Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Den ambivalenta socioekonomiska gradienten in invandrarens hälsa

Den ambivalenta socioekonomiska gradienten in invandrarens hälsa i kontexten av 'migranternas hälsoparadox'

Detta projekt syftar till att undersöka hur den sociala gradienten i invandrarens hälsa förhåller sig i närvaron och frånvaron av den paradoxala hälsofördelen vid ankomsten till det nya landet. Vi kommer att undersöka hur inkomstsrelaterade ojämlikheter i hälsa och dödlighet utvecklas under invandrarnas uppehåll i Sverige.

Projektbeskrivning

Bakgrund

Det finns ett starkt empiriskt underlag för omfattande och ihållande socioekonomiska ojämlikheter i hälsa. Däremot har man i studier, främst gjorda utanför Sverige, hittat oförväntat svaga samband mellan hälsoutfall och utbildning, social klass eller inkomstbaserade variabler bland invandrare. Det är oklart i vilken utsträckning den svaga sociala gradienten i hälsa relaterar till 'migranternas hälsoparadox', där invandrare visar hälsofördelar vid ankomsten till det nya landet. Invandrarens hälsofördel har visat sig minska under uppehållstiden i det nya landet, men det saknas forskning om den påföljande utvecklingen av invandrarnas sociala gradient i hälsa, dvs i vilken utsträckning socioekonomiskt determinerade hälsoojämlikheter förändras beroende på olika bakgrunder (t.ex. ursprungsland, vistelsetiden i det nya landet).

Projektets syfte

Detta projekt syftar till att undersöka hur den sociala gradienten i invandrarens hälsa förhåller sig i närvaron och frånvaron av den paradoxala hälsofördelen vid ankomsten till det nya landet. Vi kommer att undersöka hur inkomstsrelaterade ojämlikheter i hälsa och dödlighet utvecklas under invandrarnas uppehåll i Sverige. Vi kommer också att undersöka i vilken utsträckning den 'statusinkonsistens' som är relativt vanligt hos invandrare och beskriver det glappet mellan invandrarnas utbildningsnivå och yrkesstatus, bidrar till den svaga hälsogradienten som visats i tidigare forskning.

Svenska registerdata

Användningen av svenska registerdata gör det möjligt för oss att ta hänsyn till invandrares heterogena bakgrunder vad det gäller ursprung, orsak till migration, ålder vid ankomst och vistelsetiden och därmed bidrar till förståelsen av de mekanismer som dämpar eller ökar ojämlikhet i hälsan i denna växande befolkningsgrupp.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Alexander Miething

Forskare/universitetslektor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Alexander Miething

Medlemmar

Andrea Dunlavy

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Andrea Dunlavy