Stockholms universitet

Forskningsprojekt Fatigue-kohorten

Långvarig komplicerad trötthet, så kallad fatigue, innebär trötthet som inte går över vid vila. Under den pågående pandemin har många rapporterat bestående trötthet trots lindrig COVID-19.

Valnötter. BIld av NickyPe från Pixabay.

För bättre individanpassade insatser vid långvarig komplicerad trötthet finns ett behov av att utforska likheter och skillnader avseende biopsykosociala sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer och konsekvenser. I denna studie, med det fullständiga namnet Fatigue-kohorten: En longitudinell studie på långvarig komplicerad trötthet, tar vi ett samlat grepp och undersöker inflammationsmarkörer, nutritionsstatus, psykologiska faktorer (t ex långvarig stress, neuropsykiatriska tillstånd) i en longitudinell studie på patienter med fatigue (post-covid, kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) och utmattningssyndrom) (ClinicalTrials.gov NCT04955587).

Deltagare till forskningsstudie sökes

Projektbeskrivning

Vår hypotes är att det finns gemensamma biopsykosociala sårbarhetsfaktorer för att utveckla och vidmakthålla fatigue, oavsett vilken huvuddiagnos. Vi tror också att det finns subgrupper som skiljer sig åt vad gäller dessa faktorer.

300 deltagare med post-covid, ME/CFS och utmattningssyndrom diagnostiserade i Region Stockholm eller Region Östergötland fyller i ett webbformulär vid inklusion och efter 1, 2, 4, 6, 12, 18 och 24 månader samt ombeds lämna blodprov vid ett tillfälle i samband med enkättillfällena samt urinprov vid ett tillfälle. Deltagarna tillfrågas också om att göra en 3-dagars kostregistrering.

Den longitudinella designen gör det möjligt att undersöka hur biomarkörer och symtom samvarierar över tid och tvärsnittsundersökningarna med urinmarkörer och kostintag gör det möjligt att se om näringsbrister kan förklara fatigue hos vissa deltagare.

Projektgruppen består av ett multidisciplinärt team från Stockholms och Linköpings universitet samt kliniskt verksamma vid mottagningar i de båda regionerna som ofta möter patienter med fatigue.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Anna Andreasson

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Anna Andreasson Foto: Henrik Dunér

Anna-Karin Norlin

Allmänläkare, PhD

Smärt- och rehabiliteringscentrum vid Linköpings universitetssjukhus

Medlemmar

Bijar Ghafouri

Professor

Linköpings universitet

Péter Alföldi

Psykiater, PhD

Stressmottagningen, Stockholm

Therese Liljebo

Leg dietist, doktorand

Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna

Hannah Linnros

Neuropsykolog, doktorand

Smärt- och rehabiliteringscentrum vid Linköpings universitetssjukhus, Linköpings universitet