Våra utbildningar

Institutionen för kultur och estetik erbjuder utbildningar i Idéhistoria, Konstvetenskap, Kulturarvsstudier, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Teatervetenskap, och Curating. Se vårt aktuella kursutbud längst ner på sidan, dit du också kommer genom att klicka på Sök bland våra utbildningar efter ingressen.

Sök bland våra utbildningar

 

Idéhistoria

Vill du få en djupare förståelse för hur vi människor har uppfattat oss själva och världen genom historien? När du läser idéhistoria får du studera hur synen på världens uppbyggnad, kunskapens gränser och människans uppgift har förändrats under tidernas lopp.

Mer om ämnet

Kurser

Grundkursen i allmän idéhistoria ges både på helfart, Idéhistoria I, 30 hp, och på halvfart (Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp, plus Den moderna tidens idéhistoria, 15 hp). Idéhistoria I eller motsvarande halvfartskurser ger behörighet till Idéhistoria II, där studierna fördjupas med källtextläsning, tematiska fördjupningar och uppsatsskrivande. På vår kandidatkurs får du fördjupa dig mer i teori och metod, samt skriva ett examensarbete i form av uppsats på 15 hp.

Utöver detta kärnutbud ger vi varje termin flera fristående tematiska kurser, de flesta på kvällstid. Sommarkurser och distanskurser förekommer också. Vi utvecklar kontinuerligt nya kurser och vårt kursutbud skiftar från termin till termin. Grundläggande behörighet gäller för de flesta kurser på grundnivå.

Det aktuella kursutbudet hittar du längst ner på sidan.

Kandidatprogram

Inom Kulturvetarprogrammet, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha idéhistoria som huvudområde.

Kulturvetarprogrammet, 180 hp

Du kan också bygga din egen kandidatexamen. Då ska du läsa kurser i idéhistoria omfattande minst 90 hp sammanlagt, inklusive en kandidatkurs med examensarbete i idéhistoria. Du börjar i så fall med vår grundkurs på helfart eller halvfart.

Masterprogram

Du som vill läsa till en masterexamen med idéhistoria som huvudämne kan söka antingen

Masterprogram i historiska studier, 120 hp

eller

Masterprogram i medeltidsstudier, 120 hp

Nytt från och med höstterminen 2024 är att du som väljer Masterprogrammet i historiska studier med inriktning idéhistoria kan välja mellan två olika studiegångar, en studiegång för idéhistoria och en för idéhistoria/miljöhumaniora.

Kurser

Du kan också läsa våra enskilda kurser.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

För frågor om studier på avancerad nivå kontakta studierektor Annika Berg, annika.berg@idehist.su.se.

Blir behörig att söka forskarutbildning

Både master- och magisterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildningen i idéhistoria. För frågor om forskarutbildningen kontakta studierektor Victoria Fareld, victoria.fareld@idehist.su.se.

 

Konstvetenskap

Behovet av att skapa bilder, gestalta idéer och forma miljöer har funnits i alla tider och kulturer. I ämnet konstvetenskap får du följa hur denna gestaltningsvilja har förändrats till form och innehåll från forntid till samtid. Studierna ger kunskaper såväl om konst och arkitektur som om andra former av visuell kultur, design och gestaltad miljö.

Mer om ämnet

Kurser

Institutionen för kultur och estetik ger kurser på grundnivå i konstvetenskap, vilket avser grundkurser, fortsättningskurs och kandidatkurs. Till exempel:

Konstvetenskap I, 30 hp

och

Konstvetenskap I – Visuella studier 30 hp

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Läs gärna mer om studieordningen i konstvetenskap på grundnivå

Kandidatprogram

Vi ger ett eget kandidatprogram i konstvetenskap.

Inom Kulturvetarprogrammet som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha konstvetenskap som huvudområde. 

Kulturvetarprogrammet, 180 hp

Inom Kandidatprogram för museer och kulturarv, som ges vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, kan du också välja att ha konstvetenskap som huvudområde.

Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp

Masterprogram

Institutionen för kultur och estetik ger två masterprogram i konstvetenskap. 

Internationellt masterprogram i konstvetenskap, 120 hp

Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet, 120 hp

Fristående kurser

Det finns dessutom ett antal kurser att läsa fristående för dig som är behörig att läsa konstvetenskap på avancerad nivå.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

 

Litteraturvetenskap

Gillar du att läsa och är intresserad av hur litteraturen har förändrats genom historien, från äldre tiders muntliga diktning fram till dagens digitala textvärldar? Funderar du på vad litteratur egentligen är? Vill du bli expert på att analysera och tolka texter? Då är litteraturvetenskap ett ämne som passar dig!

Mer om ämnet

Kurser

Du kan också bygga din egen kandidatexamen. Då ska du läsa kurser i litteraturvetenskap omfattande 90 hp och innefattande en kandidatkurs med examensarbete. Då börjar du med vår grundkurs:

Litteraturvetenskap I, 30 hp.

Vi har fristående kurser eller helterminskurser på både dagtid och kvällstid. 

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Kandidatprogram

Inom Kulturvetarprogrammet, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha litteraturvetenskap som huvudområde.

Kulturvetarprogrammet, 180 hp

Hur är det att läsa litteraturvetenskap?

Väljer du att studera litteraturvetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med fantastiska läsupplevelser, lärorika föreläsningar och stimulerande diskussioner.

Att plugga litteraturvetenskap

Masterprogram

Du som har en kandidatexamen inom litteraturvetenskap (eller kandidatexamen inom språk med kandidatuppsats inom litteraturvetenskap) är behörig att läsa på avancerad nivå i litteraturvetenskap. Merparten av våra studenter på avancerad nivå läser vårt tvååriga masterprogram som utmynnar i en masteruppsats och masterexamen.

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp

Kurser

Du har också möjlighet att läsa någon av våra kurser på avancerad nivå som fristående kurs (dock ej de examensgivande uppsatskurserna). Om du läst enstaka kurs på avancerad nivå kan denna ofta räknas in i en masterexamen om du senare bestämmer dig för att gå masterprogrammet.  

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Blir behörig att söka till forskarutbildning

Att läsa på avancerad nivå innebär större utmaningar än på grundnivå. Du får större möjlighet att specialisera dig inom ett smalare område. Avancerade studier innehåller också ett större mått av självständigt arbete. Du övas i att bedriva litteraturvetenskaplig forskning. Väljer du att läsa masterprogrammet är du efter slutförda studier behörig att söka till forskarutbildningar inom litteraturvetenskap.

Litteraturvetenskap ger en rad olika kurser inom ramen för de olika lärarprogram med inriktning mot ämnet svenska (där litteraturvetenskap ingår) som ges vid Stockholms universitet.

Litteraturvetenskapliga kurser inom Lärarutbildningen

Valbara läskurser i Lärarutbildningen inom Litteraturvetenskap

 

Musikvetenskap

Att utöva och lyssna till musik är grundläggande för människor, likt att kunna tala och kommunicera. I musikvetenskapen lär du känna klangvärldar och strukturer och hur dessa används och tolkas i olika sociala sammanhang. Du möter olika musikformer som pop, jazz, klassisk musik, dataspelsmusik och filmmusik, samt ges redskap för att förstå fler.

Mer om ämnet

Kandidatprogram

Vi ger

Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör, 180 hp

Inom Kulturvetarprogrammet, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha musikvetenskap som huvudområde.

Kulturvetarprogrammet, 180 hp

Kurser

Vi ger också enskilda kurser på grundnivå. När du börjar läsa musikvetenskap kan du välja helterminskurser om 30 hp eller enskilda kurser om 15 eller 7.5 hp. För att läsa kandidatkursen krävs fullföljda studier i våra grundkurser

Musikvetenskap I

och

Musikvetenskap II

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Masterprogram

Masterprogrammet i musikvetenskap, 180 hp

ger fördjupade kunskaper inom det musikvetenskapliga huvudområdet, samt kritiska redskap för att förstå och analysera musik och musikliv på humanvetenskaplig och kulturteoretisk grund.

För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Kurser

Du kan också läsa någon av våra kurser på avancerad nivå som fristående kurs.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

 

Teatervetenskap

Teaterscenen speglar världen, sägs det. Men vad speglar den egentligen och på vilket sätt? Kan scenkonsten visa det vi vanligen inte ser? Kan scenkonsten ställa obekväma, svåra frågor? Detta – och mycket annat – är sådant som intresserar teatervetare och som du som student kommer få fördjupa dig i.

Mer om ämnet

Kurser

Du kan välja att läsa

Teatervetenskap I, 30 hp

och

Teatervetenskap, II, 30 hp

för att få ett helhetsperspektiv på scenkonsten är det viktigt att du läser bägge kurserna.

Vi har också flera andra fristående kurser på grundnivå. Våren 2024 finns till exempel Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker, 7,5 hp och Teater i Sverige, 7,5 hp.

Samtida scenkonst och Teater i Sverige i vår

Vill du läsa på kvällstid eller distans ger vi i vår Kulturpolitik, 7,5 hp (kväll), och Barnteater: pedagogik, förströelse, konst, 7,5 hp (distans).

Kulturpolitik och Barnteater våren 2024

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Kandidatprogram

Eller så väljer du att gå vårt kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik. Oavsett vilken grundutbildning du väljer, så kan du kombinera teatervetenskap med andra ämnen för att få en kandidatexamen i teatervetenskap. 

Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik, 18 hp

Inom Kulturvetarprogrammet, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha teatervetenskap som huvudområde.

Kulturvetarprogrammet, 180 hp

Hur är det att läsa teatervetenskap?

Väljer du att studera teatervetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med teaterföreställningar, engagerade lärare och samtal som utmanar dina idéer om av vad teater och scenkonst är.

Att plugga teatervetenskap

Masterprogram

För att läsa på avancerad nivå söker du till vårt internationella masterprogram i teatervetenskap och performancestudier. Programmet har antagning höstterminer.

Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies

Kurser

Du kan också läsa enskilda kurser. För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

 

Kulturarvsstudier

Kulturarvsstudier är ett brett fält som ger kunskap om vårt gemensamma materiella och immateriella kulturarv. Med hjälp av kritiska teorier och praktiska övningar får du studera ett föränderligt och internationellt kulturarvsområde utifrån politiska, rättsliga och samhälleliga perspektiv. 

Mer om ämnet

Program och kurser

Vi ger ett masterprogram i kulturarvsstudier och vissa terminer också enskilda kurser och grund- och avancerad nivå.

Masterprogram i kulturarvsstudier, 120 hp

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

 

Curating

Är du intresserad av att organisera och möjliggöra möten mellan publik och verk, oavsett vilken form eller uttryck denna publik och dessa verk tar sig? Då är vårt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik en utbildning för dig. Programmet har endast en ansökningsomgång per läsår, under december–januari, exakta datum listas på programsidan.

Internationellt masterprogram i Curating, med inriktning mot konst, management och juridik, 120 hp

 

Kvälls- och distanskurser

Till vårt samlade utbud av kurser

 

Sommarkurser 2024

Vid Institutionen för kultur och estetik ges följande kurser sommarterminen 2024.

 

Idéhistoria

Glädjens idéhistoria, 7,5 hp
Distanskurs

 

Konstvetenskap

Samtida arkitektur och landskapsarkitektur, 7,5 hp
Kursens ges på plats

 

Litteraturvetenskap

Utopier och dystopier i barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp
Distanskurs

Litteraturens klassiker: om kärlek, 7,5 hp
Distanskurs

Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker, 7,5 hp
Distanskurs

 

Forskarutbildning

Siora Photography, Unsplash.

Vid Institutionen för kultur och estetik bedrivs utbildning i fem forskarutbildningsämnen; idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap. Institutionen erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö, där doktoranderna är aktiva både inom sitt ämne och i ämnesöverskridande aktiviteter.

För närvarande finns ett femtiotal aktiva doktorander. Utbildningen omfattar fyra års studier på heltid, men kan kombineras med institutionstjänstgöring och förlängs då med ett femte år. Utbildningen består av författandet av en vetenskaplig avhandling (180 hp) och av kursläsning (60 hp). Som doktorand är du anställd och bedriver forskning vid institutionen i form av ditt avhandlingsarbete.

Här kan du läsa mer om forskarutbildningen

Här hittar du våra kurser på forskarutbildningsnivå

Sök bland våra utbildningar