Stockholms universitet

Nytt svenskt forskningsinstitut för bolagsstyrning

Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) är sedan 2022 en ny del av Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Institutet bedriver tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet.

Arbetsmöte bakom glasvägg
Bolagsstyrning (eng. corporate governance) utgör ett samlingsbegrepp för de resonemang och bestämmelser om hur bolag ska ägas och styras för att främja en sund marknad och ett fungerande näringsliv. Foto: Syda Productions / Mostphotos

För Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) ligger fokus på olika aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden. Genom teoretisk och empirisk forskning över rättsområdena i kombination med ekonomi, redovisning och näringsliv syftar verksamheten vid institutet till att vara av direkt praktisk relevans för börsbolag, investerare och beslutsfattare. Således kan SCGI bidra till att främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning, samt fungera som en plattform för ökat samarbete mellan praktik och akademi i bolagsstyrningsfrågor. 

– SCGI kommer att bedriva forskning med direkt, tillämpad relevans för företag och regelmakare inom corporate governance, och arbeta för att främja förståelsen för och utvecklingen av den svenska modellen för bolagsstyrning, säger professor Göran Millqvist, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) - till vilket institutet är knutet.

En mycket viktig del av SCGI:s kärnverksamhet utgörs av kunskapsutbyte med företagsledare, beslutsfattare och allmänheten. Varje termin kommer institutet att erbjuda relevanta och forskningsbaserade seminarier om aktuella bolagsstyrningsfrågor. Dessa seminarier kommer vara riktade till såväl akademiker som till de som arbetar inom bolagsstyrningsområdet och utgör i sig en viktig kanal för att sprida institutets forskning, men skapar också tillfällen att få input till gagn för dess fortsatta arbete.

Understödjs av flera partners

SCGI samarbetar med ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av akademiker och praktiker - bland annat genom att vara anknutet till Global Corporate Governance Colloquia tillsammans med elva andra universitet och högskolor som erbjuder utbildningar inom juridik. Institutets verksamhet möjliggörs genom generöst stöd från dess partners (Alecta, Carl Bennet AB, FAR, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, IÄF, Lundbergföretagen, StyrelseAkademien samt Nordstjernan), som SCGI har ett nära samarbete med i sin verksamhet och som hjälper institutet att fokusera sin forskning där den behövs som mest. 

Lundbergföretagen, som är den senaste av dessa partners, har alldeles nyligen inlett ett tioårigt samarbete med institutet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning. Louise Lindh, VD i Lundbergs Fastigheter och styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, berättar att de har goda förhoppningar om att SCGI ska kunna ge viktig styrka till den svenska modellen för bolagsstyrning; 

– Det har saknats ett forskningsinstitut med fokus på svensk och nordisk bolagsstyrning, och SCGI är ett mycket viktigt initiativ. Vi hoppas att SCGI:s verksamhet kommer att stärka den svenska modellen för bolagsstyrning och bidra med underlag för att försvara vår modell inom EU och främja svensk konkurrenskraft.

Mer om SCGI

Swedish Corporate Governance Institute leds av adj. professor Rolf Skog, Senior Visiting Fellow Mats Isaksson och docent Erik Lidman. 

Kontakt: Erik Lidman, erik.lidman@juridicum.su.se

Mer information om SCGI finns på hemsidan:
www.scgi.se