Johan Christensson. Foto: Pia Nordin
Johan Christensson. Foto: Pia Nordin

Mitt avhandlingsarbete syftar övergripande till att undersöka hur lärarstudenter språkligt förhåller sig till sin kommande yrkesroll, sprunget ur ett intresse för hur man konstruerar professionell identitet i yrkesinriktade utbildningar. Under seminariet presenterar jag avhandlingsarbetet i stora drag, med utgångspunkt i tre olika materialinsamlingsperioder som ska resultera i tre artiklar.

Seminariets titel pekar mot den artikel jag arbetar med just nu och det är också den som kommer att behandlas i störst utsträckning under presentationen. Fokus är på hur kroppen och kroppsliga representationer kan användas som resurser för identitetsproduktion i sekvenser där lärarstudenterna ger varandra feedback. För att undersöka detta används Norris (2011) multimodala interaktionsanalys, en metod som är teoretiskt och metodologiskt förankrad i medierad diskursanalys (Scollon & Scollon 2004). Under seminariet kommer jag att visa några korta videoklipp ur diskussioner där studenterna arbetar med att avgränsa sina uppsatsämnen och jag är framför allt intresserad av att diskutera möjliga tolkningar av data, men alla synpunkter är givetvis välkomna.

Norris, Sigrid (2011). Identity in (Inter)action. Introducing Multimodal (Inter)action Analysis. Berlin: De Gruyter Mouton

Scollon, Ron & Scollon, Suzie Wong (2004). Nexus Analysis. Discourse and the Emerging Internet. New York: Routledge.