Forskarutbildning vid Institutionen för kultur och estetik

Institutionen för kultur och estetik har fem forskarutbildningsämnen; idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap. Institutionen erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö, där doktoranderna är aktiva både inom sitt ämne och i ämnesöverskridande aktiviteter. Vid institutionen finns ett femtiotal aktiva doktorander.

Caspar David Friedrich: Chalk Cliffs on Rügen. Kunst Museum Winterthur Wikimedia Commons.

Som doktorand bidrar du till universitetets forskning och till institutionens dynamiska forskarmiljö. I forskarutbildningen ingår ett självständigt forskningsprojekt, din doktorsavhandling. Avhandlingen har som syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom ett vetenskapligt intressant område.

Utbildningen omfattar fyra års studier på heltid, men kan kombineras med institutionstjänstgöring och förlängs då med ett femte år. Utbildningen består av författandet av en avhandling (180 hp) och av kurser på forskarnivå (60 hp). Utförlig information finns i respektive ämnes allmänna studieplan för forskarutbilding.

Som doktorand förväntas du delta aktivt i det högre seminariet, vilket utgör samlingspunkten i utbildningen och där du förväntas bidra med att skapa en levande och kreativ forskningsmiljö. Institutionen har ett aktivt doktorandråd som förutom att löpande bevaka villkoren för doktorandernas utbildning också ordnar olika aktiviteter för institutionens doktorander.

Utlysning av platser inom forskarutbildningen sker i samverkan med den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Information om utlysningar ges av studierektor för forskarutbildningen inom respektive ämne.

Antagningsordning vid Institutionen för kultur och estetik för utbildning på forskarnivå (80 Kb)

Kurser på forskarnivå

Varje termin ges doktorandkurser vid Institutionen för kultur och estetik. Flera av kurserna ges i samarbete med andra institutioner eller med Humanistiska fakulteten.

Här hittar du information om aktuella kurser på forskarutbildningsnivå, vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om forskarutbildning vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakultetens riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå

 

Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet (15 mars och 15 september), men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

2023 Allmän studieplan för forskarutbildning i idéhistoria (240 Kb)

Avhandlingsplan

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan betyder mycket för helhetsintrycket.

Ifall du helt eller delvis ämnar försörja din forskarutbildningen på annat sätt än genom doktorandlön är vi tacksamma om du anger det i ansökan.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i idéhistoria kan du ta kontakt med studierektor för forskarnivån, Victoria Fareld, victoria.fareld@idehist.su.se.

 

Vid institutionen ges en fyraårig forskarutbildning i konstvetenskap. Ämnet samverkar även med forskarskolan i kulturhistoriska studier och den estetiska forskarskolan vid Stockholms universitet.

Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet (15 mars och 15 september), men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

För antagna doktorander finns mer information på Confluence/Högre seminariet.

2020 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konstvetenskap (420 Kb)

Behörighet till forskarutbildning i konstvetenskap

Att studera på forskarnivå innebär att man som doktorand arbetar med en avhandling som skall läggas fram vid en disputation. För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i konstvetenskap krävs godkända kurser på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng inklusive ett examensarbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i konstvetenskap. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kompetens.

För ytterligare upplysningar, kontakta studierektor för forskarnivån, Anna Bortolozzi, anna.bortolozzi@arthistory.su.se.

 

Välkommen till forskarutbildningen i litteraturvetenskap. Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet (15 mars och 15 september), men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

2020 Allmän studieplan för forskarutbildning i litteraturvetenskap (398 Kb)

Avhandlingsplan

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan är viktig för helhetsintrycket.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i litteraturvetenskap kan du ta kontakt med studierektor för forskarnivån, Carin Franzén, carin.franzen@littvet.su.se.

 

Välkommen till forskarutbildningen i musikvetenskap. Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet (15 mars och 15 september), men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

Forskarutbildningen i musikvetenskap vid Stockholms universitet har samarbeten med motsvarande utbildning vid Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet: doktorandernas textseminarier och vissa kurser är samplanerade.

2023 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap (416 Kb)

Avhandlingsplan

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan är viktig för helhetsintrycket.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i musikvetenskap kan du ta kontakt med studierektor för forskarnivån, Johanna Ethnersson Pontara, johanna.ethnersson.pontara@music.su.se.

 

Välkommen till forskarutbildningen i teatervetenskap. Utlysningar sker alltid i samband med övriga ansökningar till universitetet (15 mars och 15 september), men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

2020 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i teatervetenskap (397 Kb)

Avhandlingsplan

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan är viktig för helhetsintrycket.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i teatervetenskap kan du ta kontakt med studierektor för forskarnivån, Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@teater.su.se.

 

Doktorander vid Stockholms universitet har många möjligheter att delta i utbyten. De räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper. Mobiliteter som utförs inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Information på Medarbetarwebben

 
Adam Kjellgren står utomhus, i bakgrunden syns buskar.
Adam Kjellgren. Foto: Privat

Adam Kjellgren är doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

–Redan när jag läste Idéhistoria I, för mer än tio år sedan, kände jag att det här vill jag arbeta med – om det går. Då hade jag ingen aning om vad det innebar att doktorera. Men nu har jag hållit på ett tag och känner fortfarande likadant. Även om det stundtals är ganska slitigt har jag svårt att föreställa mig ett jobb jag skulle drivas bättre med.

Läs hela intervjun

 

Kontakt

Forskningssekreterare

Sök bland våra utbildningar