Stockholms universitet

Forskningsprojekt GLAS – Glaciärarkeologi i Sápmi

GLAS – Glaciärarkeologi i Sápmi. Ett arkeologiskt inventeringsprogram finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Regelbundna inventeringar

Klimatförändringar är idag ett faktum. Glaciärer och snölegor smälter snabbt bort och därtill försvinner viktig arkeologisk och ekologisk kunskap om människors och djurs forntid och nutid. Där försvinner även viktig information ur ett klimathistoriskt perspektiv. I ett samarbete med Jamtli, Silvermuseet/INSARC, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbotten- och Västerbottens länsmuseer kommer vi att regelbundet inventera glaciärer och snölegor på högalpina områden i svenska Sápmi.

Forskning och tvärvetenskap

Det här programmet är ett tvärvetenskaplig program, det är ett samarbete mellan arkeologer och geologer specialiserade på Sveriges och Sápmis historia, arkeologi, geologi, glaciologi och klimathistoria.

Glaciärarkeologiska fynd

Vi är intresserad av både yngre och äldre fynd som smälter fram vid glaciärer och snöfläckar. Allt från djur, trä, rep, m.m. till oorganiska sten och material av syntet. Fynd av artefakter och ekofakter bidrar till en ökad kunskap av människors och djurs forntida närvaro i högalpina områden.

Projektbeskrivning

Glaciärer och snöfläckar förvarar och bevarar organiskt material, men med den globala uppvärmningen smälter dessa bort varvid fynden tinar fram och det organiska materialet bryts snabbt ner (Öberg & Kullman 2011; Dixon et al. 2015:3). Föremål tillverkade av organiskt material är vanligtvis väldigt sällsynta arkeologiska fynd men kan ge viktig information om det förflutna. I det här fallet om vår förståelse av förhistorien i Sápmi. Dessa fyndmaterial kan ge information om den materiella kulturen och aktiviteter som vi annars saknar, till exempel jakten på vildren vid snöfläckar (Rosvold 2016; Pilø & Solli 2017; Pilø et al. 2018). Förutom det arkeologiska materialet påträffas även modernt material, alltså skräp (Fjellström 2019), vilket berättar något om nyttjandet av landskapet i modern tid i förhållande till bland annat klimatförändringarna.

Skidspets. Foto:Emma Boman, Norrbotten läns museum.

Idag saknas regelbundna inventeringar av glaciärer och snöfläckar i Sverige, tidigare har endast några få sporadiska inventeringar utförts av glaciärer (t.ex. Sandén 2017). Men med tanke på dagens klimatförändringar ligger det i allas intresse att skapa en nationell plattform för regelbundna inventeringar av både glaciärer och snöfläckar från ett arkeologiskt perspektiv. Nu har fått möjlighet att starta ett projekt med regelbundna inventeringar tack vare en fyrårig finansiering från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Vid tidigare glaciärarkeologiska inventeringar i slutet av augusti 2017, 2018 och 2019 samlades ett antal framsmälta djurben in från ett antal glaciärer och snöfläckar i Norrbottensfjällen. Inventeringarna ingick i projektet Glaciärarkeologi – en fotogrammetrisk studie av glaciärers dynamik och arkeologiska spår i Norrbottensfjällen (Fjellström 2018, 2019, 2020) finansierat av Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland.

Foto: Markus Fjellström.

Programmet är förlagt till och koordineras av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Programmet är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Silvermuseet/INSARC, Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norr- och Västerbottens läns museum samt Jamtli. 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Kerstin Lidén

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Kerstin Lidén

Medlemmar

Markus Fjellström

Postdoktor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Markus Sálajiegna

Publikationer