Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet

 • 30 hp

Kursen behandlar språkbruk och språklig variation i samhället, grundläggande begrepp inom litteraturvetenskapen och perspektiv på ungdomslitteratur. I kursen ingår träning i egen skriftlig färdighetsamt granskning av andras texter.

Under kursen ges också seminarier som fokuserar svenskämnet i skolan.

 • Kursupplägg

  Se även kursplanen.

  Delkurser

  Delkurs 1. Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp

  Delkursen omfattar grundläggande teorier och metoder inom sociolingvistik och samtalsanalys samt ger grundläggande kunskaper om det svenska språksamhället. Delkursen behandlar inomspråklig variation dels i förhållande till skilda samtalssituationer, dels i förhållande till ålder, kön, etnicitet, regional hemvist och sociala förutsättningar. Tyngdpunkten ligger på talat språk. I delkursen ingår även ett moment om sociolingvistik i skolan.

  Delkurs 2. Skriftlig framställning, 7,5 hp

  Delkursen ger dig praktisk övning dels i att skriva genremedvetet och mottagaranpassat, dels i att kritiskt läsa och bedöma texter i olika genrer. På kursen arbetar ni enligt den retoriska arbetsmodellen, granskar och ger respons på andras skrivna texter i språkvetenskapliga termer samt omsätter konstruktiv respons i egna texter.

  Delkursen behandlar även teorier om skrivande med särskild hänsyn till skrivande i skolan. Fokus ligger på det innehåll som rör skriftlig framställning i grundskolans kursplan i svenska och gymnasieskolans ämnesplaner för Svenska 1 och 2, dvs. i huvudsak på utredande och argumenterande texttyper.

  Centralt i delkursen är text- och språknormer, stildrag och språkliga egenskaper som kännetecknar dessa texttyper. I delkursen behandlas också normkällor som skrivregler och ordböcker. Delkursen ger underlag dels för fortsatt utveckling av eget skrivande, dels för skrivundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan.

  Delkurs 3. Litteraturvetenskapens grunder, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till ämnet litteraturvetenskap, presenterar frågor om litteraturvetenskapens mål och syfte, samt behandlar litteraturens roll i skolan. Centrala litteraturteoretiska frågeställningar och grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp presenteras. Delkursen ger därtill en orientering i olika sätt att ordna och indela litteraturen historiskt (som genre, epok och kanon), samt ger såväl muntlig som skriftlig övning i att analysera och tolka litterära texter (dikter, dramer och noveller/romaner).

  Delkurs 4. Ungdomslitteratur och ungdomsskildring, 7,5 hp

  Delkursen behandlar ungdomslitteratur och dramatik för ungdomar ur ett historiskt, socialt och strukturellt perspektiv. Ungdomslitteraturens utmärkande genrer, teman och motiv presenteras och analyseras med utgångspunkt i skönlitterära texter. Delkursen diskuterar hur ungdomslitteratur definieras, frågor om genus och ungdomars läsning, samt olika former av dialog mellan texter och andra narrativa medier som ingår i en ungdomskultur, exempelvis bild, musik och film.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Se även kursplanen.

  Delkurs 1

  Närvaro är obligatorisk vid redovisningsseminarier samt vid momentet Sociolingvistik i skolan.

  Delkurs 2

  Obligatorisk närvaro vid momentet SKRI.

  Delkurs 3 och 4

  Obligatorisk närvaro. Fullgörandet av närvarokravet i delkurs 3 och 4 utgör krav för att du ska få delta i efterföljande examination. Se vidare Kunskapskontroll och examination d) i kursplanen.

  Examination

  Betygskriterier

  Betygskriterier NSN110 gäller från HT20, delkurs 1 och 2 (Svefler) (105 Kb)

  Betygskriterier NSN110 gäller från HT19, delkurs 3 (IKE) (128 Kb)

  Betygskriterier NSN110 gäller från HT19, delkurs 4 (IKE) (140 Kb)

   

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  Betygskriterier NSN230 gäller från VT20, delkurs 2 och 4 (Svefler) (122 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt