Stockholms universitet

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika former av riktat pedagogiskt stöd för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Stödet som erbjuds har syftet att underlätta dina studier och ska vara rimligt utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål. Din ansökan om stöd behandlas av oss som jobbar på Riktat pedagogiskt stöd.

Öppettider under sommaren

Riktat pedagogiskt stöd kommer ha begränsade möjligheter att erbjuda individuella samtal under sommaren. 

Om du har frågor kontakta oss gärna via studentstod@su.se eller ring på telefontiden, onsdagar 13-14 på 08-16 17 80.

 

Är du ny student på Stockholms universitet höstterminen 2024 och har en funktionsnedsättning? Vi erbjuder ett digitalt informationspass och en digital introduktionskurs i augusti för en lyckad start på universitetsstudierna.

Mer information om introduktionsevenemangen

 

Du som har en medicinskt dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Att en funktionsnedsättning är varaktig innebär att den har funnits eller förväntas finnas under minst 6 månader. Varaktig funktionsnedsättning kan exempelvis vara:

 • Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Psykisk ohälsa
 • Syn- eller hörselnedsättningar
 • Rörelsenedsättningar
 • Kroniska sjukdomar.

Tillfällig skada eller sjukdom

Tillfällig skada eller sjukdom samt heltidssjukskrivning omfattas inte av riktat pedagogiskt stöd.

 

Så här ansöker du om stöd

Gör din ansökan i systemet Nais på länken nedan. Bifoga ett medicinskt underlag som styrker en varaktig funktionsnedsättning i din ansökan.

Gör en ansökan i Nais

Efter att du skickat in din ansökan kan något av följande ske:

 • Om din ansökan är komplett blir du kontaktad av en samordnare för att samtala om ditt behov av stöd. Samtalet kan ske digitalt, fysiskt, via telefon eller mejl. 
 • Du blir ombedd att skicka in en komplettering, på grund av att någon uppgift saknas.
 • Du får avslag på din ansökan.

När din ansökan beviljas får du ett Nais-besked med rekommenderade och beslutade stödformer. 

När ska du ansöka om stöd?

Du bör ansöka om stöd så fort du är antagen. Det går även bra att ansöka om stöd när som helst under terminerna.

Du som har en grav synnedsättning, rörelsenedsättning eller behöver teckenspråkstolk rekommenderas att göra en ansökan i Nais redan när du sökt en utbildning.

Medicinskt underlag om varaktig funktionsnedsättning

Det medicinska underlag som du bifogar i din digitala ansökan ska vara tydligt, sammanhållet och utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. Underlaget ska vara skrivet på svenska eller engelska och ska innehålla:

 • namn och personnummer 
 • namn och profession på utfärdaren samt underskrift
 • utredningsenhet 
 • datum och resultat av utredningen 
 • hur länge du haft funktionsnedsättningen samt funktionsnedsättningens varaktighet .

Det är också önskvärt att underlaget innehåller en beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din studiesituation.

Mer information om att göra en ansökan i Nais

Mer detaljerad information om de olika stegen i ansökningsprocessen i Nais samt information om systemet finns på följande länk: 

Mer information om hur du gör en ansökan i Nais

Vad gör en samordnare för riktat pedagogiskt stöd?

Våra samordnare för riktat pedagogiskt stöd jobbar bland annat med att:

 • Handlägga ärenden för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar 
 • Rekommendera och ta beslut om riktade pedagogiska stödåtgärder baserat på medicinska underlag om varaktig funktionsnedsättning
 • Stötta institutioner i deras arbete med riktat pedagogiskt stöd.
 

Du får ett besked

När samordnaren har beviljat din ansökan får du ett besked i Nais. Du får ett mejl när ditt besked är klart och du kan ladda ned det från Nais.

Beskedet är ett dokument som innehåller dina rekommenderade och beslutade stödformer. Beslutade stödformer tar samordnaren beslut om, rekommenderade stödformer tar din institution beslut om. I dokumentet finns också information om hur länge ditt besked är giltigt. 

Dela beskedet med din institution

Efter att du har fått ditt besked från samordnaren delar du det med kontaktpersonen vid din institution för att få information om hur stödet omsätts i praktiken.

Om ditt behov av stöd förändras

Om ditt behov av stöd förändras och du önskar diskutera dina stödåtgärder igen är du välkommen att kontakta din samordnare.

Om du behöver förlänga eller förnya ditt besked

Om ditt besked är på väg att gå ut men fortfarande är giltigt kan du kontakta din samordnare för att få det förlängt.

Om ditt besked redan har gått ut behöver du göra en ny ansökan i Nais.

Stöd vid studier utomlands

Du som får riktat pedagogiskt stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd som utbytesstudent. Kontakta din samordnare om du behöver få ditt besked om riktat pedagogiskt stöd översatt till engelska.

Vad innebär studier utomlands?

 

Nedan presenteras de pedagogiska stödformer som erbjuds vid Stockholms universitet.

Individuella hjälpmedel som exempelvis rullstol, hörapparat och diktafon införskaffas på egen hand eller genom förskrivning av regionen/sjukvården. Universitet kan inte heller hjälpa till med personlig assistans eller stöd kring transporter.

Anpassad examination

Anpassad examination kan exempelvis innebära längre tid, att tentera i mindre grupp eller enskilt, eller att få använda dator och digitala hjälpmedel. Anpassad salstentamen kan antingen ske på din institution eller i lokaler som tillhandahålls av Tentamensservice.

Mer information om Tentamensservice

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att du får anteckningar från föreläsningar och seminarier från en medstudent. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför bara anteckningar från föreläsningar och seminarier där du själv deltar. 

Du kan få anteckningsstöd förutsatt att en medstudent på din kurs tar på sig uppdraget. Ett alternativ till anteckningsstöd är att du blir rekommenderad att få spela in föreläsningar i ljudformat för eget bruk.

Anpassad kurslitteratur

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att läsa tryckt text kan du få tillgång till anpassad kurslitteratur via ett talbokskonto i Legimus. Anpassad kurslitteratur kan innebära kursböcker som talbok, e-textbok eller punktskriftsbok. 

Universitetsbiblioteket hjälper dig som har behov av anpassad kurslitteratur att registrera ett konto och informerar dig om hur du använder Legimus. Kontakta universitetsbiblioteket på talbok@su.se för att boka en tid eller om du har frågor om anpassad kurslitteratur.

Mer information om talbokskonto hos Universitetsbiblioteket

Mentor

Du som har en dokumenterad nedsättning av de exekutiva funktionerna kan beviljas en mentor under en period. Du träffar mentorn en gång i veckan under tre månader för att få hjälp med att planera och strukturera dina studier. Målet är att du ska få verktyg för att kunna bedriva självständiga studier.

Resursrum

Det finns fyra resursrum i Frescatibiblioteket och fem resursrum i Albano som går att boka för egen studietid. Rummen har dator med talsyntes och rättstavningsprogram installerade. 

Du kan boka resursrummen max 4 timmar per vecka, minst 2 timmar åt gången. För att öppna resursrummen krävs giltigt passerkort. Om du inte har ett giltigt passerkort, kontakta din samordnare.

De fyra resursrummen i biblioteket är tillfälligt stängda på grund av renovering och väntas öppna igen den 2 september. 

Boka resursrum via TimeEdit

Tolkning

Stockholms universitet erbjuder tolkning till alla studieanknutna situationer. Läs mer om teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning på su.se/utbildningstolkning

Skrivassistans

Du som har en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter att skriva för hand eller på dator kan rekommenderas skrivassistans vid examinationer. Stödet innebär att skrivassistenten skriver ned det du säger.

Synstöd

Synstöd innebär att du som har en grav synnedsättning kan få assistans vid visuellt krävande inslag i undervisningen där tekniska hjälpmedel inte fungerar.

Ledsagning

Du som har en grav synnedsättning kan rekommenderas ledsagning under en begränsad period. Ledsagning innebär att en medstudent följer dig till obekanta undervisningslokaler. Om du behöver hjälp att lära in frekventa vägar inför dina studier behöver du kontakta Syncentralen i Stockholm.

 

Digitala hjälpmedel och studieverktyg kan vara ett sätt att underlätta dina studier. 

Läs mer om vilka hjälpmedel och verktyg som finns

Studenter utanför Studenthuset.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Anpassning av lokaler

Behöver lokalerna anpassas eller om du möter hinder i universitetets lokaler är du välkommen att kontakta servicecenter@su.se.

Tillgängliga toaletter, ingångar och hissar

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga toaletter, ingångar och hissar vid och i närheten av din institution.

Tillgänglig parkering

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga parkeringsplatser nära din institution. Det krävs ett kommunalt parkeringstillstånd för att få stå på platserna som är avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Vilrum

Vilrum finns i Studenthuset, Södra huset och Albano. 

Kontakta Infocenter om du behöver tillgång till ett vilrum i Studenthuset.

Infocenters öppettider och kontaktuppgifter

Kontakta Servicecenter Frescati Södra om du behöver tillgång till ett vilrum i Södra huset och Servicecenter Albano om du behöver tillgång till ett vilrum i Albano. 

Servicecenters öppettider och kontaktuppgifter

 

På nedanstående länk hittar du som arbetar som exempelvis antecknare eller tentamensvakt matnyttig information kring rutiner och löneutbetalning. Du hittar även blanketter för arvode och tidrapportering.

Information och blanketter för antecknare, tentamensvakt, med mera

 

Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

Utbildningstolkning – information och kontaktuppgifter

 

Kontakt

Frågor om stöd

E-post: studentstod@su.se

Frågor om arvode

E-post: arvode.studentstod@su.se

Telefontid

Onsdagar kl. 13.00–14.00
Telefonnummer: 08-16 17 80

Hitta till oss

Du som har ett bokat besök på plats hittar oss som jobbar på Riktat pedagogiskt stöd i Studenthuset på campus Frescati. Hitta till Studenthuset (Google Maps)

Vi sitter på plan 1 i Beta-delen av Studenthuset. Från Infocenter på plan 2, ta trappan eller hissen en våning ned. Du är då vid Studentkåren. Fortsätt längs korridoren, förbi snacks- och kaffeautomaterna och passera två par glasdörrar. Där hittar du Riktat pedagogiskt stöds väntrum.

Personal vid Riktat pedagogiskt stöd

Kontaktuppgifter till Utbildningstolkning

På denna sida