Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen inleds med en delkurs i litteraturvetenskap och fortsätter med delkurser i svenska språket som såvälbreddar som fördjupar första terminens kurser.

Litterär och språkvetenskaplig analys av språkstruktur och texter är centrala teman för kursen. Grammatiska begrepp liksom begrepp som genre, litteracitet (läs- och skrivkulturer), multimodalitet/intermedialitet diskuteras återkommande i delkurserna. Ett didaktiskt perspektiv anläggs under hela kursen men delkurs 3 fokuserar särskilt undervisning i skolämnet svenska.

 • Kursupplägg

  Se även kursplanen.

  Delkurser

  Delkurs 1: Litterär textanalys 7,5 hp

  Delkursen behandlar läsning av skönlitteratur i olika genrer från forntid till samtid, och ger underlag för att arbeta med analys och tolkning av litterära texter på högstadiet och i gymnasiet. De skönlitterära texterna belyses utifrån bl.a. genusteoretiska aspekter, samhälleliga och historiska kontexter, förhållanden mellan människa, natur och teknik, samt utifrån intertextuella, narratologiska och strukturella dimensioner. På kursen läser och diskuterar ni litterära analyser som utgår från olika teorier och metoder, och reflekterar över hur val av infallsvinkel påverkar analysen. Genom övningar får studenterna också tillämpa dessa perspektiv.

  Ansvarig institution: Institutionen för kultur och estetik (IKE)

  Delkurs 2: Svenska språkets struktur, 7,5 hp

  Delkursen innehåller färdighetsträning i grammatisk analys (satsanalys, fonetisk transkription och problemlösning), och ger en grundläggande beskrivning av svenska språket på ljud-, morfem-, ord-, fras-, sats- och meningsnivå. Delkursen har också inslag av tvärspråkliga perspektiv och andraspråksperspektiv på svenskan. Dessutom ingår momentet Grammatik i skolan.

  Ansvarig institution: Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler)

  Delkurs 3: Svenskämnets didaktik, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till skolämnet svenska i högstadiet och gymnasiet. Aktuella styrdokument introduceras. Delkursen behandlar grunderna i ämnesdidaktisk teori och grundläggande ämnesdidaktiska begrepp. Delkursen behandlar också didaktiska val och metodiska redskap för en undervisning som utvecklar skrivande, läsning och tänkande i svenskämnet.

  Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik (ISD)

  Delkurs 4: Textanalys och multimodalitet, 7,5 hp

  I delkursen behandlas analoga och digitala texter som vi möter i samhället, t.ex. i skola, arbetsliv och massmedier. Texterna analyseras med hjälp av aktuella textanalytiska metoder och begrepp. Delkursen riktar in sig på texters innehåll, struktur och funktion ur teoretiska perspektiv, bl.a. kritiskt diskursanalytiska och multimodala perspektiv. I delkursen ingår även momentet Textanalys i skolan.

  Ansvarig institution: Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler)

  Undervisning

  Se även kursplanen.

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Delkurs 1

  För delkurs 1 gäller obligatorisk närvaro.

  Delkurs 2

  För delkurs 2 gäller obligatorisk närvaro på momentet Grammatik i skolan. Skriftliga färdighetskontroller är obligatoriskt inslag på delkurs 2.

  Delkurs 3

  För delkurs 3 gäller obligatorisk närvaro.

  Delkurs 4

  För delkurs 4 gäller obligatorisk närvaro på seminarier och på samtliga undervisningstillfällen på momentet Textanalys i skolan.

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier

  Betygskriterier NSN230 gäller från VT20, delkurs 1 (IKE) (139 Kb)

  Betygskriterier NSN230 gäller från VT20, delkurs 2 och 4 (Svefler) (122 Kb)

  Betygskriterier NSN230 gäller från VT21 delkurs 3 (ISD) (426 Kb)

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 & ST21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

   
  Studentexpedition Lärarutbildningen i svenska