Stockholms universitet

Utlysning av projektmedel: Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg

Viktiga datum

Datum: onsdag 15 december 2021

Tid: 00.01 – 23.59

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre, forskning om personer med funktionshinder samt forskning inom det socialpedagogiska fältet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet fördelar en rörlig resurs från CKVO i syfte att ge lärare, doktorander och postdocanställda vid någon av de samhällsvetenskapliga institutioner som ingår i CKVO:s ledningsgrupp möjligheter till forskning inom ovan rubricerade områden. 

Beslut fattas av dekanus för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden på förslag från CKVO:s ledningsgrupp. Forskningsmedlen motsvarar en till tre månaders arbetstid för varje projekt.

Vid bedömningen av ansökningarna prioriteras disputerade och doktorander. Rangordningen görs med utgångspunkt från:

  1. Vetenskaplig soliditet (tydliga och avgränsade frågeställningar, lämpliga teoretiska anknytningar, adekvata metoder etc.)
  2. Fruktbara och nyskapande kunskapstillskott inom de prioriterade kunskapsområdena
  3. Samhällsrelevans

Förutom själva ansökningsblanketten ska ansökan innehålla en forskningsplan om högst 5 sidor samt en CV med publikationslista (de 10 viktigaste). Disponera forskningsplanen utifrån följande rubriker: Projektets titel, Bakgrund och syfte, Metod och genomförande, Tidplan, Resultatens relevans för området, Sökandes roll i projektet, Referenser. 

 

För ytterligare information, kontakta någon av följande personer: 

Therese Anderbro (Psykologiska institutionen), therese.anderbro@psychology.su.se
Katarina Piuva (Institutionen för Socialt arbete), katarina.piuva@socarb.su.se
Jenny Wilder (Specialpedagogiska institutionen), jenny.wilder@specped.su.se
Pelle Pelters (Institutionen för pedagogik och didaktik), pelle.pelters@edu.su.se

Ansökan i ett original och fyra kopior skall vara inkommen senast 2021-12-15. 
Ansökan ställs till: registrator@su.se med kopia till katarina.piuva@socarb.su.se.
 Ansökan CKVO 2021 (134 Kb)