Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet som varje år förmedlar omkring 550 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning.

Nu har Fortes styrelse beslutat att bevilja 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Av 89 beviljade bidrag gick 15 till forskare vid Stockholms universitet. Totalt beviljat bidrag till Stockholms universitet är 48 483 000 kronor. Bidragen fördelas på projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag.

Projektbidrag till tio forskare

Claudia Bernhard-Oettel vid Psykologiska institutionen får 3 113 000 kronor för projektet ”Att blomstra, kämpa eller sluta? Egenföretagares välbefinnande och hälsa i relation till affärsutveckling och arbetsförhållanden”.

Katarina Boye vid Institutet för social forskning får 2 180 000 kronor för projektet ”Vabbande föräldrar på en ojämställd arbetsmarknad. Hur varierar tillfällig föräldrapenning för vård av barn och dess löneeffekt med socioekonomisk position och familjesituation?”

Aycan Celikaksoy vid Institutet för social forskning får 3 730 000 kronor för ”Utbildnings- och sysselsättningskarriärer för ensamkommande flyktingbarn i Sverige”.

Pehr Granqvist vid Psykologiska institutionen får 3 430 000 kronor för ”Anknytning, lyhördhet och kognitiv vägledning hos mödrar med intellektuella funktionshinder, i relation till deras barns utveckling av anknytning och exekutiva funktioner: En longitudinell studie”.

Patrik Karlsson vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan får 3 030 000 kronor för ”Rätt beslut i rätt tid: en studie av sug och återfall bland missbrukare”.

Constanze Leineweber vid Stressforskningsinstitutet får 3 330 000 kronor för ”Bortom ohälsa – Hur påverkar organisatorisk orättvisa undvikande beteende på arbetet och arbetsmarknadsutträde?”

Renate Minas vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan får 4 130 000 kronor för projektet ”Bortom goda exempel. Analyser av kommunala variationer i insatser för unga som varken arbetar eller studerar”.

Carina Mood vid Institutet för social forskning får 3 610 000 kronor för ”Ekonomiska resurser och sociala relationer bland barn och unga”.

Jenny Torssander vid Institutet för social forskning får 3 430 000 kronor för ”Kvinnors och mäns sjukfrånvaro – varför så olika? (O)betalt arbete, hälsa och sjukdom bland kvinnor och män under fem decennier”.

Ben Wilson vid Sociologiska institutionen får 3 330 000 kronor för ”Uppväxtmiljö och integration: familjebildning av migranter som kom till Sverige under sin uppväxttid”.

Juniorforskarbidrag till tre forskare

Arvid Lindh vid Institutet för social forskning får 4 130 000 kronor till ”Social tillit och demokratisk klasskamp i moderna välfärdsstater”. 

Loretta Platts vid Stressforskningsinstitutet får 3 010 000 kronor till ”Orsaker och konsekvenser av lönearbete efter pensionering i Sverige”. 

Yerko Rojas vid Institutet för social forskning får 4 830 000 kronor för ”Sociala processer på den svenska kreditmarknaden – marginalisering och återetablering”.

Postdokbidrag till två forskare

Alexander Björk vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan får 1 600 000 kronor för ”Situerad standardiserad dokumentation: Användning av intervenerande forskning för att förbättra lokal systematisk uppföljning inom socialtjänsten”. 

Younghwan Byun vid Institutet för social forskning får 1 600 000 kronor för ”Hur påverkar strukturen på välfärdsstatens skatter och förmåner allmänhetens stöd för omfördelning?”

Samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika

Tillsammans med Medicinska forskningsrådet i Sydafrika (the South African Medical Research Council, SAMRC) bjöd Forte in svenska och sydafrikanska forskare att söka medel för samarbetsprojekt. Fem projekt beviljades bidrag, varav ett gick till Stockholms universitet.

Ilona Koupil vid Centre for Health Equity Studies (CHESS) och de sydafrikanska projektledarna Zandile Mchiza och Whadi-ah Parker vid Human Sciences Research Council får 630 000 kronor för projektet ”Kroppsstorlek, mental hälsa och ojämlikhet: ett livsloppsperspektiv (BMI) ”.

Två forskare får bidrag för forskning om droger

Fortes styrelse har också beslutat att bevilja 30 miljoner kronor till tio forskningsprojekt inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Två bidrag beviljades till sökande från Stockholms universitet.

Anders Bergmark vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan får 2 340 000 kronor för ”En förbättrad praktik med en situerad dokumentation – ett kontextuellt perspektiv”.

Filip Roumeliotis vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) får 2 394 000 kronor för ”Att tillskansa sig en röst. Drogbrukares representation, legitimitet och medverkan i narkotikapolitiken 1965-2017”.