Årskurs 1–3

Menyn är indelad enligt det centrala innehållet i kursplanen i kemi, Lgr22. Arbetsmaterialet är placerat endast under en flik men kan, beroende på syfte, användas i flera sammanhang.

Hemsidan uppdateras fortlöpande. Hör av dig till krc@krc.su.se om något specifikt saknas.

 

Bakgrund

Under 2002 höll KRC fortbildning för lärare i lägre åldrar. Kursen togs väl emot och uppgick senare i lärarutbildningen på flera högskolor/universitet.

Om du är intresserad av att bidra till den pågående revideringen av Kemiskafferiet (2023) är du välkommen att höra av dig till jenny.olander@krc.su.se

Innehåll

Kompendiet i sin helhet:  Kemiskafferiet (14841 Kb)

Kompendiet (från 2002) är uppdelat i tio moduler, som var och en innehåller kemididaktik, teori, elevexperiment samt lärardemonstrationer.

  1. Allmänt om naturvetenskap, sortering, luft och gaser. 
  2. Förståelse för materien och dess tillstånd. Vatten och luft, begreppskartor, concept cartoons. 
  3. Kemins historia, experiment med atomer och joner. Fair test. 
  4. Svårlösliga och andra salter. Rena och separera. 
  5. Hur håller allt ihop? Lika löser lika. 
  6. Bränslen, batterier och energi. Kemi förr och nu. 
  7. Vad är det som brinner? Om kol och kolföreningar. Kemisk ordlista. 
  8. Syror och baser, pH. 
  9. Om polymerer.
  10. Om bläck och skrivmaterial.
 

Kropp och hälsa i åk 1-3

"Kropp och hälsa” handlar om människans upplevelser med olika sinnen och om elevernas egen hälsa. (från Skolverkets kommentarsmaterial)

Smak, syn och lukt är sinnen med tydliga kopplingar till kemin.

 

 

Kopplingen till kemin handlar om hygien och kostvanors betydelse för hälsan. 

 

 

Material och ämnen i åk 1-3

Kunskapsområdet anknyter till vatten och andra vardagliga ämnen och material som eleverna har erfarenheter av. Hur vi kan observera materials och ämnens egenskaper, hur vi sorterar och återvinner material samt hur blandningar kan delas upp. 

Att sortera material handlar om att klassificera materialet utifrån givna egenskaper. 

Olika blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar. En introduktion till några enkla separationsmetoder.

 

Undervisningen om vatten ska behandla vattnets olika former: fast, flytande och gas, och övergångar mellan de olika formerna avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning

 

 

Systematiska undersökningar i åk 1-3

Eleverna ska få möjligheter att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

 

Naturvetenskapligt arbetssätt

Genom att ställa frågor om omvärlden, undersöka hur den ser ut eller fungerar och sedan jämföra sina resultat med andras, får eleverna erfara att de själva kan ta reda på saker. Genom att titta nära och fotografera eller måla av noggrant, kan eleverna utveckla sin observationsförmåga, dokumentera samt berätta om sina undersökningar och iakttagelser på olika sätt.

 

Genom berättelser om människor bakom de naturvetenskapliga upptäckterna, kan eleverna få förståelse för naturvetenskapens karaktär och utveckling.

Boktips

Som inspiration till berättelser om naturvetenskap kommer följande två boktips. 

Storytelling

Storytelling handlar om att dramatisera berättelser om forskare och deras upptäckter. På nationellt resurscentrum i fysik finns exempel på fysikhistoriska berättelser 

Det går att läsa mer om projektet i  KRC Informationsbrev nr 3 2018 (Nr 86) (16098 Kb)

På denna sida