Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskap I: Visuella studier

I ett globalt bild- och mediesamhälle ställs krav på analys och kritisk granskning av bilder och förståelse för hur bilder produceras, cirkulerar och bevaras.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förståelse av bilder och visuell kommunikation. Det gäller alla de som verkar eller planerar att verka inom till exempel arkiv, museer, medieproduktion eller utbildning med produktion, förmedling eller tolkning av bilder. Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. Teorier, begrepp och mekanismer kopplade till visuella uttryck exemplifieras med material från olika produktionsfält, som konst, kunskaps- och nyhetsförmedling, underhållning och reklam. Kursen lägger stor tonvikt vid fotografiska bilder som spelat en central roll i den visuella kulturen sedan 1800-talets mitt. Dessutom betonas samtidens digitala gränssnitt och skärmbildskultur.

 • Kursupplägg

  Kursens upplägg blandar platsförlagd lärarledd undervisning med självstudier, och då kursen ges på heltid är arbetsbelastningen uppskattad utifrån en total arbetsinsats på cirka 40 timmar/vecka. Den platsförlagda undervisningen uppgår till ungefär tio timmar/vecka, vilket innebär att utöver detta bör ägna cirka 30 timmar åt att läsa och bearbeta litteraturen, förbereda dig inför seminarier och föreläsningar, och även löpande arbeta med att skriva och bearbeta dina skriftliga examinationsuppgifter.

  Delkurser

  Kursen består av fyra delkurser:

  • Bild, historia, tolkning (7,5 hp). Delkursen behandlar centrala teorier och metoder för bildtolkning såsom semiotik, genusteori och postkoloniala perspektiv. Syftet är att lyfta fram möjligheten till flera slags läsningar av bilder, för att på så sätt belysa de skiftande betydelser som kan rymmas i ett bildmaterial. Kursen ger även en introduktion till fotografins historia.
  • Exponeringsformer (7,5 hp). Delkursen behandlar skilda exponeringsformer och hur de kan tolkas och förstås som visuella framställningar och uttryck för olika värderingar, ideologier och estetiska normer. Med arenor eller rumsliga platser avses såväl utställningen som form, i museer och gallerier, liksom boken, televisionen, webben och arkivet som plats och medium.
  • Intermedialitet (7,5 hp). Delkursen behandlar samspelet mellan olika media samt de praktiker de ger upphov till. Dessutom behandlas hur synen på upphovsmannaskap, bildlån och appropriering varierat över tid, i ett konst- och bildhistoriskt perspektiv från romantiken till postmodernismen.
  • Bildbruk (7,5 hp). Delkursen behandlar de meningsskapande aspekterna av bildbruk, det vill säga hur, var och av vem bilder produceras, cirkulerar och konsumeras. I det avseendet analyseras och diskuteras bilder, bildproduktion och bildkonsumtion som seendepolitik, som ett utövande av och uttryck för makt och maktrelationer. Särskilt fokus läggs vid fotografiska bilder och bildbruk i det digitala molnet.

  Undervisning

  Den platsförlagda undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och on site-seminarier på museer och i stadsmiljöer. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.

  Föreläsningar ges för alla studenter på kursen samtidigt. De är till för att ge en överblick av ett särskilt tema där du lyssnar och tar anteckningar, och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarier och on site-seminarier sker i halvklass eller mindre grupper och är en mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussioner. Ofta ska du innan seminarietillfället ha läst en viss text och svarat på eller funderat kring ett antal frågor.

  Examination

  Varje delkurs examineras genom närvaro på obligatoriska undervisningstillfällen samt genom en hemskrivning. Hemskrivningen är en längre skriftlig uppgift som görs i slutet av varje delkurs, där studenten utnyttjar delkursens teoretiska och metodologiska verktyg för att göra en självständig analys.

  Examinator

  Våren 2022

  Delkurs 1: 
  Andrea Kollnitz, Universitetslektor
  Hans Hayden, Professor
  Sonya Peterson, Universitetslektor (vik.)

  Delkurs 2:
  Anna-Maria Hällgren, Universitetslektor (vik.)
  Hans Hayden, Professor
  Mårten Snickare, Professor 

  Delkurs 3:
  Andrea Kollnitz, Universitetslektor
  Fredrik Krohn Andersson, Universitetslektor
  Sonya Peterson, Universitetslektor (vik.)

  Delkurs 4:
  Andrea Kollnitz, Universitetslektor
  Juan Jose Hervias Beorlegui, Timlärare

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

   

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
  Studentexpedition