Organisation

Vid Institutionen för pedagogik och didaktik arbetar cirka 170 anställda som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

 

Institutionsledning

Institutionen för pedagogik och didaktik leds av prefekt, stf prefekt och en institutionsstyrelse (IS). För ledning av det löpande arbetet svarar ledningsgruppen som utöver prefekt och ställföreträdande prefekt inrymmer administrativ chef, biträdande administrativ chef samt studierektorer. För varje större utbildningsprogram finns en programansvarig med särskilt ansvar. 

För Rektorsprogrammet finns det en utbildningschef och för Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) en föreståndare.

Institutionens forskning är organiserad i olika forskningsområden som innefattar olika forskningsgrupper, dit också våra doktorander är knutna.

Prefekt

Carina Carlhed Ydhag

Ställföreträdande prefekt

Helena Rehn

Administrativ chef

Claudia Hakanen
Anna Rawley

 

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) och vice ordförande (stf. prefekten). Styrelsens ledamöter representerar institutionens olika personalkategorier; lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter som utses genom doktorandrådet/Studentkåren.

Institutionsstyrelsens medlemmar
för perioden 2021-01-01 --- 2023-12-31.

Ledamöter

Prefekt Carina Carlhed Ydhag
Stf. prefekt Helena Rehn

Ordinarie ledamöter

Marianne Teräs, lärare/forskare
Åsa Broberg, lärare/forskare
Ulrika Bennerstedt, lärare/forskare
Joakim Landahl, lärare/forskare
Ali Osman, lärare/forskare
Jonas von Reybekiel Trostek, lärare/forskare
Petra Roll Bennet, lärare/forskare
Stephanie Lisak, TA-personal

Suppleanter 

Larissa Mickwitz, lärare/forskare
Ali Reza Majlesi, lärare/forskare
Pär Larsson, lärare/forskare
Susanne Kreitz-Sandberg, lärare/forskare
Marcus Bigert, TA-personal

Studentrepresentanter (väljs på ett år)

Fariba Majlesi  (ordinarie doktorandrepresentant)
Ebba Christina Blåvarg  (suppleant doktorandrepresentant)
Jenny Lindholm  (studentrepresentant)

För tillgång till institutionsstyrelsens kallelser och protokoll kontakta institutionsstyrelsens sekreterare Eva Olsson, e-post: info@edu.su.se

 
 

Vid institutionen finns en lokal grupp för arbetsmiljö och lika villkor. Gruppen har löpande möten under året, och diskuterar såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö.

Gruppen består av följande representanter:

Helena Rehn, samordningsansvarig och kontaktperson
Mikael Persson (representant lärare/forskare)
Christine Bendixen (representant lärare/forskare)
Karin Gunnarsson (representant lärare/forskare)
Björn Boman (doktorandrepresentant)
Eva Ahlzén (TA-representant)
Hanna Moraddana (studentrepresentant)
Fridah Jönsson (studentrepresentant)

 

Stockholms universitet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i universitets och institutionens vardagliga arbete.

Läs mer i Stockholms universitets miljöpolicy

Miljöarbete och miljöhandlingsplan

Vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik har vi systematiskt miljöarbete som utgår från Stockholms universitets miljöpolicy. 

Miljögruppen

Carina Björk, miljörepresentant
Gunnar Karlsson
Sebastian Thylin
Erika Södersten

Miljöhandlingsplan IPD 2023 (81 Kb)

 

 

 

Kontakt

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post: info@edu.su.se
E-post utbildning: studieinfo.edu@su.se
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@edu.su.se

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
Frescativägen 50, (med taxi)

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
SE-106 91 STOCKHOLM

Prefekt
Ställföreträdande prefekt, studierektor för uppdragsutbildning
Administrativ chef
Administrativ chef
På denna sida