Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

 • 30 hp

Kursen fördjupar det teoretiska studiet i svenskämnet genom en språkvetenskaplig delkurs medspråkhistoriskt perspektiv och två litteraturvetenskapliga delkurser vilka behandlar avgränsade historiska eller tematiska problemområden.

En delkurs om akademiskt skrivande och handledning av längre elevarbeten utgör en grund för fördjupade studier med utgångspunkt i undervisningsämnet svenska. Ett didaktiskt perspektiv anläggs under hela kursen.

 • Kursupplägg

  Se även kursplanen.

  Delkurser

  Delkurs 1, Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp

  Delkursen behandlar det nordiska språksamhället och svensk språkhistoria och texthistoria. I delkursen studeras strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska samt viktiga språkförändringar på vägen mot dagens svenska. Tonvikten ligger på skriftspråkets standardisering, och delkursen introducerar olika teorier om drivkrafter bakom språkförändringar. Delkursen omfattar textläsning och textförståelse av äldre svenska texter samt färdighet i att förstå och diskutera danska och norska talade och skrivna texter.

  Delkurs 2, Litteraturens historia 1, 7,5 hp

  Delkursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från antiken till och med upplysningen, med nedslag i global litteratur. Intertextuella och tematiska relationer mellan litteratur från olika epoker belyses, samt frågor om litterär kanon och litteraturhistoriska framställningar i relation till undervisning i gymnasieskolan.

  Delkurs 3, Litteraturens historia 2, 7,5 hp

  Delkursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från förromantiken till våra dagar, med nedslag i global litteratur. Intertextuella och tematiska relationer mellan litteratur från olika epoker belyses, samt frågor om litterär kanon och litteraturhistoriska framställningar i relation till undervisning i gymnasieskolan.

  Delkurs 4: Akademiskt skrivande och handledning av gymnasiearbetet, 7,5 hpP

  Delkursen är inriktad mot akademiskt skrivande och vetenskaplig text. Den ger dig praktisk övning dels i att skriva i olika vetenskapliga genrer, dels i att kritiskt läsa och bedöma texter i dessa genrer. Du och dina kursare arbetar enligt den retoriska arbetsmodellen, granskar och ger respons på varandras texter i språkvetenskapliga termer samt omsätter konstruktivt respons i egna texter.

  Centralt i delkursen är text- och språknormer, stildrag och språkliga egenskaper som kännetecknar akademiska texttyper, t.ex. den vetenskapliga uppsatsen och artikeln, gymnasiearbetet och PM. Delkursen ger underlag dels för fortsatt utveckling av eget akademiskt skrivande, dels för skrivundervisning, särskilt inriktad mot den typ avakademiskt skrivande som ingår i gymnasieskolans ämnesplan för Svenska 3, samt för handledning av gymnasiearbeten.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Se även kursplanen.

  Delkurs 1

  Närvaro är obligatorisk vid redovisningsseminarium samt seminarier i danska och norska.

  Delkurs 2 och 3

  Obligatorisk närvaro. Fullgörandet av närvarokravet utgör krav för att studenten ska få deltai efterföljande examination. Se vidare Kunskapskontroll och examination d) i kursplanen.

  Delkurs 4

  Obligatorisk närvaro.

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier

  Betygskriterier NSGY32 gäller från VT21, dk 1 och 4 (Svefler) (138 Kb)

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (250 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Studentexpedition

  studexp.lu.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studentexpedition Lärarutbildning i svenska