Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Möten mellan BVC-personal och familjer i multikulturella kontexter: En etnografisk studie om samtal

Möten mellan BVC-personal och familjer i multikulturella kontexter: En etnografisk studie om samtal kring känsliga ämnen

Projektet undersöker möten mellan barnhälsovårdspersonal, barn och föräldrar i olika mångkulturella områden. För att bättre stötta utsatta familjer är syftet med detta projekt att utforska barnhälsovårdens (BVC) praktiker med fokus på hur omsorg och hälsa förhandlas i mötet mellan barn, föräldrar och personal.

Projektbeskrivning

Frågeställningarna utgår ifrån vilka hinder som kan uppstå i kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare och vilka alternativa strategier som kan främja det förebyggande barnhälsovårdsarbetet. BVC har en unik ställning vad gäller folkhälsoarbete genom att man med sitt barnhälsovårdsprogram når ut till i princip alla familjer med småbarn (0-5 år) i Sverige.

I denna videoetnografiska studie deltar forskaren i den dagliga verksamheten på mottagningarna (till exempel vid hälsokontroller med läkare och sjuksköterskor) under ett års tid. Deltagande observation med audio- och videoinspelning kommer att genomföras vid så väl mottagningsbesök som hembesök vid ett antal tillfälle.

Några specifika frågeställningar är:

  • Hur kan även mycket små barn göra sig hörda och/eller sedda?
  • Finns det samtalsstrategier som verkar mer framgångsrika än andra?
  • Finns det olikheter mellan BVC-centraler i områden med olika social sammansättning? Hur och när uppstår kulturella missförstånd?

Studien kommer att bidra med kunskap som synliggör de kommunikativa svårigheter som kan uppstå som en följd av att personal, barn och föräldrar har olika idéer om vad som behövs för att barn ska utvecklas på ett optimalt sätt. Studien har stor aktualitet i och med den senaste tidens strida ström av flyktingfamiljer som anländer till Sverige.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Camilla Rindstedt

Universitetslektor, docent

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Camilla Rindstedt