Begreppet planetens hållbara gränser publicerades första gången 2009 och identifierar de miljöprocesser som styr jordens stabilitet. Det finns nio prioriterade miljöförändringar som drivs på av oss människor. Ny forskning som publiceras i vetenskapstidsskriften Science visar att fyra gränser nu är överskridna.

Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning. Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som mänskliga samhällen är beroende av.

Fyra av planetens hållbara gränser bedöms ha överskridits (de ligger utanför det gröna området i mitten): klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning, förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. Källa: Steffen m.fl., Science, 16 januari 2015.
Fyra av planetens hållbara gränser bedöms ha överskridits (de ligger utanför det gröna området i mitten): klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning, förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. Källa: Steffen m.fl., Science, 16 januari 2015.
 

En av huvudförfattarna är professor Will Steffen verksam vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Australian National University i Canberra.

– Att överskrida gränserna ökar risken att mänskliga aktiviteter oavsiktligt kan tvinga in hela jordsystemet i ett för mänskligheten mycket mindre fördelaktigt tillstånd. Detta skulle vara ett bakslag för ansträngningarna att minska fattigdom och leda till minskat välbefinnande i många delar av världen, även i rika länder. I den nya analysen av planetens hållbara gränser har vi förbättrat vår kvantifiering av var dessa risker finns, säger Will Steffen.

En konsekvens kan bli att hela jordsystemet, det vill säga de komplexa sambanden mellan mark, hav, atmosfär, inlandsisar, biologisk mångfald och oss människor, destabiliseras. Ytterst kan det driva jordsystemet in i ett nytt tillstånd.

– När vi väl har passerat en viss tröskel kan det bli väldigt svårt att vända eller ens sakta ner förändringarna i jordsystemet även om vi lyckas bromsa utsläpp av växthusgaser, förlusten av biologisk mångfald, eller förändrad markanvändning, till exempel. Detta får potentiellt katastrofala följder, säger Will Steffen

Professor Johan Rockström, medförfattare och chef för Stockholm Resilience Centre, kommer att presentera de nya rönen vid World Economic Forum, 21-24 januari.

– Under de senaste fyra åren har vetenskapen avancerat oerhört snabbt och bidragit till att stärka den nya analysen. Detta är viktigt. Vi har nu en än mer robust vetenskaplig grund till stöd för ett nytt ramverk för näringsliv och länder i världen för social och ekonomisk utveckling inom planetens säkra gränser, säger Johan Rockström.

– Världen har en fantastisk möjlighet i år att hantera globala risker, på ett rättvist sätt. I september kommer nationer världen över att anta FN:s globala hållbarhetsmål ”Sustainable Development Goals”. Med rätt ambitioner kan detta skapa förutsättningar för långsiktig mänsklig välfärd inom planetens gränser, säger Johan Rockström.

Bakom de nya rönen står ett internationellt team bestående av 18 forskare från Sverige, Australien, Danmark, USA, England, Kanada, Tyskland, Holland och Sydafrika. Forskargruppen kommer att presentera sina resultat på sju seminarier vid World Economic Forum i Davos 21-24 januari.

Fakta planetens hållbara gränser (Planetary Boundaries)

Konceptet Planetens hållbara gränser som publicerades första gången 2009, identifierar nio globala processer relaterade till förändringar i miljön som drivs på av mänsklig aktivitet. Forskningen visar att dessa nio processer reglerar hela jordsystemets stabilitet och resiliens – de reglerar det samspel mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald som tillsammans skapar de förutsättningar på Jorden som våra samhällen är beroende av.

De nio planetära gränserna

1. Klimatförändring

2. Förlust av biologisk mångfald

3. Ozonskiktets uttunning i stratosfären

4. Havsförsurning

5. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler)

6. Förändrad markanvändning (t.ex. avskogning)

7. Färskvattenanvändning

8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer)

9. Nya kemiska substanser (”Novel entities”: t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster).
 

Fyra gränser bedöms ha överskridits: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning, förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor.

Forskarna kallar två av gränserna för ”core boundaries”: klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald – att betydligt ändra eller överskrida någon av dessa riskerar att driva jordsystemet in i ett nytt tillstånd.