Stockholms universitet

Så styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och beslut som regering och riksdag fattar. Rektor är universitetets myndighetschef och universitetsstyrelsen är högsta beslutande organ.

Rektor, prorektor, tre vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör bildar tillsammans universitetets ledning: 

Rektor: Astrid Söderbergh Widding
Prorektor: Clas Hättestrand
Vicerektorer: Lena Mäler, Yvonne Svanström och Stefan Helgesson
Universitetsdirektör: Åsa Borin

Mer om universitetets ledning

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet. Styrelsen beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.

Universitetsförvaltningen har som uppgift att ge administrativt stöd och service till verksamheten så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan. Universitetsförvaltningen leds av universitetsdirektören och består av 11 avdelningar.

 

Organisationsschema

Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 51 institutioner och centra, samt universitetsförvaltningen bestående av 11 avdelningar.
 

Klicka på bilden för att förstora.
 

Vetenskapsområden och fakulteter

Utbildning och forskning vid Stockholms universitet är indelad i två vetenskapsområden: det Humanvetenskapliga området och det Naturvetenskapliga området. Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande. 

Områdesnämnden för humanvetenskap har tre fakulteter under sig:

 • Humanistisk fakultet
 • Juridisk fakultet 
 • Samhällsvetenskaplig fakultet

Dessa styrs av varsin fakultetsnämnd som leds av en dekan. 

Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika fakultetsnämnd för Naturvetenskapliga fakulteten.

Vetenskapsområden

 

Institutioner och centra

Utbildning och forskning bedrivs vid Stockholms universitet inom 53 institutioner, centra och institut direkt placerade under områdes- eller fakultetsnämnd.

Inom områdenas fakulteter finns institutioner och institut som bedriver forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Institutionerna styrs av en institutionsstyrelse och leds av en prefekt.

Inom universitetet finns även centra, inkluderande institut och fältstationer, vilka organisatoriskt hör till en institution. Dessa enheter är ofta integrativa forskningsmiljöer, involverande flera ämnen och institutioner liksom externa parter, men kan också vara specialiserade forskningsinstitut.

Institutioner och centra inom respektive vetenskapsområde

 

Verksamhetsstöd

Universitetsförvaltningen består av 11 enheter vars uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan.

Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Universitetsdirektör är Åsa Borin.

Förvaltningsenheterna

 • Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd bistår universitetet i frågor som rör extern forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, forskningsetik samt innovation- och samverkan. 
 • Ekonomiavdelningen ansvarar för de ekonomiadministrativa rutinerna, ger rådgivning och stöd samt upprätthåller och förmedlar de lagar/förordningar/regelverk som styr Stockholms universitet.
 • Fastighetsavdelningen har i uppdrag att förse universitetet med ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler, bostäder samt tillhörande service inklusive miljö- och säkerhetfrågor. 
 • IT-avdelningen ger stöd och support till studenter och medarbetare vid universitetet och skapar förutsättningar för användning av informationsteknik i utbildning, forskning och administration. 
 • Kommunikationsavdelningen är en expertfunktion i kommunikationsfrågor som ger stöd och utbildning till universitetets chefer och medarbetare kring intern och extern kommunikation, både strategiskt och operativt. I detta ingår att kommunicera Stockholms universitet som helhet, och att skapa förutsättningar för universitetet att kommunicera.
 • Områdeskansliet för humanvetenskap har som huvuduppgift att vara administrativt stöd till Områdesnämnden för humanvetenskap och till vicerektor.
 • Områdeskansliet för naturvetenskap har som huvuduppgift att vara administrativt stöd åt fakulteten och dess institutioner.
 • Personalavdelningen har ansvar för utvecklingen av personaladministrativa rutiner, tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar, förordningar och kollektivavtal.
 • Rektors kansli ger i första hand stöd till universitetsledningen och arbetar med övergripande strategisk styrning av verksamheten.
 • Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges ledande forskningsbibliotek och en av Stockholms mest välbesökta kulturinstitutioner. Är främst till för dig som studerar, forskar eller utbildar vid Stockholms universitet men allmänheten är också välkommen.
 • Studentavdelningen har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt att handlägga studentärenden.
organisationsschema förvaltning
Klicka på bilden för att förstora.
 

Kontakt

Kontakt och besöksadresser

På denna sida