Våra utbildningar

Våra ämnen har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Vi ger också studenter stor möjlighet att studera utomlands via utbytesstudier.

Sök bland våra utbildningar

Kriterier för doktorandernas lönestege vid IMS

Utbildningen på forskarnivå vid IMS består dels av kurser om 60 högskolepoäng, dels av en avhandling om 180 högskolepoäng. Lönestegen för doktorander är uppdelad i tre nivåer: Den första är ingångslön, den andra då 50 procent av fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts och den tredje då 80 procent av fordringarna är avklarade.

Bedömningen av hur långt en doktorand har kommit är en sammantagen bedömning av avklarade kurser och avhandlingsarbete. Detta kan se olika ut för respektive doktorand. När det gäller kursarbetet klarar en del av alla kurser under första delen av studietiden. Andra gör det inte, vilket kan bero på ämne, inriktning, behovet hos enskilda forskningsprojekt samt inte minst tillgången på relevanta kurser, som kan skifta från termin till termin. Kursfordringar samt antalet avhandlingskapitel kan variera, beroende till exempel på avhandlingens teoretiska respektive empiriska tyngdpunkt. Dessutom har doktorandutbildningen på de tre enheterna något olika struktur och riktlinjer. Vägledande för en bedömning av doktorandstegen vid IMS är som följer:


50 procent av fordringarna för doktorsexamen
 
FILMVETENSKAP
Mittseminarium (bestående av en introduktion och två avhandlingskapitel) samt 75% av kurspoängen bör vara avklarade. Detta gäller såväl monografi som sammanläggningsavhandling (för vilken även en artikel bör vara godkänd för publikation).


JMK
En godkänd avhandlingsplan samt 50% av kurspoängen bör vara avklarade (30 hp). Manuset bör innehålla en tydlig disposition, introduktion, teori, metodkapitel samt minst ett empirikapitel. Detta gäller såväl monografi som sammanläggningsavhandling (för vilken även en artikel bör vara godkänd för publikation).


MODEVETENSKAP
En godkänd avhandlingsplan samt 50% av kurspoängen bör vara avklarade (30 hp). Manuset bör innehålla en tydlig disposition, introduktion, teori, metodkapitel samt minst ett empirikapitel. Detta gäller såväl monografi som sammanläggningsavhandling (för vilken även en artikel bör vara godkänd för publikation).

80 procent av fordringarna för doktorsexamen

FILMVETENSKAP
Samtliga kurspoäng bör vara avklarade samt att avhandlingsmanuset är så pass färdigt att datum för slutseminarium planeras inom 6 månader.


JMK
Samtliga kurspoäng bör vara avklarade samt avhandlingens alla delar vara på plats.


MODEVETENSKAP
Samtliga kurspoäng bör vara avklarade samt avhandlingens alla delar vara på plats.


Sammanfattningsvis utgör doktorandernas lönestege en sammantagen bedömning av handledarna gällande kursarbete och avhandlingsarbete. Huvudhandledaren föreslår, och ger argument, för studierektor för forskarutbildningen att det är dags för doktoranden ifråga att flytta upp till nästa lönesteg. Om inget talar emot gjorda bedömning tillstyrker studierektor och meddelar prefekt samt personalhandläggare. Att såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen är involverade i beslutet är för att studierektorn normalt sett har en större överblick över praxis och därmed kan göra jämförelser över tid, i kvalitetssäkrande syfte.

Lönerevision sker enligt gällande kollektivavtal.

Antagningsordning forskarutbildning - Institutionen för mediestudier

Utbildning på forskarnivå vid Institutionen mediestudier (IMS), reviderad av Maaret Koskinen, Klas Nyberg och Kristina Riegert 2014-04-14.

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid IMS, krävs att sökanden
a/ har grundläggande behörighet, vilket omfattar avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper, samt
b/ har särskild behörighet, vilket omfattar examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet eller i huvudsak motsvarande kunskaper, förvärvade inom eller utom landet.


Studiefinansiering

Doktorandplatser utlyses i mån av resurser. Institutionsstyrelsen får till forskarutbildning på IMS, endast anta sökande som anställs som doktorand. Utbildningsbidrag för doktorander är från och med år 2013 inte längre en möjlig finansieringsform vid SU. Humanistiska fakultetsnämnden kan bevilja antagning av sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och att den inte understiger vad som kunde ha erhållits i form av utbildningsbidrag efter avdrag före skatt och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år (doktorsexamen) respektive fyra år (licentiatexamen).  Ett villkor är även att ansökningar med annan form av studiefinansiering bedöms i konkurrens med övriga sökanden och följaktligen det utslagsgivande är ansökningens kvalitet.

Bedömningen av sökanden

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå inom utsatt tid. Bedömningen av denna förmåga görs på basis av följande kriterier, förutsatt att den sökande intar en tätposition vid rangordning av de sökande:

 

1. FORSKNINGSPLAN


I samband med ansökan skall sökanden redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall vara utformad som en forskningsplan om högst nio sidor, och innehålla problemformulering/ar, teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt en tidplan för genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på

 • Ämnesmässig relevans och anknytning till institutionens forskningsprofil
 • Originalitet
 • Vetenskaplig stringens
 • Genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)

2. TIDIGARE MERITER

1.    Utbildning i allmänhet.

 • Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning, motsvarande minst en större fördjupande uppsats liknande en gammaldags C-uppsats.


2.    Vetenskaplig produktion.

 • På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
 • Problemformulering
 • Kritisk förmåga
 • Analytisk förmåga
 • Kreativitet
 • Självständighet
 • Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.

3. SAMARBETSFÖRMÅGA

 • Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Intervjuförfarande
Efter det att antagningskommittén gjort en bedömning utifrån ovanstående kriterier kan de sökande som utifrån sin ansökan bedömts som speciellt kvalificerade att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå kallas till intervju på plats eller via skype.

Beslut om antagning
Utifrån antagningskommitténs förslag fattar institutionsstyrelsen beslut om eventuell antagning till utbildningen. Beslutet delges de sökande inom tre veckor efter det datum beslut fattats.
Utbildningsplatser på forskarutbildningen erbjuds i mån av resurser, och utlyses av humanistiska fakulteten vid två tillfällen årligen, den 15 april respektive den 15 oktober. Vidare upplysningar lämnas av studierektorn för forskarutbildningen vid de olika enheterna.
 

Vilken av våra utbildningar passar dig?

Klicka på "Hitta din utbildning" och välj det som intresserar dig.

Hoppas vi ses!


 

Filmvetenskap

Bio Victor i Filmhuset
Bio Victor i Filmhuset. Foto: Ingmarie Andersson

Se riktig film i riktiga biografer

Kurserna i filmvetenskap ger en gedigen teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information, liksom för den som vill satsa på en medieanknuten forskarkarriär. Och för dig som gillar film... Du hittar våra utbildningar längst ned på denna sida eller via

Läs mer om ämnet filmvetenskap här

 

 

Vi har många kurser i ämnet, i praktiken kan du läsa till en examen utan att lämna Filmhuset. Fristående kurser ges mellan 30 hp och 7,5 hp.

Det du börjar med som ny student

Kurserna Filmvetenskap I, II och Kandidatkurs i filmvetenskap läser du för examen i filmvetenskap - dessa startar varje termin.

Filmvetenskap I, 30 hp

Kurser på engelska och kortare kurser

Ett antal engelskspråkiga kurser om 15 hp ges varje termin liksom ett antal svenskspråkiga 15 hp-kurser och även kvällskurs på 7,5 hp.

Här är några återkommande kurser:

Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp

Svensk film- och TV-kultur, 15 hp

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp - 3 år studier/6 terminer

Filmvetenskap I kan du sedan bygga på med Filmvetenskap II och Kandidatkurs i Filmvetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Filmvetenskap.

Läs mer här om hur du bygger en examen med fristående kurser

De flesta av våra kurser på avancerad nivå kan du läsa antingen som fristående kurs eller inom Masterprgram i Filmvetenskap. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i filmvetenskap 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen minst kandidatkurs i filmvetenskap; kandidatexamen eller att du tagit poäng inom masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen eller en magisterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i Filmvetenskap. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Journalistik

Praktiskt journalistiskt arbete. Foto: Ingmarie Andersson/SU

Gör riktiga reportage på riktigt!

Vi ger utbildningar både för dig som vill bli journalist, men även dig som vill forska eller få en förståelse för journalistiskt skrivande och berättande. Här ger vi dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist, med särskild inriktning mot samhällsgranskning och dokumentärt berättande inom press, radio och tv. 

Läs mer om Journalistik här

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa till journalist så väljer du Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp. Programmet börjar enbart höstterminer och ger dig utbildning till journalist.

Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp

Fristående kurser

Enstaka kurser ges även på engelska, 7,5 hp 50% studieteakt. Exempelvis Journalistic Writing, 7,5 hp.

Behörighet

Ofta kräver våra utbildningar på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den utbildning du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp 3 år/6 terminer

Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp ger dig kandidatexamen i journalistik.

Våra kurser på avancerad nivå kan du huvudsakligen bara läsa som fristående kurs inom Masterprogram i journalistikstudier. Det är kurser  vanligen - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i journalistikstudier 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i journalistikstudier. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Foto: SU

Medier skapar bilden av verkligheten

Studier i medie- och kommunikationsvetenskap "MKV" vid Enheten för journalistik medier och kommunikation (JMK) ger dig en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Dessa kunskaper är i hög grad användbara på en bred arbetsmarknad. Studierna ger även möjligheter för dig som vill satsa på en forskarkarriär inom mediefältet.

Läs mer om MKV här

Ny på universitetet - Vilken kurs ska du välja?

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)  så borde du välja kurs på grundnivå: Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp. Den kursen ges höst och vår och ger den första grunden i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningar på grundnivå

Fristående kurser 30 hp. Kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp kan du sedan bygga på med Medie- och kommunikationsvetenskap II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap.

 

Flera kurser på avancerad nivå kan du dels läsa som fristående kurs inom vårt masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap -  Masterprogram i globala mediestudier - och dels som fristående kurser utanför programmet. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap kallas Masterprogram i globala mediestudier 120 hp, det ges på engelska och är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram eller krav på tidigare studier. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Masterprogram i globala mediestudier. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Modevetenskap

Foto: Ingmarie Andersson/SU

Mode är mer än "bara" kläder

Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet inom den stora modevärlden utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet. Utbildningarna i modevetenskap ges i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm.

Du hittar våra utbildningar längst ned på denna sida.

Läs mer om Modevetenskap här

 

 

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa modevetenskap så borde du välja kurs på grundnivå: Modevetenskap I, 30 hp. Den kursen ges höstterminer och ger den första grunden i ämnet modevetenskap - du bör läsa Modevetenskap II (vårterminer) också för fullständig grund i ämnet. 

Utbildningar på grundnivå

Fristående kurser 30 hp. Kurserna Modevetenskap I, II och Kandidatkurs i modevetenskap. 

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp 3 år/6 terminer

Modevetenskap I kan du sedan bygga på med Modevetenskap II och Kandidatkurs i Modevetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Modevetenskap.

Våra kurser på avancerad nivå kan du huvudsakligen bara läsa som fristående kurs inom Masterprogram i Modevetenskap. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i Modevetenskap 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den utbildning du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i Modevetenskap. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

 

Forskarutbildningar

Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet erbjuder forskarutbildning (doktorandutbildning) inom fyra olika områden; medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, filmvetenskap och modevetenskap, vilket leder till filosofie doktor (doktorsexamen).

Forskarutbildning i:

Filmvetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikationsvetenskap

Modevetenskap

Sök bland våra utbildningar