Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teatervetenskap II

Kursen bygger delvis vidare på de kurser som ingår i Teatervetenskap I, men introducerar också nya områden.

På så sätt både fördjupar och breddar kursen tidigare kunskaper.

 • Kursupplägg

  Kursen har två historiskt inriktade moment som bägge berör modern scenkonst. Dessa kurser har ett historiografiskt perspektiv. Samtliga delmoment lägger ökad vikt vid att kunna identifiera och diskutera problemställningar inom olika teatervetenskapliga forskningsfält. Teatervetenskap II avslutas med ett uppsatsmoment där vikt läggs vid att självständigt kunna formulera ett uppsatsämne och behandla detta i en vetenskapligt utformad uppsats.

  Delkurser

  Teaterhistoria II (7,5 hp)

  Kursen behandlar modernismens genombrott, den postmoderna scenkonsten och performancekonst. Utifrån olika perspektiv diskuteras gestaltning, produktionsförhållanden, publiksyn, synen på dramat och på scenkonstens funktion. Kursen följer upp och fördjupar frågeställningar som tas upp under Teaterhistoria I.

  Teater i Sverige (7,5 hp)

  Kursen ger en grundläggande orientering om teater i Sverige. Aspekter som berör teaterstrukturer och kulturpolitik diskuteras. Kursen anlägger ett historiografiskt perspektiv och fördjupar teman som representation och interkulturella perspektiv, dessa följs senare upp under delkurs 3.

  Interkulturell och postkolonial teater och performance

  Kursen syftar till att förmedla kunskaper om teater, dans och performance utanför det eurocentriska, kulturella området, både utifrån ett historiskt och ett samtida perspektiv. Kursen syftar vidare till att ge studenter en förståelse för postkolonial teori och dess relevans för teatervetenskapliga studier. Med hjälp av konkreta exempel av genrer, praktiker och föreställningar illustreras och problematiseras geopolitiska maktförhållanden i relation till teatervetenskapen. Vidare diskuterar kursen aktuella frågeställningar kring representationen av etnicitet och kulturell mångfald.

  Uppsats

  Kursen bygger vidare på de analytiska teatervetenskapliga färdigheter som de föregående kurserna har gett, men med en större betoning på förmågan att självständigt formulera en frågeställning och att kunna behandla denna inom ramen  för en vetenskapligt utformad uppsats. I kursen ingår att kritiskt läsa och diskutera en annan uppsats.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och för delkurs fyra (Uppsats)  även handledning. Undervisningen är obligatorisk. 

  Examination

  Delkurs 1-3 examineras genom en skriftlig hemuppgift. Resultatet av grupparbeten ska redovisas skriftligt. I examinationen för delkurs 2 krävs att studenten självständigt söker upp material för den skriftliga uppgiften. Syftet är att förbereda studenten för uppsatskursen.

  Delkurs 4: uppsatsarbete utifrån en självständigt valt uppsatsämne. Deltagande i uppsatsventilering vid ett seminarium. Opponering på en annans uppsats.

  Examinator

  Våren 2022

  Delkurs, Teaterhistoria II
  Rikard Hoogland, universitetslektor

  Delkurs, Teater i Sverige
  Barbro Sigfridsson, universitetslektor

  Delkurs, Interkulturell och postkolonial teater och performance
  Dirk Gindt, professor

  Delkurs, Uppsats
  Barbro Sigfridsson, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition