Teatervetenskap II, 30 hp

Om kursen

Teatervetenskap II följer upp ämnesområden från Teatervetenskap I samt introducerar nya områden inom fältet. Kursen har två historiskt inriktade moment som bägge berör modern scenkonst. Dessa kurser har ett historiografiskt perspektiv. Samtliga delmoment lägger ökad vikt vid att kunna identifiera och diskutera problemställningar inom olika teatervetenskapliga forskningsfält. Teatervetenskap II avslutas med ett uppsatsmoment där vikt läggs vid att självständigt kunna formulera ett uppsatsämne och behandla detta i en vetenskapligt utformad uppsats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen