Stockholms universitet

Forskningsprojekt Prevention barnfetma

Fetma och övervikt är ett växande samhällsproblem som ofta startar i unga år. I dag är var femte sexåring som börjar skolan i Sverige överviktig, och det kan leda till hälsoproblem längre fram i livet. Projektet ska åstadkomma en systemförändring för att förebygga fetma.

Genrebild: barn som hoppar i vattenpölar. Foto: Xavi Cabrera/Unsplash.
Foto: Xavi Cabrera/Unsplash.

Sverige befinner sig mitt i en tyst pandemi som både orsakar stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. I dag är andelen barn som har övervikt vid skolstart 20 procent, varav 5 procent har fetma.

Den som är överviktig som barn fortsätter ofta vara det som vuxen med kraftigt ökad risk för att drabbas av diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. Det nationella initiativet Prevention barnfetma arbetar i riktning mot en systemtransformation där fokus förflyttas från behandling av sjukdom till preventiva hälsoinsatser. Ur ett ”frisk-risk-sjuk”-perspektiv förflyttar Prevention barnfetma fokus till ”frisk”.

Projektets syfte är att förebygga övervikt och fetma bland barn 0–6 år och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Det mätbara målet är minskad övervikt och fetma för barn i 0–6 års ålder år 2030 i Sverige.

Projektets förväntade effekter och resultat är att åstadkomma en systemtransformation, med ökade investeringar och ekonomisk verksamhet inom förebyggande insatser. För att göra det krävs effektiv samverkan mellan region, kommun och näringsliv.

Projektet Prevention Barnfetma består av fem arbetspaket: 1. Nationell koordinering, 2. Kartläggning av Best Practice, 3. Projektering och genomförande av en grand challenge med målsättning att generera systemförändrande lösningar. 4. Mätning, uppföljning och datahantering, 5. Kartläggning och utveckling av incitament, ersättningsmodeller och affärsmodeller.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet bidrar till projektet genom att följeforska kring planering, genomförande och resultat av den grand challenge som genomförs i arbetspaket 3. En grand challenge är en innovationstävling som anordnas för att bidra med lösningar till en större samhällsutmaning.

Projektet har en lång rad externa samarbetspartners utöver DSV:
•    Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län
•    Generation Pep
•    Göteborgs universitet
•    HOBS
•    ICA
•    Innovation Skåne (1)
•    Innovation Skåne (2)
•    Livsmedelsföretagen
•    Livsmedelsverket
•    Lunds universitet – LU Innovation
•    Novo Nordisk
•    Region Skåne – Kunskapscentrum barnhälsovård
•    Region Skåne – Regional utveckling
•    Region Västerbotten – Barnhälsovården
•    Region Östergötland – Folkhälso- och statistikenheten
•    RISE – Mobilitet och System
•    RISE – Mätteknik (1)
•    RISE – Mätteknik (2)
•    SAS Institute
•    Socialstyrelsen – Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
•    Socialstyrelsen – Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
•    Uppsala universitet – Institutionen för medicinsk cellbiologi
•    Västra Götalandsregionen – Barnmedicin

Utöver de formella parterna deltar även ca 40 aktörer i projektet.

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att förebygga övervikt och fetma bland barn 0–6 år och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Det mätbara målet är minskad övervikt och fetma för barn i 0–6 års ålder år 2030 i Sverige. Visionen är noll fetma vid skolstart 2030.

Det är ett nationellt, missionsorienterat projekt med fokus på förebyggande hälsoinsatser och en systemtransformation ur ett ”frisk-risk-sjuk”-perspektiv. Lösningarna som kommer ut från projektet ska vara nationellt skalbara. Projektet är brett förankrat och består av 24 formella parter.

Förväntade effekter och resultat enligt effektlogik:

-    Åstadkommit systemtransformation, ökad investering och ekonomisk verksamhet inom förebyggande insatser.
-    Data kan hanteras mellan regioner och olika aktörer i Sverige.
-    Skalbara lösningar för projektet koordineras nationellt.
-    Markant minskad andel 0–6-åringar i Sverige med övervikt och fetma.
-    Grand challenge har lett till implementerade och uppskalade lösningar.
-    Incitament, ersättningsmodeller och affärsmodeller som främjar förebyggande insatser mot barnfetma har testats och utvärderats.
-    Effektiv samverkan mellan region, kommun och näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet Prevention Barnfetma består av fem arbetspaket:
1. Nationell koordinering, kommunikation, ekonomi och internationalisering.
2. Kartläggning av best practice för att nå en gemensam syn på vilka insatser som pågår och vad som borde genomföras inom prevention barnfetma i Sverige.
3. Projektering och genomförande av Grand Challenge med målsättning att generera systemförändrande lösningar.
4. Mätning, uppföljning och datahantering, där termer och dataanalys tas fram.
5. Kartläggning och utveckling av incitament, ersättningsmodeller och affärsmodeller.

Projektmedlemmar

Projektansvariga