättningarna ser olika ut, de som har mycket goda kunskaper i svenska medan andra behöver mer tid för att utveckla språket. Gemensamt för alla inom
utbildningen är att de måste ha ett godkänt betyg i motsvarande gymnasiesvenska för att antas.

För att erbjuda studenterna så bra förutsättningar som möjligt att klara av akademiska studier på svenska får alla behöriga sökande i samband med ansökningsperioden göra ett språkligt inplaceringsprov. De med lågt resultat på provet inleder studierna med en obligatorisk språkförberedande termin.

Bra att tänka på för dig som handledare:

  • Uppmuntra studenten att visa sin studieplan (på så sätt får du en överblick över vilka kurser som ingår och vilka terminer som studenten ska göra VFU).
  • Visa att du är intresserad av studenternas tidigare erfarenheter eller studier.
  • Var tydlig i återkopplingen kring förväntande studieresultat.

Nästan alla som läser inom utbildningen framhåller just VFU:n som den viktigaste och mest lärorika delen i utbildningen. Därför vill vi rikta ett stort tack till dig som handledare för att du bidrar med din kunskap och erfarenhet!

Kontakt

Har du frågor kring studentens studieplan eller övergripande frågor kring utbildningens upplägg är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar inom samordningen för ULV.

Mejla till: ulv@su.se

Om du däremot har kursspecifika frågor, vänd dig i första hand till kursläraren för respektive VFU-kurs.

 

I arbetet med att bedöma lärarstudenters professionsutveckling använder Stockholms universitet sig av matrisen ”Från novis till professionell”. Matrisen är ett  underlag för samtal om och bedömning av studentens professionsutveckling.

Professionsutvecklingsmatris - Från novis till professionell

 

För dig som vill lära dig att handleda studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder vi kursen:

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem (UB457F), 7,5 hp

Kursen ges på kvartsfart (25%), på distans, dagtid under en termin. Kursen startar endast på vårterminer och du söker den från och med 15 september till och med 15 oktober.

 

För dig som vill lära dig att handleda förskollärarstudenter i förskolans verksamhet erbjuder vi kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan (UB315F), 7,5 hp

Kursen ges på kvartsfart (25%) under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

Ansökningsperiod är till vårtermin:

15 september - 15 oktober

Ansökningsperiod till hösttermin:

15 mars - 15 april.

 

För att du som handledare ska kunna utföra ett bra och givande uppdrag i att möta din student under VFU-kursen bjuder vi in dig att tillsammans med din student delta vid VFU-kursens introduktionsseminarier. I vissa kurser ges en särskild kursintroduktion riktad enbart till dig som handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU.

Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för både handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj.

Seminarierna ges via e-mötesverktyget Zoom om inget annat har meddelats via VFU-portföljen.

VFU-kursintroduktioner höstterminen 2022

Förskollärarprogrammet

VFU 1 (UB10VY): 27/10, kl. 16.00-17.30, informationsmöte för handledare inför kursens start som sker via e-mötesverktyget Zoom. Zoomlänk finns tillgänglig i VFU-portföljen.

VFU 2 (UB20VY): 14/11, kl. 8.30-16.30, introduktionsdag i Zoom & på förskolan.

VFU 3 (UB34VY): 5/10, kl. 9.00-12.00, digitalt Introduktionsseminarium.

VFU 3 (UB34VY): (inom engelska terminen, tillfälleskod 61696), 17/10, kl. 9.00-11.00, digitalt Introduktionsseminarium.

VFU 4 (UB42VY): 1/12, kl. 9.00-12.00, digital introduktion.

VFU 5 (UB62VY): 3/10, kl. 9.00-12.00, digital introduktion och seminarium.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

VFU 1 (UB05VZ): 10/10, kl. 8.30-11.30, digital introduktion för handledare.

VFU 1 (UB05VZ): 19/10, kl. 9.00-12.00, digital introduktion för studenter (endast).

VFU 2 (UB08VZ): 10/11, kl. 9.00-12.00, digitalt introduktionsseminarium för både handledare och studenter (studenter har seminarium på em också).

VFU 2 (UB08VZ): 22/11, kl. 9.00-11.00, digital workshop om de förväntade studieresultaten för handledare.

VFU 4 (UB07VZ): 31/10, kl. 9.00-12.00 (samt kl. 13.00–15.00 för studenter), digitalt introduktionsseminarium för både handledare och studenter.

VFU 4 (UB07VZ): 6/12, kl. 9.00-11.00 (till kl. 12.00 för studenter), digital föreläsning och samtal om kvalitet i fritidshem för både handledare och studenter.

VFU 4 (UB07VZ): 15/12, kl. 8.30-10.30, digital workshop om bedömning för handledare.

Utländska lärares vidareutbildning

VFU 1 (UB55UU): Datum, kl. X, digitalt introduktionsseminarium för studenter och handledare.

VFU 1 (UB41UU) samläser med UB10VY

VFU 2 (UB54UU) samläser med UB20VY

VFU 3 (UB39UU) samläser med UB34VY

VFU 4 (UB43UU) samläser med UB42VY

 

 

Konferens för handledare inom förskolan

Fredagen den 14 oktober bjuder vi in till digital handledarkonferens för alla som handleder våra studenter under VFU på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Dagen innehåller intressanta föreläsningar om senaste forskningen inom förskoleområdet och en givande workshop kring handledning och bedömning av VFU-kurser.

Datum och tid

Datum: Fredag den 14 oktober 2022
Tid: kl. 9.00-12.00
Plats: Via Zoom (Zoomlänk mejlas ut till alla anmälda).

Inbjudan med länk till anmälan mejlas ut i september.

Program för dagen

Kl. 09.00- 10.30 Digital liveföreläsning i Zoom.
Teresa Elkin Postila och Wiji Bohme Shomary föreläser utifrån sina respektive doktorsavhandlingar.
Teresa Elkin Postila avhandling:

(O)ändlig vatten - En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

Wiji Bohme Shomarys avhandling:

The Road From Damascus - New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

Kort paus kl. 10.30-10.40

Kl. 10.40- 11.30 Workshops kring handledning och bedömning via gruppdiskussioner i Zoom.

 

Du kan hitta ett schema för varje VFU-kurs inom respektive program via VFU-portalen. När du är inne i portalen söker du ut rätt schema genom att välja lärosäte, program och termin. Du kan sedan klicka på respektive kurs du är intressrad av och läsa mer information samt se länk till kursplanen för kursen. Du kan även skriva ut schemat i textformat.

Hitta schema för VFU-kurser via VFU-portalen

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger följande program med VFU-kurser:

Förskollärarprogrammet (programkod: LFÖRY)

Utländska lärares vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning (programkod: ULVFL)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (programkod:LGFRY).

 

Du som är VFU-samordnare i en kommun eller stadsdel hittar bland annat kontaktuppgifter till VFU-funktioner på Stockholms universitet och till programanvariga lärare samt lathund för handledning, studiegångar i programmen via:

Information och material för dig som är VFU-samordnare

 

Kontakt

Om du har övergripande frågor om VFU kontakta VFU-ansvarig studierektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som har en koordinerande och samordnande funktion.

Studierektor för VFU
På denna sida