Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies

Masterprogrammet i teatervetenskap och performancestudier har en internationell och interkulturell profil. Programmet ger behörighet till utbildning på forskarnivå samt förbereder för arbete inom scenkonstbranschen och kulturinstitutioner. Undervisningsspråk är engelska.

Scen i bibliotek
Scen i bibliotek Foto:Privat

I centrum för programmet står relationen mellan scenkonst och samhälle. Scenkonsten utgör idag en alltmer kritisk verksamhet där konstnärer aktivt arbetar med frågor som främjar jämlikhet, mångfald och inkludering. Som en följd av denna utveckling håller yrkesområden med anknytning till teatervetenskap och scenkonst på att förändras och kräver en kritisk, interkulturell och intersektionell förståelse av vad performance innebär.

Det internationella masterprogrammet i teatervetenskap och performance studies är ett svar på denna utveckling och syftar till att ge studenterna de kunskaper, kompetenser och färdigheter som behövs i en framtida yrkesroll inom akademin, kulturinstitutioner eller scenkonstbranschen. Programmet vidgar studenternas förståelse för begreppet performance, som inte bara betecknar studieobjektet för en teatervetenskaplig analys, utan även fungerar som ett teoretiskt och metodologiskt verktyg för att kritiskt reflektera kring och tolka scenkonstnärliga processer, kroppsliga praktiker och sociala strukturer. Programmet ger fördjupade och nyanserade kunskaper om performanceteorier och metodologier samt deras relevans för humaniora. Programmet tematiserar vidare hur samtida scenkonst präglas av nya dramaturgier som går utöver ett dramatiska verks interna struktur och komposition och även tar hänsyn till frågor kring organisation, finansiering, publikens upplevelse och en scenkonstnärlig händelses performativa effekt på människor, kultur och samhälle. Samtida dramaturgier tematiserar också frågor kring social rättvisa, dekolonisering, feminism, rasifiering, migration, hållbarhet, HBTQ+ personers samt barn och unga människors rättigheter. Programmet har flera konkreta kopplingar till arbetsmarknaden. Studenter erbjuds möjlighet att göra praktik på en teater eller en kulturinstitution; de får en fördjupad förståelse för kulturpolitik och management; i utbildningen ingår regelbundna studiebesök till Stockholms rika scenkonstnärliga landskap samt institutioner.