Organisation

Institutionen för socialt arbete leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet. Här kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad.

Prefekt

Stefan Wiklund 

Ställföreträdande prefekt

Emelie Shanks

Institutionsstyrelsen

Prefekten är ordförande i institutionens högsta beslutande organ – institutionsstyrelsen. Ställföreträdande prefekt är vice ordförande. Styrelsens sammansättning ska säkerställa att lärare, teknisk och administrativ personal samt studenter alla är representerade.

 

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. 

Ordinarie ledamöter
Stefan Wiklund, prefekt, ordf 
Emelie Shanks, stf prefekt, v. ordf.
Patrik Karlsson, lärar/forskarrepr.
Ulla-Karin Schön, lärar/forskarrepr.
Ninive von Greiff, lärar/forskarrepr.
Palle Storm, lärar/forskarrepr.

Hans Dahlén, adm.repr.
Anna Smith, adm. repr.

Nicklas Dennermalm, stud.repr. dokt.
Emma Eklund, stud. repr  
Liv Olhans, stud. repr.

Suppleanter
1.    Joakim Isaksson, lärare/forskarrepr.
2.    Katarina Thorén, lärar/forskarrepr.
3.    Hanna Linell, lärar/forskarrepr.
4.    Ann-Sofie Bergman, lärar/forskarrepr.

1.    Anna Bäckman, adm. repr.
2.    Eva Marklund, adm. repr.
1.    Malin Ekerstedt, stud. repr. dokt.
1.    Staffan Remes, stud. repr.

Närvaro- och yttranderätt:
Firouzeh Esnaasharan, studievägledare
Annika Jemteborn, administrativ studierektor

 

Institutionsrådet inrättades efter rektorsbeslut 2015 som ett lokalt råd för institutionen rörande frågor om arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har även hand om miljöfrågor.

Medlemmar

Emelie Shanks - Ledningen (Ordförande)
Ulrika Engström - Ledningen
Sanna Tielman Tärnström - Lärare/Forskare
Åsa Backlund - Lärare/Forskare
Renate Minas - Lärare/Forskare
Ingrid Tinglöf - ST
Sandra Daum - Arbetsmiljöombud (AMO)
Thomas Öhlund - Arbetsmiljöombud (AMO)
Ekaterina Sokolova - Miljörepresentant
Vera Yllner - Doktorand
Staffan Remes - Student
Agnes Lindwall - Student

 

Vid institutionen för socialt arbete bedrivs forskning i socialt arbete.

Våra forskningsämnen hittar du här.

 
organisationsschema institution samfak 2021
 

Stockholms universitet är en myndighet. Det innebär att vi måste följa en rad lagar och förordningar när det gäller handläggning av olika ärenden. Universitetets forskning och utbildning styrs bl.a. av högskolelag och högskoleförordning, upphovsrättsliga regler, sekretesslagstiftning och avtalsrätt.

Styrdokument vid Stockholms universitet – Regelboken

 

Frågor om lika rättigheter och möjligheter hanteras av institutionsrådet. Bland annat har institutionsrådet i uppgift att arbeta fram och föreslå en plan för lika rättigheter och möjligheter.

Både studenter och anställda kan vända sig till institutionsrådet för att ta upp frågor om arbetsmiljö i vid mening.

Den ytterst ansvariga för jämställdhet på institutionen är prefekt Stefan Wiklund.

Vad är trakasserier och kränkande särbehandling?

Information till studenter

Information till anställda

Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling? Det är något som inte ska finnas vid Stockholms universitet. Alla anställda och studenter ska kunna verka vid universitetet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Så här kan du kontakta oss:

Prefekt
Stefan Wiklund

Ställföreträdande prefekt
Emelie Shanks

Studierektor grundutbildning och avancerad nivå
Hugo Stranz
Ninive von Greiff

Administrativ studierektor
Annika Jemteborn

Studierektor forskarutbildning
Åke Bergmark

Kontaktperson uppdragsutbildning
Ulrika Engström

 

Stockholms universitet arbetar aktivt för en hållbar miljö. Universitetet har en gemensam miljöpolicy som ska följas av alla institutioner.

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete.

Stockholms universitets miljöpolicy

Kolla in universitetets miljöwebb

Miljöhandlingsplan 2024 (pdf) (TiA) (88 Kb)

Policy för möten och resor

Vid varje institution finns det en miljörepresentant som samordnar miljöarbetet. Vid institutionen för socialt arbete är miljörepresentanten Katja Sokolova

Frågor eller förslag till hur man kan förbättra institutionens miljöarbete tas gärna emot!  

På denna sida