Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen inleds med en delkurs i litteraturvetenskap och fortsätter med delkurser i svenska språket som såväl breddar som fördjupar första terminens kurser.

Litterär och språkvetenskaplig analys av språkstruktur och texter är centrala teman för kursen. Grammatiska begrepp liksom begrepp som genre, litteracitet (läs- och skrivkulturer), multimodalitet/intermedialitet diskuteras återkommande i delkurserna. Ett didaktiskt perspektiv anläggs under hela kursen men delkurs 3 fokuserar särskilt undervisning i skolämnet svenska.

Från HT23 har kursen en ny kurskod:

NSN240, Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan