Studera utomlands

Det finns flera olika möjligheter att åka på utbytesstudier utomlands under din studietid vid Institutionen för kultur och estetik.

Att förlägga en del av studietiden utomlands som utbytesstudent är ett alternativ för dig som gärna vill komma i kontakt med ett annat land, ett annat språk och en annan kultur. En tids vistelse vid ett utländskt lärosäte ger dig möjligheten att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och förbättra dina språkkunskaper. Det kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenheter inför framtida arbetsliv, särskilt om du vill jobba internationellt hemma eller i ett annat land.

Det finns flera olika möjligheter att åka på utbytesstudier under din studietid vid Institutionen för kultur och estetik. Antingen åker du via institutionens egna avtal, eller genom Stockholms universitets centrala avtal, eller så studerar du utomlands på egen hand som så kallad "free mover". Som student finns möjlighet ansöka om Erasmusstipendium för utlandspraktik inom ramen för Erasmus+-programmet.

Film: Plugga utomlands - tre studenter berättar

 

Utbytesstudier inom Europa, Erasmus+

Insidan av Nationalbiblioteket i Paris.
Nationalbiblioteket i Paris. Foto: Giovanni Gagliardi / Mostphotos

Genom Europeiska kommissionens utbildningsprogram Erasmus+ kan du åka på utbytesstudier till Institutionen för kultur och estetiks partneruniversitet runt om i Europa och få stipendium under studietiden. Idag har vi avtal med drygt 20 partneruniversitet i länder till exempel Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Tjeckien.

Partneruniversitet

Institutionens avtalslista, lärosäten 2023-24 (210 Kb)

Grundvillkor

Tänk på att inte alla lärosäten har kurser som ges på engelska. Du måste alltså ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan om nominering till utbytesstudier

Ansökan om utbytesstudier genom Erasmus+ sker en gång per termin, under mitten av februari till mitten av mars för studier under höstterminen eller för hela läsåret, och mitten av augusti till mitten av september för studier under vårterminen. Ansökningsförfarandet är upplagt som en två-stegsprocess. Först ansöker du om att Institutionen för kultur och estetik ska nominera dig till partneruniversitetet, det mottagande lärosätet. Om du blir nominerad ska du därefter göra ansökan direkt till mottagaruniversitetet. 

Steg 1: ansök om nominering 

Ansökan om nominering sker på särskild blankett som läggs på den här sidan under ansökningsperioderna.

Ansökningsblankett Ansökan om nominering till utbytesplats genom Erasmus+ för våren 2024 (299 Kb)

Så här går processen till

 • Kontrollera att du uppfyller nuvarande grundvillkoren för Erasmus+. (informationen finns på blanketten ovan)
 • Ange dina personuppgifter och information om dina studier, språkkunskaper, tidigarebutbyteserfarenheter, önskat utbyte och syfte med dina utbytesstudier.
 • Fyll i blanketten digitalt och spara den på din dator.
 • Skriv ut, skriv under och scanna in ansökan. Därefter skickar du den via e-post till institutionen senast den 15 september 2023. Adress:
  exchange.ike@su.se
 • Alla i tid inkomna ansökningar gås igenom av utbyteskoordinator tillsammans med studierektor/handledare som sedan fattar beslut om nominering.
 • Alla sökanden ges ett svar på ansökan genom e-post. Nominerade studenter/doktorander måste lämna in svar (ja eller nej) på nomineringen inom en viss utsatt tid.
 • Sökanden som har tackat ja till nomineringen ges information om ansökningsförfarandet till mottagande lärosäte och vägleds av utbyteskoordinator vidare i processen.

Urvalskriterier

Alla i tid inkomna ansökningar bedöms utifrån följande rangordning:

 • Komplett ansökan. Ofullständiga ansökningshandlingar behandlas ej.
 • Tidigare utbytesstudier. Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram som finns registrerat i LADOK.
 • Studieresultat. Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet i första hand på studieresultat. Vi använder oss av metoden uträknat viktat medelbetyg på samtliga avslutade SU-kurser. 

Det är Institutionen för kultur och estetiks utbyteskoordinator som tillsammans med studierektorn för respektive ämne tar beslutet om vilka studenter som ska nomineras.

Alla som har ansökt om nominering får besked om ansökan beviljas eller avslås.

Steg 2: för nominerade studenter

Ansök efter instruktion. När du har blivit nominerad får du ansökningsinformation till ditt lärosäte mejlad till dig av vår utbyteskoordinatior.

Språkförberedelser

När du blivit nominerad (och efter avslutat utbyte) ska du göra ett språktest online. Om du vill åka till ett land där du kommer att studera på ditt B- eller C-språk och känner dig osäker på hur det ska gå med språket, finns också möjlighet att läsa en förberedande språkkurs online.

Läs mer om det här.

Ekonomi/Stipendium

Antagna Erasmus+studenter är befriade från terminsavgifter på de mottagande lärosätena, däremot kan andra mindre avgifter förekomma. Erasmus+studenter har rätt till studiemedel genom CSN och ett specifikt Erasmus+stipendium. Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Beloppet betalas dock inte ut dagsvis, utan som en klumpsumma för hela perioden.

På Stockholms universitets centrala hemsida kan du läsa mer om hur man ansöker om Erasmus+stipendiet.

Försäkring

Vid resa inom Europa ska du ha med dig Försäkringskassans Europeiska sjukvårdskort som du beställer kostnadsfritt från www.forsakringskassan.se. Kortet berättigar dig till akut sjukvård på samma villkor som landets egna invånare.

Som utresande utbytesstudent från Stockholm universitet täcks du även automatiskt av en försäkring från Kammarkollegiet. Läs mer om vad försäkringen täcker och hur du ska gå tillväga om något händer på Stockholms universitets centrala hemsida.

Kontakt

Kontakta gärna institutionens utbyteskoordinator Maarit Hämäläinen om du har några frågor eller funderingar.

E-post: exchange.ike@su.se
Rum: 201
Telefon: 08-16 14 71

Mer information om Erasmus+

Antagna Erasmus+studenter är befriade från terminsavgifter på de mottagande lärosätena, däremot kan andra mindre avgifter förekomma. Erasmus+studenter har rätt till studiemedel genom CSN och ett specifikt Erasmus+bidrag. Erasmusbidraget baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. På Stockholms universitets centrala hemsida kan du läsa mer om hur man ansöker om Erasmus+bidraget.

Vid resa inom Europa ska du ha med dig Försäkringskassans Europeiska sjukvårdskort som du beställer kostnadsfritt från forsakringskassan.se. Kortet berättigar dig till akut sjukvård på samma villkor som landets egna invånare.

Som utresande utbytesstudent från Stockholm universitet täcks du även automatiskt av en försäkring från Kammarkollegiet som heter Student UT. Läs mer om vad försäkringen täcker och hur du ska gå tillväga om något händer på Stockholms universitets centrala hemsida.

Kontakta gärna institutionens utbyteskoordinator om du har några frågor eller funderingar.

Maarit Hämäläinen
E-post: exchange.ike@su.se
Rum: 203
Telefon: 08-16 14 71

Mer information om Erasmus+

 

Utbytesstudier inom Norden: Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram för rörlighet inom utbildning i Norden. Nordplus högre utbildning bygger på nätverkssamarbete som ger stöd för student- och lärarutbyte.

Programmet stödjer studentutbyte inom specifika ämnesnätverk vid universiteten i andra nordiska och baltiska länder. Vid Institutionen för kultur och estetik ingår Litteraturvetenskap i nätverket Nordliks inom Erasmus+.

Studenter vid övriga ämnen vid institutionen kan ansöka om nominering till utbytesstudier i Norden genom det centrala nätverket Nordlys, inom Nordplusprogrammet. Mer information på su.se/nordlys.

Som student i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik kan du ansöka om utbytesstudier vid en rad nordiska och baltiska universitet där det forskas och undervisas inom litteraturvetenskap, nordiska språk och nordisk litteratur. Det gäller för studier på både grundnivå och avancerad nivå. Sammanlagt finns det 35 institutioner att välja emellan.

Nordliks avtalslista 2023-2024 (27 Kb)

Studenter som söker måste ha studerat nordiska språk eller litteraturvetenskap i minst ett år.

Antagna utbytesstudenter har rätt till bidrag från Erasmus+ och CSN för utlandsstudier.

 

Utbytesstudier utanför Europa

Taxi i Bangkok, Thailand. Foto: Sven Scheuermeier / Unsplash.

Genom Stockholms universitets universitetsövergripande avtal kan du åka på utbytesstudier till länder utanför Europa. Utbytet ger inga stipendier, men utbildningen är kostnadsfri. Platser söks normalt ett år i förväg - så var ute i god tid!

Sektionen för internationell mobilitet ansvarar för universitetets centrala utbytesavtal och utbytesstudier till universitet utanför Europa.

Preliminärt kursval

I den ansökan du gör till utbytesstudier via universitetets centrala avtal ombeds du bifoga ett preliminärt kursval som är preliminärt godkänt av din heminstitution (i detta fall IKE). Detta görs för att säkerställa att de kurser du tänkt läsa kan tillgodoräknas in i din examen och passar in i eventuellt program du läser hos oss. För att vi ska kunna bedöma dina kurser är det viktigt att du skickar en lista med de kurser du planerar att läsa, med länkar till kursinnehåll, till exchange.ike@su.se samtidigt som din ansökan görs till Sektionen för internationell mobilitet.

Under läsåret håller Studentavdelningen informationsmöten om utlandsstudier. Sidan med aktuella informationsmöten uppdateras kontinuerligt.

Läs mer här

 

 

Skriv din uppsats utomlands

Om du vill skriva uppsats eller samla in data utomlands i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om två stipendieprogram; Erasmus+ eller Minor Field Studies.

På Stockholms universitets centrala hemsida kan du läsa mer om att skriva din uppsats utomlands.

Vill du skaffa extra erfarenhet och meriter medan du skriver din uppsats? Då kanske Minor Field Studies - fältstudier utomlands är något för dig! Minor Field Studies - MFS - är ett SIDA-finansierat stipendium för att skriva uppsats i ett medel- eller låginkomstland.

Kvinnlig student på ett berg. Foto: Tyler Nix
Foto: Tyler Nix

Skriv din uppsats utomlands

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för dig som önskar samla material till ett examensarbete/uppsats på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Stipendiet ger dig praktisk erfarenhet från ett värdland och är en merit för en framtida internationell karriär.

Det är rekommenderat att medverka vid ett informationstillfälle och ”MFS Application Writing Workshop” innan du skickar in en ansökan. 
Minor Field Studies informationsträffar och ansökningsworkshop

 

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? CIVIS-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

Civis-kurser

 • är avgiftsfria för Civis-studenter (med några undantag för avgiftsbetalande studenter)
 • ger möjlighet att ansöka om finansiering för resan och boendet (söks via hemuniversitetet)

Hitta information om kurserna och finansiering här

 

 

Praktisera utomlands

Skulle du vilja prova på att praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat europeiskt land? Då kanske Erasmus+ praktik är något för dig! Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Här är information om det

 

Studera utomlands på egen hand

Man kan även studera utomlands på egen hand, det vill säga utanför universitetets utbytesavtal.

För de studenter som vill läsa en hel utbildning utomlands eller vill studera vid ett specifikt universitet som det inte finns ett utbytesavtal med, kan söka på egen hand. På Universitets- och högskolerådets hemsida kan man läsa mer om vad som gäller då.

Fördelen med att resa på egen hand är att friheten är större: du kan till exempel bestämma själv vart du vill åka och hur länge du vill vara borta. Nackdelen är att du i de flesta fall behöver betala en terminsavgift och att du inte kan få hjälp med ansökan. Det finns dock många företag som arbetar med att hjälpa studenter med det praktiska. Stockholms universitet erbjuder dock ingen administrativ hjälp till studenter som vill studera utomlands på egen hand.

University of Glasgow erbjuder sommarkurser inom International Summer School 2022. Observera att sommarkurserna är belagda med studieavgifter.

Ansökningsperioden är 20 januari - 20 april 2022. Se vidare info på University of Glasgows hemsida:

Sommarkurser vid University of Glasgow International Summer School 2022

 

Som doktorand har du många möjligheter att delta i utbyten. Du räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper. Utbyten som utförs inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Läs mer här

Insidan av Nationalbiblioteket i Paris.
Nationalbiblioteket i Paris. Foto: Giovanni Gagliardi / Mostphotos
 

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Som utbytesstudent med funktionshinder har du rätt till extra hjälp och stöd, och reser du inom Erasmus+ kan du även ansöka om utökade ekonomiska medel. Samtidigt krävs stort eget ansvar och mycket god framförhållning för att dina studier utomlands ska fungera så bra som möjligt.

Om du funderar på att studera utomlands och vet att du är i behov av extra stöd är det viktigt att du i god tid kontaktar universitetet för att få hjälp med din ansökan och kontakten med partneruniversitetet. Rådgör med internationella koordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns. Det är den internationella koordinatorn som håller kontakt med universitet som du reser till.

Mer om att studera utomlands med funktionshinder

 

Studentintervjuer

Sarah valde att studera i Mexiko

Lydia studerade konst på Sorbonne

Utbytesstudenten Louise: Ta steget och åk!

 

Kontakt

Utbyteskoordinator
På denna sida