Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är målet att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Vi erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna.

Våra samordnare för särskilt pedagogiskt stöd jobbar bland annat med att:

  • Handlägga studentärenden för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. 
  • Utifrån intyg om varaktig funktionsnedsättning och ett samtal med studenten rekommendera och i vissa fall besluta om särskilda pedagogiska stödåtgärder.
  • Samarbeta med institutioner för att hitta lämpliga stödåtgärder.
  • Stötta institutioner i deras arbete med särskilt pedagogiskt stöd.

Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. 

Logga in i systemet Nais via länken nedan och fyll i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning (läs mer om vad som krävs längre ner på sidan).

Gör en ansökan i Nais

Tänk på att din ansökan om stöd bör göras i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera din institution om ditt behov av stöd

Tillfällig skada/sjukdom

Vid tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta en studievägledare på din institution.

Manlig student vid dator

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd under dina studier som utbytesstudent.

Vad innebär studier utomlands?

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan
ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

Nais är ett nationellt system, men används lokalt av lärosäten och det är bara de samordnare som behandlar din ansökan som tar del av de uppgifter du lämnar. 

Undrar du hur en ansökan i Nais går till? Läs mer i följande dokument:

Så ansöker du i Nais (1162 Kb)

Vid eventuella funderingar är du välkommen att mejla studentstod@su.se.

Du ska skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning när du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. I intyget ska det stå:

  • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär,
  • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten,
  • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå, och
  • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din studiesituation.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Vad händer efter ansökan?

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnare får du ett intyg där dina stödformer beskrivs. Du bör då kontakta en studievägledare på din institution och visa ditt intyg.

Kontaktperson vid institutionen

Studievägledaren är i regel din kontaktperson vid institutionen där du studerar. När din utbildning börjar är det bra om du presenterar dig och visar det intyg du fått om beslutade/rekommenderade stödåtgärder. Vägledaren kan hjälpa dig i din studiesituation och svara på frågor om utbildningen vid institutionen. Du kan också diskutera ditt studieval med vägledaren.

I början av en kurs

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, presentera dig gärna för läraren och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det intyg du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren på Studentstöd.

Stockholms universitet arbetar för att göra universitetet till en studie- och arbetsplats som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är högt prioriterat hos oss.

På den här sidan kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter

Diskriminering och trakasserier

Känner du som student dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din funktionsnedsättning, etniska tillhörighet, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder? Här kan du läsa om vart du kan vända dig.

Jämlikhet på Stockholms universitet

Vi erbjuder en rad olika stödformer. Här är en alfabetisk lista över några av de vanligaste.

Anteckningsstöd

Om du inte själv kan anteckna vid föreläsningar och liknande kan du få föreläsningsanteckningar av en studiekamrat. Fråga studievägledaren om det finns en antecknare på kursen. Annars kan du själv fråga en kurskamrat. Antecknaren får ersättning för sitt arbete. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför bara anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar.

Om du deltagit i undervisningen under en kurs och omregistrerar dig för samma kurs för att tentera får du normalt inte anteckningsstöd en gång till.

Examination

En student har ibland behov av enskild tentamen och kan då få sitta ensam
eller tillsammans med en mindre grupp studiekamrater. Vid enskild tentamen används ofta något
av de resursrum som finns på Studentavdelningen. Vid behov kan du erbjudas anpassning av en examination efter samråd med examinator som beslutar om detta. Förlängd tentamenstid, tentamen med digitala hjälpmedel eller alternativ tentamensform är exempel på anpassningar som kan förekomma.

Individuella hjälpmedel

Individuella hjälpmedel såsom rullstol, rullator, hörapparat eller diktafon införskaffas av studenten själv eller genom förskrivning av landstinget/sjukvården.

Kurslitteratur som talbok, e-textbok eller punktskrift

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att läsa tryckt text kan du få tillgång till talböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Med ditt talbokskonto kan du läsa talböcker på det sätt som passar dig bäst: på dator, mobil eller surfplatta. 

E-textböcker är till för dig som har en synnedsättning. En e-textbok är en bok som består av enbart text. För att läsa en e-textbok krävs dator (PC) samt läsprogrammet Textview. Du hittar e-textböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. 

Punktskrift kan lånas direkt från Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan söka och beställa punktskriftsböcker i Legimus. Det är även möjligt att beställa kompendier och artiklar som punktskrift förutsatt att materialet är obligatoriskt att läsa på din utbildning. 

Universitetsbiblioteket har drop-in för registrering av talbokskonton och av konton i Legimus. Det finns även möjlighet att boka tid.  

Här hittar du aktuella tider för drop-in

Har du frågor kan du kontakta universitetsbiblioteket på lasstod.sub@su.se.

Mentor

Du som har en utredd och dokumenterad varaktig funktionsnedsättning av de exekutiva funktionerna kan beviljas en mentor, som fungerar som en coach. Mentorn kan under en period ge en introduktion till goda studiebeteenden och visa på verktyg som kan underlätta planering och organisation av studierna.

Tolkning

Stockholms universitet erbjuder tolkning till alla studieanknutna situationer. Läs mer om teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning på su.se/utbildningstolkning.

Uppsatshandledning

Det finns ibland möjlighet för dig att få extra uppsatshandledning av lärare. Åtgärden beslutas lokalt vid berörd institution.

En man och en kvinna samtalar vid ett kafébord Foto: Niklas Björling

Digitala hjälpmedel och studieverktyg kan vara ett sätt att underlätta dina studier. 

Läs mer om vilka hjälpmedel och verktyg som finns

På Studentavdelningen i Studenthuset finns 12 resursrum med datorer speciellt anpassade för studenter med funktionsnedsättning.

Läs mer om resursrum

Anpassning av lokaler

Behöver lokalerna anpassas eller om du möter hinder i universitetets lokaler är du välkommen att kontakta servicecenter@su.se.

Tillgängliga toaletter/RWC

Du hittar information om tillgängliga toaletter på följande länk:  Karta över campus Frescati (9434 Kb) . Toaletter med taklift finns i Södra huset, Hus C, plan 3. Arrhenius Hus P, plan 2, norra delen. Närmaste entré är Svante Arrhenius väg 20 F.

Hörslingor

De centralt administrerade hörsalarna (hörsal 2-11) i Södra huset har teleslingor. Teleslingan aktiveras via knappanelerna ”system start” samt ”SLINGA T/F” (till/från). I de centrala lärosalarna i Södra huset finns fasta teleslingor endast i sal D416 och D499. För övriga centrala salar används portabla teleslingor. 

Här får du mer information om lokaler med fasta hörslingor och AV-utrustning

För information om lån av portabla hörslingor kontakta servicecenter@su.se.

Tillgängliga ingångar, entréer och hissar

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga ingångar, entréer eller hissar.

Tillgänglig parkering

Du hittar information om parkeringsplatser på följande länk:  Karta över campus Frescati (9434 Kb) . Du kan också kontakta institutionens studievägledare som får informera om tillgängliga parkeringsplatser nära din institution. Det krävs ett kommunalt parkeringstillstånd för att få stå på platserna som är avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Vilrum

Vilrum finns i Södra huset och i Studenthuset. Om du behöver tillgång till ett vilrum i Studenthuset, kontakta Infocenter på Studenthusets entréplan. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du på www.su.se/utbildning/studentservice.

Om du behöver tillgång till ett vilrum i Södra huset kontakta Servicecenter, Södra huset, hus D, plan 4, vid Stockholms universitetsbibliotek (telefon 08-16 24 00). För öppettider och kontaktuppgifter till Servicecenter (Frescati Södra) kontakta su.se/servicecenter.

Campus Frescati sett från luften Foto: Clément Morin

 

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan Centrala studiestödsnämnden (CSN) i vissa fall bevilja studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser.

Om du studerar med en individuell studieplan och med en anpassad studietakt kan det vara möjligt att exempelvis få studiemedel för studier på heltid även om du läser 75 procent av heltid.

Mer information om studiemedel och kontaktinformation till CSN finns på www.csn.se.

Guide för studenter med funktionsnedsättning

I vår guide för studenter med funktionsnedsättning hittar du information om stöd och anpassningar som erbjuds vid Stockholms universitet. Här kan du läsa den digitalt eller ladda ned den som pdf-fil.

Som antecknare ger du stöd till en student och kurskamrat som behöver hjälp med att ta föreläsningsanteckningar. Med anteckningsstöd kan studenten fokusera helt på det som sägs och visas av föreläsaren.

Information till dig som är antecknare

Här hittar du blanketter till dig som är mentor, antecknare eller tentamensvakt osv. Du kan fylla i blanketterna direkt på datorn. Skriv sedan ut blanketten och skriv under med blå eller svart kulspetspenna.

Blanketter för arvode och tidsrapportering

Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

Utbildningstolkning – information och kontaktuppgifter

Tidsbokning och frågor om stöd

E-post: studentstod@su.se

Frågor om arvode

E-post: arvode.studentstod@su.se

Telefontid

Onsdagar kl. 13.00–14.00
Telefonnummer: 08-16 17 80

Hitta hit

Obs! Kontaktuppgifter till Utbildningstolkning hittar du på deras egen sida:

Kontaktuppgifter till Utbildningstolkning


Anna Zällh Vahlquist

Mentor
Rum 238, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Camilla Högkvist

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd 
Rum 242, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Emelie Ferm

Mentor
Rum 237, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Erika Lempke

IKT-pedagog - digitala hjälpmedel
Rum 235, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: erika.lempke@su.se

Lena Forslund

Administratör
Arvoden och blanketter
Rum 236, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Marie Archenholtz

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 239, hus Beta, plan 2, Studenthuset 
E-post: studentstod@su.se

Åsa Ferm

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 234, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

 

Under utbildningen