Stockholms universitet logo, länk till startsida

Professionsutvecklingsmatris "Från novis till professionell"

Begreppet progression relaterar till utveckling, framsteg och förbättring. För att kunna beskriva var i utvecklingsprocessen studenten befinner sig, i förhållande till de förväntade studieresultaten, använder Stockholms universitet en professionsutvecklingsmatris. Syftet med matrisen är att den ska vara ett stöd vid handledningssamtal och vid bedömning.

Matrisen ska synliggöra studentens lärande under utbildningen och har sin utgångspunkt i examensordningens mål, samtidigt som den beskriver en professionsutveckling som är större än den som sker inom utbildningens ram. Utveckling av lärarkompetensen avstannar inte vid examen utan fortsätter genom hela det yrkesverksamma livet.

Utvecklingsområden

Läraruppdraget är komplext och sammansatt av en mängd förmågor och kompetenser som samverkar med varandra. I utvecklingsmatrisen har tre utvecklingsområden valts för att beskriva progressionen i yrkesutvecklingen. De tre områdena är: 

  1. Progression mot analys- och reflektionsförmåga byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  2. Progression mot en didaktisk kompetens
  3. Progression mot ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap

Professionsutvecklingsmatrisen
Från novis till professionell, VT20.pdf (862 Kb)

Figuren visar de 4 olika utvecklingsnivåerna: novis, avancerad nybörjare, kompetent, professionell
Professionsutvecklingsmatriserna beskriver progressionen i lärarutvecklingen, från novis till kompetent lärare i fyra nivåer.

Frilagda matriser som stöd vid samtal

Här finns de tre progressionsmatriserna frilagda ur broschyren ovan, i två olika format ett i A3-format och ett i A4-fomat - skriv ut det som passar dig bäst!

Progressionsmatriserna, A3 liggande, HT20.pdf (106 Kb)

A4 format, progressionsmatriserna.pdf (85 Kb)

På denna sida