Stöd vid kris - kontakt och checklistor

Krishantering vid Institutionen för kultur och estetik.

Vid allvarlig fara ring alltid 112!
1. Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare personskada.
2. Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.
3. Ring väktare 08-16 22 16
 
Defibrillator som hänger på en vit vägg.
Brandstartaren hänger nedanför trappan i entrén på Frescativägen 24E, mitt emot expeditionen.

I entrén på Frescativägen 24E, bakom de röda sofforna utanför expeditionen sitter en hjärtstartare på väggen. När du tar ut hjärtstartaren ur skåpet larmas personal på sektionen för säkerhet samt väktaren som är utbildade i D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillering).

När du påbörjat D-HLR larma 112 och skicka ut en person som möter upp ambulansen.

Vad är en hjärtstartare?

Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, för att utföra hjärt- lungräddning, HLR.

Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Alla kan använda hjärtstartaren

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen.

Det finns inga krav på utbildning, det är dock en stor fördel om man behärskar hjärt- och lungräddning.

Personal med utbildning

Vid Institutionen för kultur och estetik har följande medarbetare utbildning i hjärt- och lungräddning och i hur man använder hjärtstartare:

 • Sara Callahan, rum C313 
 • Elina Druker
 • Johan Fredrikzon
 • Elin Kanhov, rum V 216
 • Magdalena Hernow, rum A 208
 • Anna Källén, rum C 514
 • Jennie Ramsell, rum A 230
 • Inga Sanner, rum A 412
 • Mårten Snickare, rum B 235
 • Torbjörn Wilson, rum A 204
 

Alla lokaler ska utrymmas innan kritiska förhållanden inträffar vid brand eller hotsituationer. Med kritiska förhållanden menas, risk för människors liv och hälsa. Vid en brand ska alla omgående inleda utrymning via markerade säkra vägar ut till tryggheten.

Utrym utan dröjsmål när brandlarmet ljuder eller när risk för liv eller hälsa föreligger eller när order om utrymning ges av polis, räddningstjänst eller er utrymningsledare.

Återsamlingsplats

Vid fullbordad utrymning ska samtliga personer som befunnit sig i huset där det brinner ha samlats på en förutbestämd återsamlingsplats. Den plats dit du ska gå är markerad på utrymningsplaner som finns uppsatta på väggen där du arbetar eller tillfälligt befinner dig.

Alla i Manne Siegbahnhusen samlas på gräsmattan framför parkeringen på framsidan, där skogsträdgården är planterad.

Eftersom inte alla larm som varnar för brand är kopplade direkt till brandförsvaret är din insats att ringa dem när du upptäcker en öppen låga eller en rökutveckling viktig.

Larmnummer är SOS Alarm 112.

Utrymningsledare vid Institutionen för kultur och estetik

 • Sofia Iaffa Nylén, rum A 107
 • Magdalena Hernow, rum A 208
 • Mattias Arreborn, studentexpeditionen, rum A 260
 • Caroline Haux, rum C 315
 • Tanja Schult, rum C 402
 • Jacob Derkert
 • Sara Ekström
 • Erika Holst, rum B 251
 • Åsa Eklöf, rum B 348
 • Andrea Kollnitz, rum C 519

Brandskyddsansvarig

Boel Hackman, prefekt

Brandskyddskontrollanter

Love Andersson
Torbjörn Wilson

 

Om något händer och du behöver larma för att få hjälp ska du använda dig av nedanstående telefonnummer.

Akuta fall, ambulans, polis, brandkår med mera
Ring SOS Alarm: 112

Akuta säkerhetshändelser

Ring väktare: 08-16 22 16

Ring väktare, efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer till väktare: 08-15 42 00

Säkerhetsfrågor

Om du har frågor som rör säkerhet vänligen ring: 08-16 22 16

Tipstelefon för brott

Ring: 08-16 11 55

Strömavbrott

Vid strömavbrott kan man ringa säkerhetsenhetens reservnummer: 08-15 42 00

 

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Information på su.se utbildningssidor

Information för medarbetare vid Stockholms universitet

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.


 

Krisplan vid Institutionen för kultur och estetik

Syftet med krisplanen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser.

Till krisplanen

Kontakt

 

Ledning

 

Intendentur

Leveranser och lokalfrågor.

intendent.ike@su.se

På denna sida