Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.

Fortsatta distansmöten

Särskilt pedagogiskt stöd erbjuder fortsatt huvudsakligen möten på distans via Zoom eller telefon under den gradvisa återgången till campus.
 

Resursrummen stängda

Alla resursrum i Studenthuset är permanent stängda. Det finns två resursrum i Frescatibiblioteket som går att boka för egen studietid. Dessa resursrum kan inte bokas för tentamen. Sedan höstterminen -20 tillhandahåller Tentamensservice lokaler för anpassad tentamen. Vänligen vänd dig till din institution för mer information. 
Resursrum i biblioteket för egen studietid
Tentamensservice
 

Rutiner för att lämna in arvodesblanketter

Från och med 1 januari 2022 sker en återgång till ordinarie rutiner för att lämna in arvodesblanketter. Blanketterna lämnas antingen in i Infocenter i Studenthuset eller postas till Studentavdelningen. 
Läs mer om hur du lämnar in arvodesblanketter 

 

Du som har en dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Varaktig funktionsnedsättning kan exempelvis vara:

 • Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd
 • Psykisk ohälsa, till exempel långvarig depression och bipolär sjukdom
 • Syn- eller hörselnedsättningar
 • Rörelsenedsättningar
 • Kroniska sjukdomar, till exempel allergi och Crohns sjukdom.

Tillfällig skada eller sjukdom

Tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte av särskilt pedagogiskt stöd. Vänligen kontakta en studievägledare på din institution.

 

Så här ansöker du om stöd

 1. Gör din ansökan i systemet Nais på länken nedan. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning.

  Gör en ansökan i Nais
   
 2. När du skickat in din ansökan i Nais kommer en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd att kontakta dig för att boka en tid för ett möte.
 3. Efter ditt samtal med samordnaren kommer du att få ett intyg i Nais med rekommenderade stödåtgärder. Du får ett mejl från Nais när ditt intyg är klart och kan då ladda ned det och visa upp det för studievägledaren på din institution.

Mer information om att göra en ansökan i Nais

Mer detaljerad information om de olika stegen i ansökningsprocessen i Nais samt information om systemet finns på följande länk: 

Mer information om hur du gör en ansökan i Nais

När ska du ansöka om stöd?

Ansök om stöd i god tid. Du bör ansöka om stöd så fort du är antagen, så att du kan informera din institution om ditt behov av stöd redan vid kursstart. Det går även bra att ansöka om stöd när som helst under terminerna. 

Dokumentation om varaktig funktionsnedsättning

Intyget som du bifogar i din digitala ansökan ska vara tydligt, sammanhållet och utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. I intyget ska det stå:

 • namn och personnummer 
 • namn och profession på intygsgivaren samt underskrift
 • utredningsenhet 
 • datum för utredningen 
 • hur länge du haft funktionsnedsättningen samt funktionsnedsättningens varaktighet 
 • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din studiesituation.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Vad gör en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd?

Våra samordnare för särskilt pedagogiskt stöd jobbar bland annat med att:

 • Handlägga studentärenden för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar 
 • Rekommendera och i vissa fall besluta om särskilda pedagogiska stödåtgärder. Rekommendationerna görs utifrån intyg om varaktig funktionsnedsättning och ett samtal med studenten
 • Samarbeta med institutioner för att hitta lämpliga stödåtgärder
 • Stötta institutioner i deras arbete med särskilt pedagogiskt stöd.
 

När samordnaren beviljat din ansökan kommer du få ett intyg med rekommenderade stödåtgärder. Samordnaren kan enbart rekommendera stödåtgärder. Det är alltid institutionen, läraren eller examinatorn som beslutar om vilka stödåtgärder som är möjliga att bevilja i undervisning och examination utifrån kurskrav och lärandemål. 

Efter att du har fått ditt intyg från samordnaren bör du presentera dig och visa upp det för kontaktpersonen vid din institution. Kontaktpersonen är vanligtvis studievägledaren eller studierektorn. Kontaktpersonen kan hjälpa dig i din studiesituation och svara på frågor om utbildningen vid institutionen. Du kan också diskutera ditt studieval med denna.

I början av en kurs

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, presentera dig gärna för läraren och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det intyg du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren på Studentstöd.

Stöd vid studier utomlands

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd under dina studier som utbytesstudent.

Vad innebär studier utomlands?

 

Nedan finns en alfabetisk lista över några av de vanligaste pedagogiska stödformerna som erbjuds vid Stockholms universitet.

Observera att individuella hjälpmedel såsom t.ex. rullstol, rullator, hörapparat och diktafon införskaffas av studenten själv eller genom förskrivning av landstinget/sjukvården.

Anpassad examination

Kan innebära längre skrivtid, att sitta enskilt eller i mindre grupp och/eller att få använda dator. Anpassning av examination sker i samråd med din examinator. På Stockholms universitet finns centralt administrerade lokaler för anpassad examination.

Mer information om centralt administrerad tentamen

Anteckningsstöd

Innebär att en studiekamrat tar anteckningar på föreläsningar och seminarier, som du sedan får ta del av. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför bara anteckningar från föreläsningar och seminarier där du själv deltar.

Anteckningsstöd ges precis som vanligt under den period undervisningen sker digitalt på grund av Covid-19. Studentavdelningen arvoderar som vanligt studenten som arbetar som anteckningsstöd.

Kurslitteratur som talbok, e-textbok eller punktskrift

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att läsa tryckt text kan du få tillgång till talböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Med ditt talbokskonto kan du läsa talböcker på det sätt som passar dig bäst: på dator, mobil eller surfplatta. 

E-textböcker är till för dig som har en synnedsättning. En e-textbok är en bok som består av enbart text. För att läsa en e-textbok krävs dator (PC) samt läsprogrammet Textview. Du hittar e-textböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. 

Punktskrift kan lånas direkt från Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan söka och beställa punktskriftsböcker i Legimus. Det är även möjligt att beställa kompendier och artiklar som punktskrift förutsatt att materialet är obligatoriskt att läsa på din utbildning. 

Du som har behov av anpassad kurslitteratur kan redan nu kontakta Universitetsbiblioteket för att registrera ett talbokskonto och få hjälp med hur du använder Legimus. Har du frågor kring anpassad kurslitteratur eller vill boka tid för registering av talbokskonto? Kontakta universitetsbiblioteket på lasstod.sub@su.se.

Mer information om talbokskonto på Universitetsbibliotekets hemsida

Mentor

Du som har en utredd och dokumenterad varaktig funktionsnedsättning av de exekutiva funktionerna kan beviljas en mentor. Mentorsstödet ska stödja studenter till att utveckla en självständighet i studiesituationen. Stödet ses som en introduktion till planering och strukturering av högre studier och beviljas under en viss period.

Resursrum

Det finns två resursrum i Frescatibiblioteket som går att boka för egen studietid. Dessa rum går inte att boka för examination. Rummen har datorer med talsyntes och rättstavningsprogram installerade. Du kan boka resursrummen max 4 timmar per vecka, minst 2 timmar åt gången. Bokningslänken finns på Universitetsbibliotekets sida:

Boka resursrum via Universitetsbiblioteket

För att öppna resursrummen krävs giltigt passerkort. Om du inte har ett passerkort, kontakta din samordnare. Passerkorten gäller sedan en termin åt gången. Inför varje ny höst- och vårtermin måste du därför aktivera ditt passerkort. För att aktivera kortet skickar du ett mejl till resursrum@su.se med följande uppgifter:

 • Namn och efternamn
 • Personnummer (ååmmdd-xxxx)
 • Kortnummer (10 svarta siffror på baksidan av kortet)

Observera att det måste framgå i Ladok att du är registrerad på en kurs vid Stockholms universitet terminen då kortet ska vara aktivt.

Tolkning

Stockholms universitet erbjuder tolkning till alla studieanknutna situationer. Läs mer om teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning på su.se/utbildningstolkning.

En man och en kvinna samtalar vid ett kafébord Foto: Niklas Björling
 

Digitala hjälpmedel och studieverktyg kan vara ett sätt att underlätta dina studier. 

Läs mer om vilka hjälpmedel och verktyg som finns

Studenter i Studenthuset.
Foto: Viktor Gårdsäter
 

Anpassning av lokaler

Behöver lokalerna anpassas eller om du möter hinder i universitetets lokaler är du välkommen att kontakta servicecenter@su.se.

Hörslingor

Fastighetsavdelningen informerar om AV-utrustning

Tillgängliga ingångar, entréer och hissar

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga ingångar, entréer eller hissar.

Tillgänglig parkering

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga parkeringsplatser nära din institution. Det krävs ett kommunalt parkeringstillstånd för att få stå på platserna som är avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Tillgängliga toaletter/RWC

Toaletter med taklift finns i Södra huset, Hus C, plan 3 och i Arrhenius Hus P, plan 2, norra delen. Närmaste entré till den senare är Svante Arrhenius väg 20 F.

Vänligen kontakta din institution för information om tillgängliga toaletter på och i närheten av din institution. 

Vilrum

Vilrum finns i Södra huset och i Studenthuset. Om du behöver tillgång till ett vilrum i Studenthuset, kontakta Infocenter.
Infocenters öppettider och kontaktuppgifter

Om du behöver tillgång till ett vilrum i Södra huset kontakta Servicecenter.
Servicecenters öppettider och kontaktuppgifter

 

På nedanstående länk hittar du som arbetar som exempelvis antecknare, mentor eller tentamensvakt matnyttig information kring rutiner och löneutbetalning. Du hittar även blanketter för arvode och tidsrapportering.

Information om lön, rutiner och blanketter

 

Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

Utbildningstolkning – information och kontaktuppgifter

 

Kontakt

Frågor om stöd

E-post: studentstod@su.se

Frågor om arvode

E-post: arvode.studentstod@su.se

Telefontid

Onsdagar kl. 13.00–14.00
Telefonnummer: 08-16 17 80

Hitta hit

Kontaktuppgifter till Utbildningstolkning


Anna Zällh Vahlquist

Mentor
Rum 165, hus Beta, plan 1, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Cecilia Widlund

IKT-pedagog - digitala hjälpmedel
Rum 164, hus Beta, plan 1, Studenthuset
E-post: cecilia.widlund@su.se

Emelie Ferm (föräldraledig 2021)

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 167, hus Beta, plan 1, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Jeanette Johansson

Mentor
Rum 166, hus Beta, plan 1, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Marie Archenholtz

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 168, hus Beta, plan 1, Studenthuset 
E-post: studentstod@su.se

Mia Karlsson

Gruppledare
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 170, hus Beta, plan 1, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Åsa Ferm

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 169, hus Beta, plan 1, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

På denna sida