Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige

Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige: fokus på sociala bestämningsfaktorer för hälsa.

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning högre COVID-19 dödlighet bland olika grupper av utrikesfödda i Sverige kan förklaras av sociala bestämningsfaktorer som verkar genom skillnader i exponering för infektion (till exempel genom högre sannolikhet att arbeta inom yrken med hög risk för exponering) och skillnader i konsekvenser av sjukdomen utifrån underliggandesjukdomar/ohälsa som följer ett socialt mönster eller genom fördröjd vård.

Förklaringar till överdödlighet
Foto: Sasirin Pamai/Mostphotos

Projektbeskrivning

I Sverige har utrikesfödda från både låg- och höginkomstländer en påvisad överdödlighet i COVID-19, i motsats till den lägre dödlighet från andra dödsorsaker som ofta påvisats bland utrikesfödda såväl före som under pandemin. Detta är av stor betydelse givet de konsekvenser för ökad ojämlikhet det innebär för det post-pandemiska samhället.

Syftet med detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning högre COVID-19 dödlighet bland olika grupper av utrikesfödda i Sverige kan förklaras av sociala bestämningsfaktorer som verkar genom skillnader i exponering för infektion (till exempel genom högre sannolikhet att arbeta inom yrken med hög risk för exponering) och skillnader i konsekvenser av sjukdomen utifrån underliggandesjukdomar/ohälsa som följer ett socialt mönster eller genom fördröjd vård. Vi kommer att använda oss av longitudinell information om hälsa, migration och sociala förhållanden på individnivå genom att kombinera data från flera nationella register. Data kommer att analyseras med en rad avancerade statistiska metoder som flernivåmodellering, överlevnads- och mediationsanalys.

Projektets främsta bidrag är att genom en genomgripande empirisk analys studera hur sociala förhållanden, inom ramen för en pandemi, kan påverka riskerfaktorer för olika grupper av befolkningen och ge upphov till ojämlikhet i COVID-19 dödlighet. Dessutom kommer projektet bidra med förståelse för ojämlikhet mellan svenskfödda och utrikesfödda i alla delar av sjukdoms- och vårdkedjan (dvs. från ett positivt provsvar, sjukhusvård, intensivvård och slutligt dödsfall).

Att identifiera de sociala bestämningsfaktorer som leder till ojämlikhet mellan svenskfödda och olika grupper av utrikesfödda är avgörande för utformandet av interventioner som kan minska pandemins ojämlika påverkan på hälsa och dödlighet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Sol Juarez

Universitetslektor, Docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
SOL JUAREZ

Medlemmar

Siddartha Aradhya

Forskare

Sociologiska institutionen
Siddartha Aradhya. Photo: Stockholm University

Enrico Debiasi

Postdoktor

Institutionen för folkhälsovetenskap

Srinivasa Vittal Katikireddi

Professor, MRC/CSO Social and Public Health Sciences Unit, University of Glasgow

University of Glasgow

Eleonora Mussino

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Eleonora Mussino. Photo: Leila Zoubir/Stockholm University

Mikael Rostila

Prefekt, professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
MR