Om centrumet

Centrum för barnkulturforskning erbjuder en unik utbildning i ämnet barnkultur men arbetar också med att främja och stärka kunskapsutvecklingen inom barnkulturområdet på andra sätt. Centrumet arrangerar öppna föreläsningar, sammanför forskare i tvärvetenskapliga nätverk och medverkar i en rad samverkansprojekt.

Centrum för barnkulturforskning (CBK) grundades 1980 och är sedan januari 2008 knutet till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid samhällsvetenskaplig fakultet.

 

Utbildning

Studenter på campus Frescati
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

På Centrum för barnkulturforskning ges en unik utbildning i ämnet barnkultur. Här finns kurser och program på både grund- och avancerad nivå, på hel- och halvfart och på campus likväl som på distans.

Vad är barnkulturstudier?

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Läs mer om ämnet och våra utbildningar i utbildningskatalogen:

Vår utbildningskatalog
 

 

Är du student på Centrum för barnkulturforskning och har frågor som rör dina studier?

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb hittar du information om att studera med funktionshinder, studieavbrott, tillgodoräknanden, rättigheter och skyldigheter med mera.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen/Under utbildningen

Vill du komma i kontakt med Centrum för barnkulturforsknings studentexpedition, studievägledare eller lärare, vänligen se vår kontaktsida.

Kontakt

 

Centrum för barnkulturforskning har en unik och betydelsefull plats inom den högre utbildningen genom sin uppgift som mötesplats för forskare från olika discipliner och universitet/högskolor. CBK har inte någon egen forskarutbildning men flera barnkulturstudenter har gått vidare till forskarstudier i närliggande ämnen såsom Barn- och ungdomsvetenskap.

Forskare knutna till Centrum för barnkulturforskning bedriver forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, filmvetenskap med mera men också i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. På sidan kontakt hittar du mer information om våra medarbetare och deras forskningsprojekt.
 

Tvärforskardagen
Centrum för barnkulturforsknings Tvärforskardag är en dag där forskare ges möjlighet att fördjupa sig och bredda sig i frågor som rör barnkultur på olika sätt genom att ta del av varandras pågående eller planerade projekt från olika ämnesområden och lärosäten.

Nästa gång CBK arrangerar Tvärforskardagen är den 20 september 2024.
Mer information.

 

Här möter du några av våra studenter som berättar om sina studier på CBK samt om sina framtidsplaner.  

 

Jag drömmer om att öppna ett eget teaterhus ute i skogen någonstans.

Madeleine Lenke
Foto: Stockholms universitet

Madeleine Lenke läser Barnkultur I på Centrum för barnkulturforskning, en kurs på 30 hp. Lyssna på när Madeleine berättar om sin dröm och vad hon hoppas att en utbildning i barnkultur som ämne kan leda vidare till.

 

Hör Madeleine berätta om drömmen om att starta ett barnkulturhus.

 

    Kom ihåg att du är här för din egen skull. Lägg upp studierna smart och försök att göra alla uppgifter i tid. Det kommer vara så mycket lättare i det långa loppet.

Amanda Dahlgren studerar barnkultur III, 30 hp.

Studenttjej i glasögon
Foto: privat.

- Jag sökte till utbildningen mycket på grund av mitt intresse för barnlitteratur. Då visste jag inte riktigt vad ämnet barnkultur var för något, men jag tyckte att det lät kul och intressant

- Vi har fått läsa om barnlitteratur men ämnet är så mycket mer än bara det. Under den första terminen så ingick barnlitteratur i en delkurs, medan en annan handlade om barnfilm. Utbildningen är strukturerad och uppdelad för att ge en bra grund i ämnet, vilket har varit jättekul.

- Jag var inte säker på att jag skulle studera tre terminer från början men det var så kul och givande så jag ville fortsätta. Lärarna har gjort undervisningen på ett så bra och roligt sätt.

Läs hela intervjun med Amanda.

 

Ett av Centrum för barnkulturforsknings viktigaste uppdrag är att sprida kunskap om barnkulturforskning till det omgivande samhället. Detta samverkansuppdrag möjliggörs tack vare en rad samarbeten med aktörer på barnkulturfältet. Nedan kan du läsa mer om några av våra pågående samarbeten. 

Kontakta oss gärna om du har förslag, frågor eller vill diskutera idéer.

En röd fördragen teaterridå
Foto: Rostislav Zatonskiy/Mostphotos

Scenkonstbiennalen för barn och unga (BIBU)
Bibu är sedan starten 2006 den största nationella festivalen med och om scenkonst för barn och unga. Här spelas och diskuteras teater, dans och cirkus – och här bidrar CBK med forskningsperspektiv.

BUFF – Barn- och ungdomsfilmfestivalen
Sedan 1984 arrangeras Nordens största barn- och ungdomsfilmfestival i Malmö. Här kan en ung publik se filmer från hela världen, möta filmskapare och delta i samtal och workshops. Sedan 2020 är CBK en av BUFF:s samarbetspartners och bidrar till festivalens seminarieprogram.

Mötesplats barnkultur
Mötesplats barnkultur är ett samarbete där CBK med konsulentenheten på Region Stockholms kulturförvaltning bjuder in alla barnkulturintresserade till gästföreläsningar av kulturaktörer och forskare. Vi ses två gånger per termin. 

Under vårterminen 2024 arrangeras Mötesplats barnkultur i samarbete med Riksteatern, i januari träffades vi på Turteatern, tid och plats för vårens andra Mötesplats barnkultur publiceras senare.

Tidigare mötesplatserna har anordnats i samarbete med bland annat Teater Tre och Kungliga Operan.

Barnkultur i Norden
BIN Norden är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk som sedan 1988 stödjer nordisk barnkulturforskning och som regelbundet arrangerar en barnkulturkonferens. CBK:s föreståndare sitter med i BIN Nordens styrelse.   

Svenska barnboksinstitutet (SBI)
Svenska barnboksinstitutet arbetar sedan 1965 för att stärka barnbokens ställning och fungerar som ett nationellt nav för forskning om barn- och ungdomslitteratur. Samarbetet mellan SBI och CBK har pågått länge och innebär kunskapsutbyte, från student- till forskarnivå.

Children Need Arts Global Summit
Children Need Arts Global Summit internationellt nätverk med fokus på kultur för barn, som bland annat ordnar ett toppmöte med fokus på alla barns rätt till kulturupplevelser och eget skapande. Senaste toppmöte ägde rum i Köpenhamn våren 2023. CBK är en allianspartner sedan 2020.

 

Varje år sedan 1984 anordnar vi ett tvärvetenskapligt barnkultursymposium. Symposierna pågår i regel i två dagar, är gratis och öppna för alla som är intresserade av barnkultur.

Läs referatet från Barnkultursymposium 2024

Barnkultursymposium 2025 går av stapeln den 27-28 mars.

 

Skriftserie

Skrifter från Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforskning har sedan 1981 gett en serie skrifter. Många av skrifterna är dokumentationer över de årligen återkommande barnkultursymposierna och består av artiklar författade av föreläsare från  symposierna. Skriftserien är ett spännande sätt att få syn på vad som genom åren varit relevanta och aktuella teman inom barnkulturen och barnkulturforskningen.

Läs mer och beställ

 

Sedan 2003 har man kunna läsa till magisternivå i ämnet barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning. Det är den enda magisterutbildningen i barnkultur som finns i Sverige.

I Diva-portal finns en stor del av de magisteruppsatser som skrivits i ämnet att läsa i fulltext. Där finns spännande uppsatser som behandlar vitt skilda ämnen som barns upplevelser av Youtube, att involvera barn i produktion av appar, maskulinitetsnormer i ungdomsteater, sjukhusclowner, danskonst för bebisar och mycket mycket mer. Varmt välkommen att botanisera i arkivet:

Magisteruppsatser i barnkultur

 

Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur. Föreståndare från start var Gunnar Berefelt, professor i konstvetenskap, som 1998 efterträddes av Karin Helander, professor i teatervetenskap. Sedan 1 januari 2023 är universitetslektor Margareta Aspán föreståndare.

CBK är unikt i Sverige i denna genomgående och kontinuerliga strävan att knyta samman utbildning i barnkultur med tvärvetenskaplig forskning och nätverksarbete på i första hand nationell men också internationell, och framför allt nordisk, nivå. Detta sker genom kurser, genom skapande och upprätthållande av nätverk för barnkulturforskare inom SU och mellan forskare från andra institutioner och högskolor i Sverige och Norden samt genom symposier, öppna föreläsningar och CBKs skriftserie och annan samverkan.

Den allra första skriften: Bulletin om barnkulturforskning från 1983
Den allra första skriften: Bulletin om barnkulturforskning från 1983 av Gunnar Berefelt.

Tidigare föreståndare

Fil.dr. Malena Janson, 2019-2022

Docent Magnus Öhrn, juli 2016-2019

Fil.dr. Ylva Ågren (tf), januari-juni 2016

Fil.dr. Eva Söderberg, 2015

Professor Karin Helander, 1998-2015

Professor Gunnar Berefelt, 1980-1997

 

Styrelsen för Centrum för barnkulturforskning består av:

Ordförande: Margareta Aspán, föreståndare, universitetslektor

Ledamöter: Proferssor Anna Lund, Sociologiska institutionen, med suppleant professor Anne-Li Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Professor Karin Helander, Institutionen för kultur och estetik, med suppleant universitetslektor Helena Hörnfeldt, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Professor Elina Druker, Institutionen för kultur och estetik, med suppleant docent Anna Sofia Rossholm, Institutionen för mediestudier.

Handläggare Mia Crusoe, Stockholms stad, med suppleant docent Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.

Styrelsens studentrepresentanter är: Greta Hammare och Eric Wängsäter.

Därutöver ingår prefekten eller annan forskningsföreträdare för Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i styrelsen och även en representant för den administrativa personalen vid centrumet.

 

På denna sida