Våra utbildningar

Institutionen för kultur och estetik erbjuder utbildningar i Idéhistoria, Konstvetenskap, Kulturarvsstudier, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Teatervetenskap, och Curating. Se vårt aktuella kursutbud längst ner på sidan, dit du också kommer genom att klicka på Sök bland våra utbildningar efter ingressen.

Sök bland våra utbildningar

 

Idéhistoria

Vill du få en djupare förståelse för hur vi människor har uppfattat oss själva och världen genom historien? När du läser idéhistoria får du studera hur synen på världens uppbyggnad, kunskapens gränser och människans uppgift har förändrats under tidernas lopp.

Mer om ämnet

Kurser

Vi har kurser i allmän idéhistoria på såväl hel- som halvfart, till exempel Idéhistoria I, 30 hp. Dessa kurser ger (när de omfattar 30 hp) behörighet till Idéhistoria II där studiet fördjupas med såväl källtextläsning som uppsatsskrivande. Vår kandidatkurs rymmer teoretiska aspekter på idéhistorien, en tematisk fördjupning och möjlighet till en egen smärre forskningsuppgift i form av ett examensarbete.

Vi utvecklar nya kurser och vårt kursutbud skiftar från termin till termin. Grundläggande behörighet gäller för de flesta kurser på grundnivå och vissa kurser har öppna föreläsningar.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Kandidatprogram

Inom Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha idéhistoria som huvudområde.

Masterprogram

Du som vill läsa till en masterexamen med idéhistoria som huvudämne kan söka antingen Masterprogram i historiska studierMasterprogram i medeltidsstudier, eller Masterprogram i kritiska studier.

Kurser

Du kan också läsa våra enskilda kurser.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

För frågor om studier på avancerad nivå kontakta studierektor Annika Berg, annika.berg@idehist.su.se.

Blir behörig att söka forskarutbildning

Både master- och magisterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildningen i idéhistoria. För frågor om forskarutbildningen kontakta studierektor Victoria Fareld, victoria.fareld@idehist.su.se.

 

Konstvetenskap

Behovet av att skapa bilder, gestalta idéer och forma miljöer har funnits i alla tider och kulturer. I ämnet konstvetenskap får du följa hur denna gestaltningsvilja har förändrats till form och innehåll från forntid till samtid. Studierna ger kunskaper såväl om konst och arkitektur som om andra former av visuell kultur, design och gestaltad miljö.

Mer om ämnet

Kurser

Institutionen för kultur och estetik ger kurser på grundnivå i konstvetenskap, vilket avser grundkurser, fortsättningskurs och kandidatkurs. Till exempel Konstvetenskap I, 30 hp, och Konstvetenskap I - Visuella studier.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Läs gärna mer om studieordningen i konstvetenskap på grundnivå

Kandidatprogram

Inom Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha konstvetenskap som huvudområde. Inom Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp, som ges vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap kan du också välja att ha konstvetenskap som huvudområde.

Masterprogram

Institutionen för kultur och estetik ger två masterprogram i konstvetenskap. 

Vid institutionen ges även det institutionsgemensamma masterprogrammet i kritiska studier, 120 hp, där du kan välja konstvetenskap som huvudområde.

Fristående kurser

Det finns dessutom ett antal kurser att läsa fristående för dig som är behörig att läsa konstvetenskap på avancerad nivå.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

 

Litteraturvetenskap

Gillar du att läsa och är intresserad av hur litteraturen har förändrats genom historien, från äldre tiders muntliga diktning fram till dagens digitala textvärldar? Funderar du på vad litteratur egentligen är? Vill du bli expert på att analysera och tolka texter? Då är litteraturvetenskap ett ämne som passar dig!

Mer om ämnet

Kurser

Du kan också bygga din egen kandidatexamen. Då ska du läsa kurser i litteraturvetenskap omfattande 90 hp och innefattande en kandidatkurs med examensarbete. Då börjar du med Litteraturvetenskap I, 30 hp.

Vi har fristående kurser eller helterminskurser på både dagtid och kvällstid. 

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Kandidatprogram

Inom Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha litteraturvetenskap som huvudområde.

Hur är det att läsa litteraturvetenskap?

Väljer du att studera litteraturvetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med fantastiska läsupplevelser, lärorika föreläsningar och stimulerande diskussioner.

Att plugga litteraturvetenskap

Masterprogram

Du som har en kandidatexamen inom litteraturvetenskap (eller kandidatexamen inom språk med kandidatuppsats inom litteraturvetenskap) är behörig att läsa på avancerad nivå i litteraturvetenskap. Merparten av våra studenter på avancerad nivå läser vårt två-åriga masterprogram, som utmynnar i en masteruppsats och en masterexamen. Vi har också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen.

Kurser

Du har också möjlighet att läsa någon av våra kurser på avancerad nivå som fristående kurs (dock ej de examensgivande uppsatskurserna). Om du läst enstaka kurs på avancerad nivå kan denna ofta räknas in i en masterexamen om du senare bestämmer dig för att gå masterprogrammet.  

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Blir behörig att söka till forskarutbildning

Att läsa på avancerad nivå innebär större utmaningar än på grundnivå. Du får större möjlighet att specialisera dig inom ett smalare område. Avancerade studier innehåller också ett större mått av självständigt arbete. Du övas i att bedriva litteraturvetenskaplig forskning. Väljer du att läsa masterprogrammet är du efter slutförda studier behörig att söka till forskarutbildningar inom litteraturvetenskap.

Litteraturvetenskap ger en rad olika kurser inom ramen för de olika lärarprogram med inriktning mot ämnet svenska (där litteraturvetenskap ingår) som ges vid Stockholms universitet.

Litteraturvetenskapliga kurser inom Lärarutbildningen

Valbara läskurser i Lärarutbildningen inom Litteraturvetenskap

 

Musikvetenskap

Att utöva och lyssna till musik är grundläggande för människor, likt att kunna tala och kommunicera. I musikvetenskapen lär du känna klangvärldar och strukturer och hur dessa används och tolkas i olika sociala sammanhang. Du möter olika musikformer som pop, jazz, klassisk musik, dataspelsmusik och filmmusik, samt ges redskap för att förstå fler.

Mer om ämnet

Kandidatprogram

Vi ger ett kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör, 180 hp. Inom Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha musikvetenskap som huvudområde.

Kurser

Vi ger också enskilda kurser på grundnivå. När du börjar läsa musikvetenskap kan du välja helterminskurser om 30 hp eller enskilda kurser om 15 eller 7.5 hp. För att läsa kandidatkursen krävs fullföljda studier i våra grundkurser Musikvetenskap I, 30 hp, och Musikvetenskap II.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Masterprogram

Vi har ett masterprogram i musikvetenskap, som startar nästa gång höstterminen 2022. Det ger fördjupade kunskaper inom det musikvetenskapliga huvudområdet, samt kritiska redskap för att förstå och analysera musik och musikliv på humanvetenskaplig och kulturteoretisk grund.

Vi har också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen.

För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Kurser

Du kan också läsa någon av våra kurser på avancerad nivå som fristående kurs.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

 

Teatervetenskap

Teaterscenen speglar världen, sägs det. Men vad speglar den egentligen och på vilket sätt? Kan scenkonsten visa det vi vanligen inte ser? Kan scenkonsten ställa obekväma, svåra frågor? Detta – och mycket annat – är sådant som intresserar teatervetare och som du som student kommer få fördjupa dig i.

Mer om ämnet

Kurser

Du kan välja att läsa Teatervetenskap I och Teatervetenskap II, för att få ett helhetsperspektiv på scenkonsten är det viktigt att du läser bägge kurserna.

Vi har också flera fristående kurser på grundnivå. För dig som vill läsa på distans ger vi kursen Kulturpolitik på höstterminen.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Kandidatprogram

Eller så väljer du att gå vårt kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik. Oavsett vilken grundutbildning du väljer, så kan du kombinera teatervetenskap med andra ämnen för att få en kandidatexamen i teatervetenskap. Inom Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha teatervetenskap som huvudområde.

Kurspaket i teaterhistoria

Vill du veta mer om teaterhistoria – i ett både nationellt och internationellt perspektiv? Läs vårt kurspaket Teaterhistoria I och II och Teater i Sverige med start i november 2021.

Läs om teaterhistoriepaketet

Hur är det att läsa teatervetenskap?

Väljer du att studera teatervetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med teaterföreställningar, engagerade lärare och samtal som utmanar dina idéer om av vad teater och scenkonst är.

Att plugga teatervetenskap

Masterprogram

För att läsa på avancerad nivå söker du till vårt internationella masterprogram i teatervetenskap och performancestudier. Programmet har antagning höstterminer.

Kurser

Du kan också läsa enskilda kurser. För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

 

Kulturarvsstudier

Kulturarvsstudier är ett brett fält som ger kunskap om vårt gemensamma materiella och immateriella kulturarv. Med hjälp av kritiska teorier och praktiska övningar får du studera ett föränderligt och internationellt kulturarvsområde utifrån politiska, rättsliga och samhälleliga perspektiv. 

Mer om ämnet

Program och kurser

Vi ger ett masterprogram i Kulturarvsstudier, och vissa terminer också enskilda kurser och grund- och avancerad nivå.

Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.


 

Curating

Är du intresserad av att organisera och möjliggöra möten mellan publik och verk, oavsett vilken form eller uttryck denna publik och dessa verk tar sig? Då är vårt masterprogram i Curating, med inriktning mot konst, management och juridik en utbildning för dig. Programmet har endast en ansökningsomgång per läsår, under december - januari, exakta datum listas på programsidan i länken ovan.


 

Kritiska studier

Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och samtidigt fördjupa dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska studier. Det ges i samverkan mellan ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap.


 

Kvällskurser

Till vårt samlade utbud av kvällskurser


 

Forskarutbildning

Vid institutionen för kultur och estetik bedrivs utbildning i fem forskarutbildningsämnen; idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap. Institutionen erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö, där doktoranderna är aktiva både inom sitt ämne och i ämnesöverskridande aktiviteter.

För närvarande finns ett femtiotal aktiva doktorander. Utbildningen omfattar fyra års studier på heltid, men kan kombineras med institutionstjänstgöring och förlängs då med ett femte år. Utbildningen består av författandet av en avhandling (180 hp) och av kursläsning (60 hp). Som doktorand är du anställd och bedriver forskning vid institutionen i form av ditt avhandlingsarbete.

Här kan du läsa mer om forskarutbildningen

Här hittar du våra kurser på forskarutbildningsnivå

Sök bland våra utbildningar