Organisation

Vid Institutionen för kultur och estetik arbetar cirka 150 anställda som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

 

Ledning

Institutionen för kultur och estetik leds av en prefekt. Till hjälp har prefekten institutionsstyrelsen och en ledningsgrupp. Det finns även en ställföreträdande prefekt, en biträdande prefekt, och en administrativ chef.

Prefekt
Boel Hackman

Ställföreträdande prefekt
Catharina Nolin

Biträdande prefekt
Karin Dirke

Administrativ chef
Malin Luterkort

I ledningsgruppen ingår prefekter, administrativ chef och ämnesansvariga.

Ämnesansvariga

Idéhistoria
Staffan Bergwik

Konstvetenskap
Andrea Kollnitz

Litteraturvetenskap
Elina Druker

Musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara

Teatervetenskap
Rikard Hoogland

Curating
Robin McGinley

 

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda representanter och med prefekt som ordförande. Styrelsen sammanträder cirka 3–4 gånger per termin. Protokoll förs och anslås på hemsidan.

Protokoll och mötesdatum

Mandatperioden för den nuvarande styrelsen sträcker sig fram till och med 31 december 2026.

 • Boel Hackman (ordförande, prefekt) 
 • Frida Beckman, litteraturvetenskap
 • Annika Berg, idéhistoria
 • Anna Albrektson, litteraturvetenskap
 • Hans Hayden, konstvetenskap
 • Rikard Hoogland, teatervetenskap
 • Jessica Sjöholm Skrubbe, konstvetenskap
 • Christina Svens, teatervetenskap
 • Joakim Tillman, musikvetenskap
 • Joanna Bong Lindström, TA-personal
 • Elin Sjöblom, TA-personal
 • Anna Svahn, studentrepresentant
 • Nicole Vickers, doktorandrepresentant

Gruppsuppleanter för lärare/forskare (inträder i följande ordning)

 • Staffan Bergwik, idéhistoria
 • Helena Bodin, litteraturvetenskap
 • Andrea Kollnitz, konstvetenskap

Gruppsuppleant för TA-personal

 • Mattias Arreborn, TA-personal
 

Administrationen vid institutionen består av cirka 20 personer fördelade över följande funktioner

 

Forskning

Vid Institutionen för kultur och estetik finns en ämnesöverskridande forskningssekreterare.

Om vår forskning

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
Fil.dr i konstvetenskap

Varje huvudområde har en forskningsansvarig, ett eget forskningskollegium och högre seminarium. 

Vi har också en tvärvetenskaplig miljö med Tvärseminariet i centrum, och med tvärvetenskapliga forskargrupper.

Vid institutionen för kultur och estetik bedrivs utbildning i fem forskarutbildningsämnen; idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap. Institutionen erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö, där doktoranderna är aktiva både inom sitt ämne och i ämnesöverskridande aktiviteter. För närvarande finns ett femtiotal aktiva doktorander.

Institutionen har ett aktivt doktorandråd som förutom att löpande bevaka villkoren för doktorandernas utbildning också ordnar olika aktiviteter för doktoranderna.

 

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar i idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap, och teatervetenskap.

Det finns två administrativa studierektorer för hela institutionen; Rebecca Brinch och Nina Engholm.

Vid institutionen finns fem studierektorer enligt följande uppdelning:

 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap och kulturarvsstudier
 • Litteraturvetenskap och lärarutbildningen
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap

Kontakt studierektorer

Det finns en samordnande studierektor för hela institutionen, Victoria Fareld.

Institutionen har en studierektor för varje huvudområde vid forskarutbildningen:

 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap och kulturarvsstudier
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap
 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap
 • Kulturarvsstudier 
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap
 • Curating

Varje huvudområde har en ansvarig person, som också ingår i den utökade ledningsgruppen vid institutionen.

Kontakt ansvariga

Studentrådet behandlar frågor som rör studenternas villkor vid Institutionen för kultur och estetik. Genom deltagande i styrelsen och ämnesråden är de med och påverkar hur institutionen utvecklas och hur utbildningarna utformas. Det sammankallas och leds av ordförande.

Studentrådet 

Institutionens kontaktperson för studentinflytande

Vid institutionen finns studievägledare inom dessa huvudområden:

 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap och kulturarvsstudier
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap

Kontakta våra studievägledare

 

Styrdokument

Styrdokument för Institutionen för kultur och estetik.

Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

Organisationsplan för Institutionen för kultur och estetik (137 Kb)

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde med vidaredelegeringar för Institutionen för kultur och estetik.

Lokal besluts- och delegationsordning för Institutionen för kultur och estetik (564 Kb)

 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vid institutionen finns riktlinjer och en handlingsplan för arbetet med arbetsmijö och lika villkor.

Här hittar du mer information om hur vi arbetar med arbetsmiljö och lika villkor, våra arbetsmiljöombud och kontaktuppgifter vid institutionen.

 

Krisplan

Syftet med krisplanen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser. Det handlar om allt från den enskilt drabbade personen till hela Institutionen för kultur och estetik.

Krisplan för Institutionen för kultur och estetik (542 Kb)

Stöd vid kris – kontakt och checklistor

 

Vårt miljöarbete

Miljöarbetet på Institutionen för kultur och estetik bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Institutionens miljöarbete ska ske i enlighet med Stockholms universitets övergripande miljömål.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete

 

Kontakt

Arkiv och registratur

För kontakt med styrelsens sekreterare och arkivering av handlingar:

registrator.ike@su.se

På denna sida