Stockholms universitet

Forskningsprojekt Stress och arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med adhd

Projektet avser att studera arbetsrelaterad psykisk ohälsa såsom stress, nedstämdhet och oro bland yrkesverksamma med adhd samt pröva ett internetbaserat stresshanteringsprogram för att behandla och förebygga detta.

Oordnat skrivbord med dator, kaffekopp och post-it-lappar. Foto: Ferenc Horvath på Unsplash.
Foto: Ferenc Horvath på Unsplash.

Andelen sjukskrivningar till följd av psykiatriska diagnoser har ökat kraftigt. Detta kan antas bero på flera faktorer. Tidigare studier har bland annat pekat på en förskjutning från fysisk till psykosocial arbetsbelastning samt svårigheter att balansera heltidsarbete och familjeliv. En population som kan ha särskilt svårt att balansera arbete, fritid och familj och dessutom löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa är yrkesverksamma med adhd.

Medan vuxna med adhd kan vara mycket motiverade medarbetare kommer deras adhd-relaterade svårigheter snart börja påverka deras arbetsprestation negativt. Tidigare studier har funnit att många vuxna med adhd underpresterar på arbetet, är mer stressade, oftare är sjukskrivna och i högre grad lyfter sjukersättning jämfört med vuxna utan adhd. Aktuellt projekt ämnar vidare studera erfarenheterna av stress och annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland vuxna med adhd samt möjligheterna att behandla och förebygga detta genom ett internetbaserat stresshanteringsprogram.

Projektbeskrivning

Aktuellt projekt avser studera arbetsrelaterad psykisk ohälsa såsom stress, nedstämdhet och oro bland yrkesverksamma med adhd samt pröva ett internetbaserat stresshanteringsprogram för att behandla och förebygga detta. I en första studie genomförs en kvalitativ undersökning bland yrkesverksamma med konstaterad adhd. Denna undersökning syftar till att utforska erfarenheterna av arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland vuxna med adhd samt inställningen till, och behovet av, ett internetbaserat självhjälpsprogram för att behandla och förebygga detta. Denna kunskap används sedan för att vidareutveckla programmet. Detta följs av en pilotstudie av genomförbarheten av programmet, följt av en randomiserad kontrollgruppsstudie för att utvärdera dess effekter. Slutligen genomförs en fjärde studie för att kvalitativt undersöka studiedeltagarnas upplevelse av programmet.

Trots kunskapen om att många vuxna med adhd underpresterar på arbetet, är mer stressade, oftare är sjukskrivna och i högre grad lyfter sjukersättning har få studier gjorts på möjligheterna att behandla och förebygga dessa negativa konsekvenser. Vuxna med adhd:s position på arbetsmarknaden har uppmärksammats av såväl myndigheter och intresseorganisationer som kliniker. Vid lovande resultat skulle programmet med relativt enkla medel kunna göras tillgängligt för allmänheten. Detta skulle kunna bespara individer, arbetsgivare och samhälle betydande resurser.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Fredrik Jönsson

Professor, prefekt

Psykologiska institutionen
Fredrik Jönsson Foto: Datorenheten/HD

Medlemmar

Per Carlbring

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Psykologiska institutionen
Per Carlbring i U31

Ylva Ginsberg

Docent

Centrum för psykiatriforskning, KI
Ylva Ginsberg

Martin Oscarsson

Doktorand

Psykologiska institutionen
Martin Oscarsson

Alexander Rozental

Docent

Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet
Alexander Rozental. Foto: Henrietta Asplund.

Publikationer