Stockholms universitet

Forskningsprojekt Psykosocial stress under arbetslivskarriären och kognitiva nedsättningar

Tidigare forskning har visat ett samband mellan höga nivåer av arbetsrelaterad stress och ökad risk för kognitiva nedsättningar under medelåldern och för demens i livets senare del. Alla som utsätts för höga nivåer av psykosocial stress utvecklar dock inte kognitiva funktionsstörningar.

Syftet med projektet är att identifiera när under arbetslivskarriären stresseffekterna på kognitiv dysfunktion riskerar att bli kraftigast och hur lång tids exponering som medför risk. Syftet är också att identifiera de påverkbara faktorer som bidrar till de negative effekterna. Sammantaget hoppas vi att detta skall leda till vetenskaplig evidens för prevention på individ- och gruppnivå.

Vi kommer att använda data från två stora kohortstudier: the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH, n> 20000, 2006–2016) och the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE, n>25000, 2004/2005–2015). Båda dessa databaser har upprepad mätning med tvåårsintervall av psykosocial arbetsmiljö, sociodemografiska förhållanden, livsstilsvariabler och hälsa över en 10-årsperiod. 

Att förstå stressens roll för utveckling av kognitiva nedsättningar, särskilt rollen som modifierbar faktor för att förhindra skadliga effekter, kan bidra till utveckling och effektivisering av individualiserade preventionsstrategier med stor betydelse för såväl individ som samhälle.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Hui Xin Wang

Professor

Psykologiska institutionen

Medlemmar

Aleksandra Lebedeva

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Torbjörn Åkerstedt

Professor emeritus

Psykologiska institutionen