Stockholms universitet

Forskningsprojekt Arbetstider, hälsa och säkerhet – hur ska hållbara arbetstider för skiftarbetare organiseras?

Skiftarbete är en viktig arbetsmiljöfaktor som bidrar till arbetsrelaterad ohälsa och dödlighet. För att minska den arbetsrelaterade ohälsan och dödligheten är det viktigt att utforma skiftscheman som tillgodoser vårt behov av återhämtning, inte inkräktar mer än nödvändigt på det sociala livet, och minskar förekomsten av dygnsrytmsstörningar.

Nattarbete på bygge. Foto: kreativ web marketing från Pixabay.

Det finns ett stort behov av att sammanställa kunskapsläget för hur skiftschemat bör planeras så att ett hälsofrämjande arbetsliv kan åstadkommas.

Kunskapsöversikten kommer att undersöka sambandet mellan olika skiftschema-komponenter, till exempel nattarbete, tidigt morgonarbete, kort dygnsvila och långa arbetspass, för hälsorelaterade utfallsvariabler. Schemakomponenterna kommer att definieras och  kvantifieras med avseende på intensitet (antal pass/skiftcykel), antal pass i följd med en specifik komponent, rotationsmönster och kombinationer av olika skiftschemakomponenter. Översikten, som baseras på en systematisk litteratursökning, kommer i stor utsträckning att utgå från nyligen publicerade epidemiologiska studier som använt objektiva arbetstidsdata och därmed har mer tillförlitliga exponeringsdata för olika skiftschemakomponenter.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Lars Göran Kecklund

Professor, st f prefekt

Psykologiska institutionen
Göran Kecklund

Medlemmar

John Axelsson

Professor

Psykologiska institutionen
Pressbild John Axelsson. Foto: Sara Appelgren

Anna Dahlgren

FD, projektledare

Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI