Stockholms universitet logo, länk till startsida

Påverka din utbildning

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som student finns det en rad olika saker du kan göra. Du kan bland annat rösta i kårvalet, gå med i ett student- eller doktorandråd, bli studentrepresentant eller påverka genom kursvärderingar.

Studentinflytande är också en viktig del av Stockholms universitets kvalitetsarbete. Universitetet genomför till exempel systematiska granskningar av alla kurser och program för att säkerställa deras kvalitet.

Läs mer om universitetets kvalitetsarbete

 

En studentkår har i uppdrag att företräda studenter vid Stockholms universitet. Varje vårtermin hålls ett kårval för att ge medlemmar i Stockholms universitets studentkår möjlighet att ha inflytande över sin studietid. Kårvalet avgör även hur många ledamöter respektive kårparti får i kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ. Genom att rösta påverkar medlemmarna vilka som leder kåren det kommande året och därmed vilka frågor kåren kommer att lyfta vid universitetet. 

Läs mer om kårval

Ett kårfullmäktigemöte. Foto: Stockholms universitets studentkår
Foto: Stockholms universitets studentkår
 

Studentråd

Genom att gå med i studentrådet vid din institution får du inflytande över din utbildning. Studentråden består av studenter vid samma institution eller sektion som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta.

Läs mer om studentråd

Doktorandråd

Doktorandråden vid de olika institutionerna är öppna för alla intresserade doktorander. De bevakar doktorandfrågor vid den egna institutionen och väljer representanter för doktoranderna i institutionens styrelse. Genom doktorandråden kan doktorander påverka sin utbildning och få bättre insyn i universitetets verksamhet.

Läs mer om doktorandråd

Kontaktpersoner för studentinflytande

På varje institution, liksom på andra nivåer, finns det kontaktpersoner för studentinflytande. De fungerar som en länk till studentråd, doktorandråd och studentkår i frågor om studentinflytande.

Namn på kontaktpersoner finns i PDF-filen nedan. E-postadress till respektive person hittar du på su.se

Kontaktpersoner för studentinflytande vid Stockholms universitet (101 Kb)

Läs mer om kontaktpersoner i Regler för studentinflytande.

Ett studentråd träffas. Foto: José Luna de Azevedo
Foto: José Luna de Azevedo
 

I alla beredande och beslutande organ och grupper som hanterar frågor om universitetets utbildningar eller studenternas eller doktorandernas studiesituation ska det, enligt högskolelagen, finnas studentrepresentanter. Studenterna har till exempel rätt att vara representerade i de grupper som systematiskt granskar universitetets utbildningar. 

Utbildning för studentrepresentanter

Stockholms universitets utbildning för studentrepresentanter syftar till att stödja dig i ditt uppdrag och din lagliga rätt att utöva inflytande över utbildningen. Under utbildningen kommer du att få kunskap om dina rättigheter och skyldigheter som studentrepresentant. Du kommer även att få kännedom om frågor du kan påverka, vilket stöd du kan få, universitetets organisation och mycket annat matnyttigt. Den riktar sig till studentrepresentanter på institutionsnivå, men är även relevant för representanter på andra nivåer samt för personal vid universitetet.

Utbildning för studentrepresentanter

Utbildningen finns även på engelska./The training is also available in English.

Training for student representatives

Förteckningar över organ och grupper

I filen nedan finns förteckningar per fakultet och central nivå över de stadigvarande (> 1 år) organ och grupper som studenterna har rätt att vara representerade i samt antalet "studentplatser".

2022 års förteckningar över studentrepresentation i stadigvarande organ och grupper (402 Kb)

Läs även mer i universitetets regler för studentinflytande

Om du har frågor om studentrepresentation, kontakta Stockholms universitets studentkår via studentombud@sus.su.se.

Om du är student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, kontakta Studentkåren DISK via  studiebevakning@disk.su.se.

Om du är student vid Företagsekonomiska institutionen, kontakta Föreningen Ekonomerna via studentombud@fest.se

 

Varje student har rätt att göra en kursvärdering i anslutning till avslutad kurs. Det är en viktig möjlighet för dig som student att påverka din utbildning och är en del av universitetets kvalitetsarbete för utbildning. Att svara på kursvärderingen är också ett ansvar som studenter har, så att universitetet kan ändra på sådant som kan bli bättre. När lärarna har analyserat studenternas svar kommer du att få ta del av en kursrapport som innehåller lärarnas analys av svaren samt förslag till förändringar inför kommande kurstillfällen.

Läs mer i universitetets regler om kursvärderingar (punkt 1.5 i Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå)

Om du har frågor om en kursvärdering, vänd dig till ansvarig lärare. 

 

Som enskild student kan du lämna klagomål på din utbildning till t.ex. studierektor eller prefekt vid din institution.

Läs mer i universitetets handläggningsordning för hantering av klagomål

Studenter i ett grupprum på Biblioteket.
Foto: Niklas Björling
På denna sida