Profiles

Jan Andersson

Jan Andersson

Professor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 20 85
Email jan.andersson@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 742
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2017. Jan Andersson. Shareholders' Duties, 331-346
  • 2017. Jan Andersson. Juridisk Tidskrift (1), 124-136
  • 2016. Alexander R. Besher, Jan Andersson. Juridisk Tidskrift (2), 273-298

    Det försäkringsrättsliga EU-direktivet (Solvens II), ska implementeras och börja tillämpas senast vid ingången av 2016. Ett lagförslag har framlagts dels i ett betänkande av Solvens II-utredningen (Betänkandet), dels i en proposition (2015 års prop.) till riksdagen så sent som den 23 sep 2015. Vi företräder åsikten att lagförslagen, dock i olika utsträckningar, inte är förenliga med grundläggande aktiebolagsrättsliga principer varpå företagsstyrningen vilar och leder till kontradiktorisk lagstiftning, inte minst i ansvarshänseende för de förvaltande bolagsorganen. Syftet med denna artikel är att belysa Betänkandets lagförslag i vad avser implementering av direktivets artiklar 40–50 i ljuset av det svenska företagsstyrningssystemet, där ansvarsfördelningen mellan de förvaltande bolagsorganen är av styrande vikt, särskilt beträffande den verkställande direktörens (VD:ns) roll. Vi ska i det följande även jämföra lagförslagen sinsemellan,belysa de problem vi ser med förslagen, klargöra det som anses vara vedertaget på området, samt presentera en alternativ lösning som är följdriktig med vad som enligt vår uppfattning får betraktas som svensk gällande associationsrätt.

  • 2015. Jan Andersson. German and Nordic Perspectives on Company Law and Capital Markets Law, 27-38
  • 2015. Lars-Göran Sund, Jan Andersson, Kajsa Haag. European Business Law Review 26 (3), 437-450

    Small- and medium-sized enterprises (SMEs), of which most are family-owned businesses (FOBs), play a substantial part in any nation’s economy. They are, in many ways, different from large companies with scattered ownership; therefore, further developments accounting for their special circumstances are needed. We study shareholder protection and aim to narrow the gap between theory and practice regarding commercial law in relation to the FOBs. An entrepreneurially friendly environment presupposes that owners can protect their ownership positions against unwanted acquisitions of shares, and not be unwillingly locked-in in a position as minority owners. This requires legal rules that are neither unnecessarily costly, nor time and energy consuming to comply with. Legislators should thus provide a set of rules that facilitates owners to effectively avoid both unwanted acquisitions of shares and locked-in positions. We conclude that default rules, such as a right of first refusal, should be included in the articles of association. We also find it important to allow clauses that enhance the possibility of avoiding locked-in positions, where most national legislations today permit only clauses that contribute to the protection of ownership positions.

Show all publications by Jan Andersson at Stockholm University

Last updated: November 30, 2018

Bookmark and share Tell a friend