Stockholm university

Helena Bani-Shoraka

Research projects

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Studiemedvetenhet och måluppfyllelse

  2020. Carmen Galián Barrueco (et al.).

  Report

  Studiemedvetenhet handlar bland annat om vilken typ av färdigheter och förmågor som värdesätts i det svenska skolsystemet, om vilka rättigheter och skyldigheter man har som elev har vad gäller ansvar, delaktighet med mera. Studiemedvetenhet handlar också om att kunna reflektera över sitt eget lärande, om att få en klarare uppfattning om hur den egna arbetsinsatsen är relaterad till studieresultaten, om lärandestrategier och studieteknik, och om att självständigt kunna driva sitt lärande framåt. Intensivsvenskas särskilda satsning på en ökad studiemedvetenhet hos eleverna är sprungen ur konkreta utmaningar som lärarna har identifierat. Satsningen har skett dels genom de strukturella insatserna vad gäller ämnesplaneringar, moduler och schema, dels genom riktade insatser i form av en studiekalender och ett antal aktiviteter kopplade till den. Utvärderingar med elever och lärare visar till exempel att studiekalendern var elevernas viktigaste verktyg för att arbeta med studieteknik och att lärarna upplevde att studiekalendern hade gjort undervisningen tydligare, mer systematisk och strukturerad. Om detta och om utgångspunkterna för satsningen rapporteras i denna skrift.

  Read more about Studiemedvetenhet och måluppfyllelse
 • Ordförråd och skolspråk

  2020. Maria Lim Falk (et al.).

  Report

  Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Projektet har därför satsat särskilt på att strukturera och systematisera elevernas möjligheter att tillägna sig ett relevant ordförråd relaterat till skolans alla ämnen. Dokumentet Ordförråd och skolspråk beskriver utgångspunkterna och ger exempel på planering och metoder för ordarbetet. Där rapporteras också en utvärdering av hur elever och lärare upplever satsningen.

  Read more about Ordförråd och skolspråk
 • Hållbar skolutveckling som social innovation

  2022. Maria Lim Falk, Helena Bani-Shoraka. Social innovation för hållbar utveckling, 37-52

  Chapter

  I Sverige är nyanlända elever i gymnasieåldern en särskilt utsatt grupp. De behöver på kort tid lära sig svenska från grunden samtidigt som de ska tillgodogöra sig skolämnena på svenska. Utbildningen för denna elevgrupp har dessutom brister vad gäller likvärdighet, kvalitet och ändamålsenlighet. I kapitlet beskrivs projektet Intensivsvenska (2016–2020), ett exempel på social innovation inom utbildning, som ägnat sig åt dubbelriktad och långsiktig samverkan mellan aktörer i skolan och forskare. Arbetet har resulterat i en samproducerad utbildningsmodell, med lärare och rektorer som modellens huvudanvändare och elever som modellens slutanvändare. Denna sektorsöverskridande samverkan, som lett till att nya sociala praktiker etablerats i gränslandet mellan forskning och skolpraktik, är central både i social innovation i allmänhet och för att möta de aktuella utmaningarna i utbildningssystemet i synnerhet.

  Read more about Hållbar skolutveckling som social innovation
 • Samarbete med tolk i kvalitativ forskning

  2022. Helena Bani-Shoraka. Tango för tre, 84-92

  Chapter

  The amount of qualitative research carried out with interpreters is ever increasing, whichbrings to the fore practical issues and also highlights methodological reflections. There isa great need for methodology development in this area. At the same time, the level ofknowledge about interpreting and the role of interpreters seems to be restricted beyondthe field of Interpreting Studies, and outdated assumptions sometimes stand in the wayof development. One way forward in this development is suggested to go through crossdisciplinarycollaboration.

  Read more about Samarbete med tolk i kvalitativ forskning

Show all publications by Helena Bani-Shoraka at Stockholm University